Les traductions dans néerlandais:

  • Wim Vanhuffel   

Exemple de phrases avec "Wim Van Huffel", mémoire de traduction

add example
Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du ‧ juillet ‧ approuve le P.P.A.S. « Quartier de la Maison communale » de la commune de Koekelberg (délimité par les rues de l'Eglise Sainte-Anne, de Ganshoren, le chemin de fer, les rues Herkoliers et Van Bergen et la place Van Huffel) comportant un plan de localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de situation de fait, un schéma des affectations, ainsi que les prescriptions littérales et le rapport d'incidencesBij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van ‧ juli ‧ wordt goedkeuring gehecht aan het B.B.P. « Wijk van het Gemeentehuis » van de gemeente Koekelberg (begrensd door de Sint-Annakerk-en de Ganshorenstraat, de spoorweg, de Herkoliers-en de Van Bergenstraat alsook door het Van Huffelplein) bestaande uit een liggingsplan, een plan van de bestaande rechtstoestand, een plan van de bestaande feitelijke toestand, een schema van de bestemmingen evenals de geschreven voorschriften en het effectenverslag
Van Huffel et son épouse MVan Huffel en zijn echtgenote M
Van Huffel, Roger Cyrille Marie, Commissaire adjoint inspecteur principal de police à Gand, à la date du ‧ novembreVan Huffel, Roger Cyrille Marie, Adjunct-commissaris-hoofdinspecteur van politie te Gent, met ingang van ‧ november
Michel Van Huffel / Commission desHewlett Packard France , HewlettPackard Europe BV / Commissie van deEuropeseGemeenschappen
VAN HUFFEL Jozef, Maria, Adjudant au service d'incendie de Beveren, à la date du ‧ novembreVAN HUFFEL Jozef, Maria, Adjudant bij de brandweerdienst van Beveren, met ingang van ‧ november
Considérant des réclamations portent sur l'îlot délimité la Place Van Huffel, les rues Delcoigne, de la Sécurité et Sergijsels à Koekelberg, et plus particulièrement la partie affectée en zone d'équipement au projet de PRASOverwegende dat er bezwaarschriften zijn betreffende het huizenblok dat wordt begrensd door het Van Huffelplein, de Delcoignestraat, de Veiligheidsstraat en de Sergijselsstraat in Koekelberg, en meer bepaald betreffende het deel dat in het GBP is ingedeeld bij een gebied voor voorzieningen
VAN HUFFEL Karine, Conseiller adjoint au Service public fédéral Intérieur, à la date du ‧ avrilVAN HUFFEL Karine, Adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met ingang van ‧ april
Kestelijn-Sierens ( ELDR ) , rapporteur pour avis de la commission économique , monétaire et de la politique industrielle . ( NL ) Monsieur le Président , mes chers collègues , la van Velzen , Wim ( PSE ) . ( NL ) Monsieur le Président , souvent , ce genre de débats se déroule plutôt entre la Commis-Kestelijn-Sierens ( ELDR ) , rapporteur voor advies van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeinïfi V ^ ^ rzitter collega ' s onze economische commissie is van oordeel dat de ramingen van de Europese Commissie te optimistisch zijn en dat het scheppen van elf miljoen nieuwe
Van Velzen , Wim ( PSE ) . - ( NL ) Monsieur le Président , j ' espère que vous ne le prendrez pas en mauvaise part , mais je considère les résultats de la présidence irlandaise et du sommet de Dublin avant tout comme le point de dé part de la présidence néerlandaise , surtout en ce qui concerne la question de l ' emploi .Watson ( ELDR ) . - ( EN ) Mijnheer de Voorzitter , ook ik wil het over Singapore hebben ; ik vind eigenlijk dat we een apart debat over dit belangrijke onderwerp hadden moeten voeren . Ik wil het met name over China en Taiwan hebben .
Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit à ce sujet notamment par Wim van Velzen et Thomas Mann.Ik ben het helemaal eens met datgene wat met name door Wim van Velzen en Thomas Mann over dat onderwerp gezegd is.
van Velzen , Wim ( PSE ) . - ( NL ) Monsieur le Président , dans son rapport annuel , la Commission se montre favorable à une plus grande différenciation des salaires entre les régions , ce que je trouve assez étonnant . Je n ' ai pu dégager aucun argument étayant cette demande , mais je sais en tout cas que , dans la réalité , le citoyen européen rencontre déjà beaucoup de problèmes liés aux écarts de salaires entre les pays et aux distorsions de la concurrence qui en résultent .Het spreekwoord „ wie hij wil vernietigen , drijft de Heer eerst tot vertwijfeling " - waarmee in Griekenland wordt verwezen naar degenen die zich zo wereldvreemd gedragen dat ze eraan dreigen ten onder te gaan - is duidelijk ook van toepassing op de voornaamste instellingen van de Unie , die een beleid blijven voeren dat de Europese volken tot werkloosheid , armoede en sociale uitsluiting veroordeelt en wie het blijkbaar niet kan schelen dat het Europees sociaal model op instorten staat , de werknemers tot loutere instrumenten verworden , de arbeidsverhoudingen welke de afgelopen eeuw met harde strijd en met het verlies van tal van mensenlevens to t stand zijn gekomen , verloren gaan en de democratische rechten van de burgers aan de eisen van bankiers ondergeschikt worden gemaakt .
Par l'arrêt n° ‧ du ‧ mai ‧, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du ‧ novembre ‧ en tant qu'il nomme VAN PUYENBROECK Wim au grade d'inspecteur principal de police et qu'il fixe sa nouvelle échelle de traitementBij arrest nr. ‧ van ‧ mei ‧ heeft de Raad van State het ministerieel besluit van ‧ november ‧ vernietigd inzoverre met dat besluit VAN PUYENBROECK Wim tot hoofdinspecteur van politie wordt benoemd en zijn nieuwe weddeschaal wordt vastgesteld
( rapporteur : Peter Townsend , université de Bristol ; présidence : Wim Van Velzen , député au Parlement ; expert : Karl-Johan Lönnroth , DG V , Commission européenne )( Rapporteur : Peter Townsend , Universiteit van Bristol ; voorzitter : Wim Van Velzen , lid van het Europees Parlement ; inlichtingen : Karl-Johan Lönnroth , DG V , Europese Commissie )
Wim Van De Maele est établi Mellinetplein ‧, à ‧ Anvers, sous le n° ‧.‧ (valable jusqu'au ‧ novembre ‧), à partir du ‧ décembreDe heer Wim Van De Maele is gevestigd te ‧ Antwerpen, Mellinetplein ‧, onder het nr. ‧.‧ (geldig tot ‧ november ‧), vanaf ‧ december
E-‧/‧ (NL) posée par Wim van de Camp (PPE) à la Commission (‧ octobreE-‧/‧ (NL) van Wim van de Camp (PPE) aan de Commissie (‧ oktober
Wim Van Stappen, domicilié à ‧ Temse, SchoenstraatDe heer Wim Van Stappen, gevestigd te ‧ Temse, Schoenstraat
Il y a également la promesse cachée que la société de l'information permettra à davantage de personnes d'en profiter, mais je crois que Wim van Velzen a eu raison de poser la question autrement, en se plaçant du côté des socialement défavorisés.Ook is er de latente belofte dat door de informatiemaatschappij meer mensen in het genot hiervan kunnen komen, maar ik denk dat Wim van Velzen terecht de vraag anders heeft gesteld, vanuit het perspectief van de sociaal zwakkeren.
1 ) adopté par la commission du développement durable le 20 février 2003 ( rapporteur : M. Wim van GELDER commissaire de la Reine dans la province de Zelande ( NL/ PPE ) ) ; a adopté à l ' unanimité l ' avis suivant lors de sa 49ème session plénière des 9 et 10 avril 2003 ( séance du 9 avril 2003 ) .1 ) , dat op 20 februari 2003 door de commissie " Duurzame ontwikkeling " werd goedgekeurd ( rapporteur : de heer Van Gelder , Commissaris van de Koningin in de Provincie Zeeland , NL/EVP ) ; heeft tijdens zijn 49 e zitting op 9 en 10 april 2003 ( vergadering van 9 april 2003 ) onderstaand advies uitgebracht , dat met algemene stemmen werd goedgekeurd .
Mauro Pili et Wim van Gelder : regards inquiets sur l ' avenir de la PACMauro Pili en Wim van Celder : een sombere blik op de toekomst van het GLB
Au cours du Sommet de Luxembourg dirigé par Jean-Claude Juncker, cette procédure d'Essen a été améliorée par des lignes de conduite et des plans d'action nationaux dont l'évaluation doit être menée dans les faits, mon cher Wim van Velzen!Op de buitengewone Werkgelegenheidstop van Luxemburg werd, onder leiding van de heer Juncker, de procedure van Essen verbeterd met de toevoeging van richtsnoeren en nationale actieplannen. Daarvoor is benchmarking, beste Wim van Velzen, inderdaad een noodzaak.
Interviennent Ingeborg Gräßle (rapporteur pour avis de la commission EMPL), Jutta Haug (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Wim van de Camp (rapporteur pour avis de la commission IMCO) et Inés Ayala Sender (rapporteur pour avis de la commission TRAN), cette dernière également pour demander si le Conseil avait été formellement invité à ce débat ou nonHet woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO) en Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), laatstgenoemde tevens om te vragen of de Raad al dan niet officieel voor dit debat is uitgenodigd
E-‧/‧ (EN) posée par Wim van de Camp (PPE) à la Commission (‧ décembreE-‧/‧ (EN) van Wim van de Camp (PPE) aan de Commissie (‧ december
Rapport Wim van Velzen (A4-0045/97)Verslag-Wim van Velzen (A4-0045/97)
Wim Van Velzen , le président , a souligné que le problè me ne se posait pas seulement en termes de capacité d ' insertion professionnelle , mais aussi de manque d ' emplois .Wim van Velzen , de voorzitter , stelde nadrukkelijk dat het probleem niet alleen maar de inzetbaarheid betreft , maar ook het feit dat er te weinig banen zijn .
Les députés sociaux-démocrates danois du Parlement européen ont décidé de voter aujourd'hui pour le rapport de M. Wim Van Velzen sur le Sommet consacré à l'emploi.De Deense sociaal-democraten in het Europees Parlement stemmen voor het verslag-van Velzen betreffende de top over de werkgelegenheid.
Afficher la page 1. Trouvé 22824 phrase phrases correspondant à Wim Van Huffel.Trouvé dans 4,278 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.