prononciation: IPA: /o.ʁə.vwaʁ/    

Les traductions dans polonais:

 • do widzenia     
  (Interjection  )
   
  uprzejmy zwrot używany do pożegnania się z kimś
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • cześć     
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • nara   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • narka   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • trzymaj się   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • Do zobaczenia   
 • do zobaczenia   
 • miłego dnia   
  (Phrase  )
 • pożegnanie   
  (Noun  n)
 • żegnaj   

D''autres significations:

 
Toute déclaration de bon souhait (comme "au revoir") en partant.
 
Interjection de départ.

Exemple de phrases avec "au revoir", mémoire de traduction

add example
Donc merci et au revoirWięc dziękuję i żegnaj
Les bénéficiaires s accordent à dire qu ils auraient dû revoir les ambitions de leurs projets ou n auraient tout bonnement pas pu lancer ceux -ci sans l e financement apporté par Marco Polo au cours de la phase critique du démarrage .Wszyscy organizatorzy mówią , że projekty musiałyby być realizowane w ograniczonej skali lub wcale , gdyby nie finansowanie zapewnione w ramach programu Marco Polo na bardzo ważnym etapie rozruchu .
Dis au revoir de ma partPożegnaj ich ode mnie
S’ils diffèrent au profit du demandeur, Enova peut revoir l’aide financière à la baisse de façon à refléter la structure réelle des coûtsJeżeli czynniki te różnią się na korzyść wnioskodawcy, Enova może skorygować sumę pomocy finansowej w dół, uwzględniając faktyczną strukturę kosztów
Au revoir, JaneyDo widzenia, Janey
Ils soulignent qu'il est déjà possible, au titre du règlement actuel, d'adapter et de revoir les programmes opérationnelsParlament Europejski i Rada podkreślają, że możliwość dostosowania i zmiany programów operacyjnych istnieje już na mocy obowiązującego rozporządzenia
Au revoir, Mlle JenkinsŻegnam, pani Jenkins
Nous estimons dès lors qu'il serait judicieux de revoir les ressources financières allouées à la surveillance, en particulier concernant les taux maxima de cofinancement précisés dans le cadre de la réglementation des mesures financières de la PCP relatives à l'acquisition, au développement et/ou à la modernisation des équipements de contrôle par les États membres.Uważamy zatem, że należy poddać ponownej analizie środki finansowe przeznaczane na monitorowanie, a zwłaszcza przewidzianą w przepisach o finansowaniu WPRyb maksymalną stopę współfinansowania w odniesieniu do zakupu, opracowywania lub modernizacji przez państwa członkowskie urządzeń służących do prowadzenia kontroli.
Au revoir Mary Clarence.- Mais ma soeurDo widzenia, Mary Clarence
Au revoir TemujinDo zobaczenia Temudżyn
Au revoir, JoëlTrzymaj się, Joel
Il faut dire au revoir maintenantCzas się pożegnać
Je ne pourrai pas te dire au revoir plus tardPotem juz sie nie pozegnamy
Dis au revoir à CornéliusPożegnaj się z Korneliuszem
Dis au revoir, EdméePożegnaj się, Edmée
La Courrecommandeprincipalementàla Commission : i ) de revoir ses procédures visant à déter-minerles possibilités d externalisation et à considérer la possibilité de créer desagencesoud enétendrele mandat ; ii ) d améliorerlaqualitédesanalyses coûtsavantage s defaçonàce qu elles puissent contribuer pleinement et efficacement au processus décisionnel ; iii)de veiller à disposer de données pertinentes et fiables relatives à la charge de travail et à la productivité liées à l exécution des tâches déléguées , avant et aprèsl externalisation ; iv ) en raison de leur spécialisation dans destâchesidentifiableset définies de manière spécifique , les agences assurent une meilleureprestationdeser-vices permettant deréduireles délais en matièredepassationde marchés , d accélérerles procédures d approbation des rapports techniques et financiers , ainsi que deraccourcirles délais de paiement .Zgodnie z głó wnymi zaleceniami przedstawionymi wniniejszymsprawozdaniu Komisja po winna : i ) ponownieprzeanalizowaćprocedury mającenaceluokreślenie potencjału w zakresie eksternalizacji zadań oraz procedurydotycząceustanawiania agencjilub przedłużaniaich mandatu ; ii ) poprawić jakość analiz kosztów i korzyści , abyich wpływ na proces decyzyjny był pełnyiskuteczny ; iii ) z uwagi na to , że agencje specjalizują się w wykonywaniu konkretnych iszczegółowo określonychzadań , za-pewniają one usługi lepszej jakości , co przejawia się krótszym czasem zawierania umów , szybszymi procedurami zatwierdzania sprawozdań technicznych i finansowych oraz mniejszymi opóźnieniamiwzakresiepłatności .
Au revoir, ma puceDo zobaczenia za parę dni
Il est venu me dire au revoirPrzyszedł się pożegnać
Premièrement, convaincre le Conseil que si nous avons le sentiment qu'il convient de revoir un fondement juridique au titre de l'article 67 du traité, nous le faisons pour offrir un meilleur fondement démocratique à une initiative qui protège objectivement les groupes de personnes vulnérables, en particulier les enfants à la suite de l'éclatement de l'unité familiale.Po pierwsze przekonać Radę, że jeśli dostrzegamy korzyści związane ze zmianą podstawy prawnej na mocy art. 67 Traktatu, to powinniśmy tę zmianę wprowadzić, aby zapewnić lepsze demokratyczne podstawy dla inicjatywy, która - obiektywnie rzecz biorąc - chroni najbardziej narażone grupy, zwłaszcza dzieci, po rozpadzie rodziny.
Je vous dis au revoirPrzyszedłem się pożegnać
Au revoir, YenteDo zobaczenia, Yente
L'échec des institutions financières au niveau mondial oblige les États membres, les régions et les communes à revoir leur approche en matière de construction de communautés durablesFakt, iż instytucje finansowe zawiodły na całym świecie, zobowiązuje państwa członkowskie, regiony i gminy do ponownego przemyślenia swojego podejścia do budowania społeczności zdolnych do zrównoważonego rozwoju
Au revoir, les enfantsDo widzenia, dzieciaki
Afficher la page 1. Trouvé 602099 phrase phrases correspondant à au revoir.Trouvé dans 110,022 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.