Les traductions dans grec:

  • συγχαρητήρια   

D''autres significations:

 
Expression de son accord et de son approbation.

Expressions similaires dans le dictionnaire français grec. (2)

félicitationσυγχαρητήρια
féliciterσυγχαίρω

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "félicitations", mémoire de traduction

add example
au nom du groupe ALDE. - (FI) Monsieur le Président, je tiens moi aussi à féliciter M. Brie pour son remarquable rapport.εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. - (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κ. Brie για την καλή έκθεση.
se félicite des efforts accomplis par la Commission pour aider les pays en développement à s'aligner sur les normes internationales en recourant à l'assistance liée au commerceχαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να συμβάλουν στον καθορισμό των διεθνών προτύπων μέσω ενισχύσεων που συνδέονται με το εμπόριο·
Je félicite, une fois encore, Mme Fraga, pour son excellent rapport, qui met clairement en exergue que, parmi les accords de pêche signés par les PVD avec des pays tiers, ce sont ceux que les PVD signent avec l'Union européenne qui atteignent et garantissent un meilleur niveau de transparence et de contrôle des activités de pêche dans ces régions.Συγχαίρω για άλλη μια φορά την κυρία Fraga για την έξοχη έκθεσή της που ξεκάθαρα υπογραμμίζει ότι μεταξύ των αλιευτικών συμφωνιών που υπογράφονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες με τρίτες χώρες, αυτές που επιτυγχάνουν και εγγυώνται μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων σ' αυτές τις ζώνες είναι οι συμφωνίες που υπογράφουν οι αναπτυσσόμενες χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Je salue les appels à une plus grande transparence, ce qui, à mon avis, constitue la meilleure défense de la banque contre les appels à la modification du Traité en vue de réduire l'indépendance opérationnelle de la BCE. M. Duisenberg s'est engagé à publier les modèles économétriques, il faut l'en féliciter.Επιδοκιμάζω τις φωνές για μεγαλύτερη διαφάνεια, η οποία θεωρώ ότι είναι η καλύτερη άμυνα της τράπεζας ενάντια στις φωνές που ζητούν την τροποποίηση της Συνθήκης για να μειωθεί η λειτουργική ανεξαρτησία της, και ο κ. Duisenberg έχει υποσχεθεί να δημοσιεύει τα οικονομετρικά υποδείγματα, γεγονός για το οποίο οφείλουμε να τον συγχαρούμε.
se félicite de ce que l'IAP prévoie un soutien à des actions visant à promouvoir un débat public mieux informé sur l'élargissement de l'Union; invite le gouvernement turc ainsi que les acteurs non gouvernementaux de la Turquie et de l'Union à utiliser pleinement ces moyens pour renforcer le soutien au processus de réforme et développer encore les relations entre l'Union et la Turquieεκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ΜΠΒ παρέχει υποστήριξη για δράσεις που προωθούν μια καλύτερα ενημερωμένη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ· καλεί την τουρκική κυβέρνηση καθώς και μη κυβερνητικούς φορείς στην Τουρκία και στην ΕΕ να κάνουν πλήρη χρήση αυτών των μέσων προκειμένου να αυξηθεί η στήριξη στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας·
La BCE se félicite de l' extension du processus Lamfalussy du secteur des valeurs mobilières aux secteurs de la banque, de l' assurance, des pensions professionnelles et des OPCVMΗ ΕΚΤ επιδοκιμάζει την επέκταση της διαδικασίας Lamfalussy από τον τομέα των κινητών αξιών στους τομείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων, των επαγγελματικών συντάξεων και των ΟΣΕΚΑ
Enfin, je tiens à féliciter le rapporteur pour son excellent rapport.Τέλος, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την άριστη έκθεσή του.
Je me permets donc de féliciter la Commission de l ' excellente utilisation qu ' elle a faite en la matière des possibilités offertes par le traité , ainsi que M. Speciale qui a veillé à la prise en compte de l ' intérêt régional .κοινοτικής ενίσχυσης για την αποκατάστα ση των περιοχών που υπέστησαν καταστροφές από τον κυκλώνα ο οποίος έπληξε τη Μαδέρα τον Οκτώβριο του 1993 ( COM ( 94 ) 0488 τελικό -C4-0268 / 94-94 / 0258 ( CNS ) ) .
se félicite de la proposition visant à mettre en place un fonds pour le démantèlement de navires et invite la Commission et les États membres à s'employer énergiquement à poursuivre l'objectif de la création d'un fonds de ce type simultanément au niveau de l'OMI et de l'Union; dans ce contexte, demande à la Commission d'étudier également les mécanismes financiers disponibles, en impliquant à la fois les chantiers navals et les armateurs, en ce compris une assurance obligatoire, le recours à des taxes portuaires, des taxes sur les nouveaux navires et des taxes annuelles liées à l'enregistrement à l'OMI, afin d'assurer un recyclage écologiquement rationnel, à partir du lancement du navire, sans oublier qu'un navire peut passer entre les mains de plusieurs propriétaires tout au long de sa vie utileχαιρετίζει την πρόταση σχετικά με την ίδρυση ταμείου για τη διάλυση πλοίων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν με αποφασιστικότητα την επίτευξη του εν λόγω στόχου σε επίπεδο ΔΝΟ και, ταυτόχρονα, σε επίπεδο ΕΕ· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να διερευνήσει τους διαθέσιμους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς, με συμμετοχή τόσο των ναυπηγείων όσο και των πλοιοκτητών και συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισης, της χρήσης των λιμενικών τελών, των φόρων επί των νέων πλοίων και ετήσιων φόρων συνδεομένων με τη νηολόγηση στον ΔNO, για να διασφαλισθεί η υγιής από περιβαλλοντική άποψη ανακύκλωση, από τη στιγμή που το πλοίο δραστηριοποιείται για πρώτη φορά, έχοντας κατά νου ότι ένα σκάφος μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του·
félicite l'Estonie de ses performances économiques remarquables, caractérisées par des taux de croissance constamment élevés (‧ % du PIB en ‧), des prévisions optimistes à moyen terme, des investissements directs étrangers importants et un taux d'inflation relativement faible; considère que le déficit de la balance des opérations courantes est source de préoccupation, mais est convaincu que les autorités estoniennes feront face à ce problème par des mesures appropriées, telles qu'une politique budgétaire plus rigoureuseσυγχαίρει την Εσθονία για τις υψηλές οικονομικές επιδόσεις της, που χαρακτηρίζονται από σταθερά υψηλούς συντελεστές οικονομικής ανάπτυξης (‧ % του ΑΕΠ το ‧), με καλές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, σημαντικές ξένες άμεσες επενδύσεις και σχετικά χαμηλό δείκτη πληθωρισμού· θεωρεί ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών είναι μεν αιτία ανησυχίας, αλλά ευελπιστεί ότι οι εσθονικές αρχές θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τα κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ. με αυστηρότερη φορολογική πολιτική·
se félicite de l'inclusion d'une communication sur les industries et les marchés de la défense dans la liste des priorités pour ‧, et encourage la Commission à présenter les propositions législatives correspondantes qui permettront de renforcer la compétitivité du secteur européen de la défenseχαιρετίζει τη συμπερίληψη της Ανακοίνωσης σχετικά με τους αμυντικούς κλάδους και αγορές στον κατάλογο των προτεραιοτήτων για το ‧ και ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέψουν να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα άμυνας·
Je viens des comtés frontaliers du nord-ouest de l'Irlande, j'ai donc vu, au fil des ans, le rôle important qu'Interreg I et Interreg II ont joué, et je me félicite d'Interreg III.Προερχόμενος από τις παραμεθόριες κομητείες στα βορειοδυτικά της Ιρλανδίας, έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν το INTERREG I και ΙI, και επιδοκιμάζω με ικανοποίηση το INTERREG IIΙ.
Je félicite le gouvernement français pour l'action des commandos français au début du mois.Συγχαίρω τη γαλλική Προεδρεία για τη δράση των Γάλλων κομάντος νωρίτερα αυτόν το μήνα.
Le Parlement européen s'est félicité de cette stratégie et de son approche générale dans la résolution qu'il a adoptée en mars 2006.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε τη στρατηγική και τη συνολική προσέγγιση της στο ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2006.
Avant de passer aux explications de vote, je tiens à féliciter la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie, ainsi que les rapporteurs, pour la façon dont ils organisé les votes, permettant à l'Assemblée, grâce à la procédure méthodique qu'ils ont préconisée à cet effet et que le Bureau a acceptée, de voter en 40 minutes autant de rapports et 320 amendements!Πριν προχωρήσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου, θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή «Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ενέργειας και τους εισηγητές για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσαν τις ψηφοφορίες, επιτρέποντας στο Σώμα, με τον συστηματικό τρόπο με τον οποίο τις πρότειναν και τις δέχθηκε το Προεδρείο, μέσα σε 40 λεπτά να ψηφίσει τόσες εκθέσεις και 320 τροπολογίες!
Le Comité se félicite du souci et de la démarche de la CommissionΗ ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τον ενδιαφέρον και τις ενέργειες της Επιτροπής
Se félicite de la proposition d'engager un dialogue entre les pays partenaires et les États membres afin de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle dans le but de réaliser trois objectifs d'ici ‧: éradication de l'illettrisme dans la région; scolarisation de tous les enfants dans l'enseignement primaire, sans distinction de sexe, et élimination des inégalités entre les filles et les garçons à tous les niveaux du système éducatifεπικροτεί την πρόταση για την οργάνωση διαλόγου μεταξύ εταίρων και κρατών μελών, με σκοπό την ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης για να επιτευχθούν οι εξής στόχοι έως το ‧: εξάλειψη του αναλφαβητισμού στην περιοχή, εγγραφή όλων των παιδιών άσχετα από φύλο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εξάλειψη των διαφορών λόγω φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Toutes les parties se sont félicitées de l ' extension du rôle européen et de la désignation d ' un envoyé de l ' Union ' européenne .Οι συμφωνίες του Όσλο δεν είναι επαναδιαπραγματεύσιμες .
Monsieur le Président, au nom du groupe des verts au Parlement européen, et en particulier de ma collègue Nuala Ahern, je voudrais féliciter chaleureusement M. Hume pour l'honneur qui lui est fait.Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων και ειδικά της συναδέλφου μου κ. Nuala Ahern, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον κ. Hume γι' αυτήν την τιμή που του απενεμήθη.
(DE) Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion - dès que le calme sera revenu dans l'Assemblée - pour présenter mes sincères félicitations au rapporteur.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας - αμέσως μόλις ησυχάσουν οι συνάδελφοι - για να συγχαρώ ειλικρινά τον εισηγητή.
(ES) Monsieur le Président, je souhaiterais tout d'abord vous féliciter de tout mon cœur.(ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά.
Je pense qu'il nous faut exclure l'option d'une renationalisation des Fonds structurels. À cet égard, je me félicite particulièrement des remarques livrées par le commissaire désigné au budget et à la programmation financière, qui a exprimé son opposition à la renationalisation de la politique de cohésion et des Fonds structurels.Πιστεύω ότι πρέπει να αποκλείσουμε την επανεθνικοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και χαιρέτισα ιδιαίτερα τα σχόλια του προτεινόμενου Επιτρόπου για τον προϋπολογισμό και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, ο οποίος εξέφρασε τη θέση του για την επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων.
se félicite du discours tenu par le Président en exercice du Conseil européen et Chancelier autrichien, Wolfgang Schüssel, devant le Parlement européen, le ‧ janvier ‧, dans lequel il a abordé la question et invité la Présidence en exercice à élaborer des propositions concrètes dans ce domaineεπιδοκιμάζει την εισήγηση του Προεδρεύοντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Καγκελαρίου της Αυστρίας, Wolfgang Schüssel, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ‧ Ιανουαρίου ‧, κατά την οποία έθιξε το ζήτημα αυτό, και καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις για το εν λόγω θέμα·
se félicite, dans ce contexte, que des travaux aient débuté, le ‧ juin ‧, en vue de la conclusion d'un accord d'autonomie entre les autorités tchétchènes et les représentants du gouvernement russe, ce qui permettra à la Tchétchénie de bénéficier d'un maximum d'autonomie tout en continuant à faire pleinement partie de la Fédération russeχαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη, στις ‧ Ιουνίου ‧, των εργασιών για μια συμφωνία αυτονομίας μεταξύ τσετσένων αξιωματούχων και εκπροσώπων της ρωσικής κυβέρνησης, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει η Τσετσενία τη μέγιστη δυνατή αυτονομία ενώ θα συνεχίσει να αποτελεί πλήρες τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας·
Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je souhaite moi aussi féliciter le rapporteur pour la qualité de son travail sur cette question complexe.Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, και εγώ επιθυμώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του σχετικά με αυτό το ιδιαίτερο περίπλοκο θέμα.
Afficher la page 1. Trouvé 21884 phrase phrases correspondant à félicitations.Trouvé dans 5,116 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.