prononciation: IPA: /o.ʁə.vwaʁ/    

Les traductions dans polonais:

 • do widzenia     
  (Interjection  )
   
  uprzejmy zwrot używany do pożegnania się z kimś
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • cześć     
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • nara   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • narka   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • trzymaj się   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • Do zobaczenia   
 • do zobaczenia   
 • miłego dnia   
  (Phrase  )
 • pożegnanie   
  (Noun  n)
 • żegnaj   

D''autres significations:

 
Toute déclaration de bon souhait (comme "au revoir") en partant.
 
Interjection de départ.

Exemple de phrases avec "au revoir", mémoire de traduction

add example
Donc merci et au revoirWięc dziękuję i żegnaj
Dis au revoir de ma partPożegnaj ich ode mnie
S’ils diffèrent au profit du demandeur, Enova peut revoir l’aide financière à la baisse de façon à refléter la structure réelle des coûtsJeżeli czynniki te różnią się na korzyść wnioskodawcy, Enova może skorygować sumę pomocy finansowej w dół, uwzględniając faktyczną strukturę kosztów
Au revoir, JaneyDo widzenia, Janey
Ils soulignent qu'il est déjà possible, au titre du règlement actuel, d'adapter et de revoir les programmes opérationnelsParlament Europejski i Rada podkreślają, że możliwość dostosowania i zmiany programów operacyjnych istnieje już na mocy obowiązującego rozporządzenia
Au revoir, Mlle JenkinsŻegnam, pani Jenkins
Nous estimons dès lors qu'il serait judicieux de revoir les ressources financières allouées à la surveillance, en particulier concernant les taux maxima de cofinancement précisés dans le cadre de la réglementation des mesures financières de la PCP relatives à l'acquisition, au développement et/ou à la modernisation des équipements de contrôle par les États membres.Uważamy zatem, że należy poddać ponownej analizie środki finansowe przeznaczane na monitorowanie, a zwłaszcza przewidzianą w przepisach o finansowaniu WPRyb maksymalną stopę współfinansowania w odniesieniu do zakupu, opracowywania lub modernizacji przez państwa członkowskie urządzeń służących do prowadzenia kontroli.
Au revoir Mary Clarence.- Mais ma soeurDo widzenia, Mary Clarence
Au revoir TemujinDo zobaczenia Temudżyn
Au revoir, JoëlTrzymaj się, Joel
Il faut dire au revoir maintenantCzas się pożegnać
Je ne pourrai pas te dire au revoir plus tardPotem juz sie nie pozegnamy
Dis au revoir à CornéliusPożegnaj się z Korneliuszem
Dis au revoir, EdméePożegnaj się, Edmée
Au revoir, ma puceDo zobaczenia za parę dni
Il est venu me dire au revoirPrzyszedł się pożegnać
Premièrement, convaincre le Conseil que si nous avons le sentiment qu'il convient de revoir un fondement juridique au titre de l'article 67 du traité, nous le faisons pour offrir un meilleur fondement démocratique à une initiative qui protège objectivement les groupes de personnes vulnérables, en particulier les enfants à la suite de l'éclatement de l'unité familiale.Po pierwsze przekonać Radę, że jeśli dostrzegamy korzyści związane ze zmianą podstawy prawnej na mocy art. 67 Traktatu, to powinniśmy tę zmianę wprowadzić, aby zapewnić lepsze demokratyczne podstawy dla inicjatywy, która - obiektywnie rzecz biorąc - chroni najbardziej narażone grupy, zwłaszcza dzieci, po rozpadzie rodziny.
Je vous dis au revoirPrzyszedłem się pożegnać
Au revoir, YenteDo zobaczenia, Yente
L'échec des institutions financières au niveau mondial oblige les États membres, les régions et les communes à revoir leur approche en matière de construction de communautés durablesFakt, iż instytucje finansowe zawiodły na całym świecie, zobowiązuje państwa członkowskie, regiony i gminy do ponownego przemyślenia swojego podejścia do budowania społeczności zdolnych do zrównoważonego rozwoju
Au revoir, les enfantsDo widzenia, dzieciaki
Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquenceW przypadku gdy Komisja uzna, że projekt programu wieloletniego jest niespójny z wytycznymi strategicznymi lub że jest on niezgodny z przepisami niniejszej decyzji w zakresie systemów zarządzania i kontroli lub z prawem wspólnotowym, wzywa ona dane państwo członkowskie do przedstawienia wszystkich niezbędnych informacji i, w stosownych przypadkach, dokonania odpowiednich zmian w projekcie programu wieloletniego
demande au Conseil de revoir et de mettre à jour l'accord institutionnel du ‧ novembre ‧ entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense, afin de parfaire le processus actuel de transmission d'informations classifiées et de garantir la transmission au PE de toutes les informations disponibles en matière de lutte contre le terrorisme international, sans qu'en aucun cas ces informations qui, dans le domaine interne, ont été ou doivent être transmises au parlement national par les gouvernements respectifs des États membres ou les organisations internationales dont ils font partie ne puissent faire l'objet de rétentionzwraca się do Rady, aby dokonała przeglądu oraz uaktualniła porozumienie międzyinstytucjonalne zawarte między Parlamentem Europejskim a Radą w dniu ‧ listopada ‧ r., dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego do newralgicznych informacji z zakresu polityki bezpieczeństwa i obrony, aby udoskonalić obecny proces przekazywania informacji poufnych oraz zapewnić przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu wszelkich dostępnych informacji dotyczących walki z terroryzmem międzynarodowym, pamiętając, że w żadnym przypadku nie można odmówić Parlamentowi Europejskiemu przekazania informacji, które na szczeblu krajowym zostały przekazane lub powinny być przekazane parlamentowi krajowemu przez rząd danego państwa członkowskiego lub organizacje międzynarodowe, do których należy
Afficher la page 1. Trouvé 564293 phrase phrases correspondant à au revoir.Trouvé dans 71,25 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.