Les traductions dans polonais:

  • mleko klaczy   

Exemple de phrases avec "lait de jument", mémoire de traduction

add example
Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaineNie podawać klaczom produkującym mleko przeznaczone do konsumpcji dla ludzi
L utilisation d EQUIOXX n est pas autorisée chez les juments en lactation dont le lait est destiné à la consommation humaineStosowanie preparatu EQUIOXX nie jest dozwolone u klaczy, od których pozyskuje się mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi
Les articles ‧er, ‧ et ‧, sous g), du règlement (CEE) no ‧/‧ du Conseil, du ‧ décembre ‧, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, et l'article ‧er du règlement (CEE) no ‧/‧ de la Commission, du ‧ mars ‧, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens que, pour la détermination des quotas laitiers et l'application du prélèvement supplémentaire, le fait pour l'entreprise productrice de lait de confier certaines quantités de lait à des tiers sans en céder la propriété, en exécution d'un contrat d'entreprise portant sur le traitement et la transformation de ce lait en fromage, beurre et petit lait et contre rémunération doit être qualifié de livraisonArt. ‧, art. ‧ i art. ‧ lit. g) rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego opłatę dodatkową w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania opłaty dodatkowej w sektorze mleka i przetworów mlecznych należy interpretować w ten sposób, że dla celów ustalenia kwot mlecznych i zastosowania opłaty dodatkowej powierzenie przez przedsiębiorstwo produkcyjne pewnych ilości mleka bez przeniesienia jego własności osobom trzecim na podstawie umowy o dzieło dotyczącej obróbki i przetwarzania tego mleka za wynagrodzeniem na ser, masło i serwatkę, należy kwalifikować jako dostawę
Cette inspection a révélé que les matières premières utilisées pour fabriquer le fromage blanc incluaient du lait cru envoyé par les principaux collecteurs de lait du Royaume-Uni et déclassé pour des raisons telles que la présence de résidus d'antibiotiques détectés par un test de dépistage, un mélange lait-eau résultant du rinçage des tuyaux de la laiterie avec des détergents et des désinfectants (eaux résiduaires de laiterie), une contamination par des teintures, du lait de consommation excédentaire conditionné, traité thermiquement, collecté chez des détaillantsKontrola ujawniła, że surowiec używany do wytwarzania sera twarogowego zawierał dostarczane przez główne podmioty odbierające mleko w Zjednoczonym Królestwie surowe mleko, któremu obniżono klasę jakości z następujących powodów: obecność pozostałości antybiotyku wykryta po przeprowadzeniu badania przesiewowego, mieszanie mleka z wodą spowodowane czyszczeniem rur w zakładach mleczarskich detergentami i środkami dezynfekującymi (interface milk), zanieczyszczenie barwnikami, nadwyżka mleka poddawanego obróbce termicznej w opakowaniach zebranych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego
prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’observation rigoureuse des procédures internes pour la séparation du lait cru depuis sa collecte jusqu’à l’étape de la production finale, y compris l’acheminement du lait jusqu’à l’établissement, le stockage et le traitement séparés du lait conforme et du lait non conforme, l’emballage et l’étiquetage spécifiques des produits laitiers dérivés ou non de lait conforme ou non, ainsi que le stockage séparé dudit laitpodjąć wszelkie konieczne działania w celu umożliwienia ścisłego przestrzegania wewnętrznych procedur segregacji surowego mleka począwszy od odbioru do ostatecznego etapu produkcji, włącznie z ustaleniem tras odbioru mleka, oddzielnym przechowywaniem i przetwarzaniem mleka zarówno spełniającego, jak i niespełniającego wymagań oraz specjalnym pakowaniem i etykietowaniem produktów mleczarskich pochodzących lub nie od mleka spełniającego wymagania lub niespełniającego wymagań, jak również oddzielnym przechowywaniem takiego mleka
Désigne le produit obtenu à partir de beurre de cacao, de lait ou produits de lait et de sucres contenant pas moins de ‧ % de beurre de cacao et pas moins de ‧ % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont pas moins de ‧ % de matière grasse lactiqueoznacza wyrób otrzymywany z masła kakaowego, mleka lub z wyrobów mlecznych i cukru, zawierający nie mniej niż ‧ % masła kakaowego i nie mniej niż ‧ % suchej masy mlecznej otrzymanej w drodze częściowego lub całkowitego odwodnienia mleka pełnego, półtłustego lub odtłuszczonego, śmietanki, śmietanki całkowicie lub częściowo odwodnionej, masła lub tłuszczu mlecznego, w którym zawartość tłuszczu jest nie mniejsza niż ‧ %
Règlement (CE) n° ‧ de la Commission du ‧ juin ‧ établissant une méthode de référence pour la détection de lait de vache et de caséinates dans les fromages à base de lait de brebis, de lait de chèvre ou de lait de bufflonne ou de mélanges de lait de brebis, de chèvre et de bufflonne et abrogeant le règlement (CEE) n°rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające metodę referencyjną wykrywania mleka krowiego i kazeiny w serach wyprodukowanych z mleka owczego, mleka koziego lub mleka bawolego lub mieszanki mleka owczego, koziego i bawolego i uchylające rozporządzenie (EWG) nr
Détection de caséinates et de lait de vache dans les fromages à base de lait de brebis, de lait de chèvre, de lait de bufflonne ou de mélanges de lait de brebis, de chèvre et de bufflonne, au moyen de la focalisation isoélectrique des caséines γ après action de la plasmineWykrywanie obecności mleka krowiego i kazeinianów w serach wyprodukowanych z mleka owczego, mleka koziego, mleka bawolego lub mieszanek mleka owczego, koziego i bawolego przez wyznaczanie punktu izoelektrycznego gamma-kazeiny po plazminolizie
MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTECTION DE LAIT DE VACHE ET DE CASÉINATES DANS LES FROMAGES À BASE DE LAIT DE BREBIS, DE LAIT DE CHÈVRE OU DE LAIT DE BUFFLONNE OU DE MÉLANGES DE LAIT DE BREBIS, DE CHÈVRE ET DE BUFFLONNEREFERENCYJNA METODA WYKRYWANIA OBECNOŚCI MLEKA KROWIEGO I KAZEINIANÓW W SERACH WYPRODUKOWANYCH Z MLEKA OWCZEGO, MLEKA KOZIEGO, MLEKA BAWOLEGO LUB MIESZANIN MLEKA OWCZEGO, KOZIEGO I BAWOLEGO
MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTECTION DE CASÉINATES ET DE LAIT DE VACHE DANS LES FROMAGES À BASE DE LAIT DE BREBIS, DE LAIT DE CHÈVRE OU DE LAIT DE BUFFLONNE, OU DE MÉLANGES DE LAIT DE BREBIS, DE CHÈVRE ET DE BUFFLONNEREFERENCYJNA METODA WYKRYWANIA OBECNOŚCI MLEKA KROWIEGO I KAZEINIANÓW W SERACH Z MLEKA OWCZEGO, MLEKA KOZIEGO, MLEKA BAWOLEGO LUB MIESZANEK MLEKA OWCZEGO, KOZIEGO I BAWOLEGO
Cette méthode convient pour la détection sensible et spécifique de caséinates et de lait de vache traités ou non thermiquement dans les fromages frais et affinés à base de lait de brebis, de lait de chèvre, de lait de bufflonne ou de mélanges de lait de brebis, de chèvre et de bufflonneMetoda jest odpowiednia dla czułego i specyficznego wykrywania naturalnego oraz poddanego obróbce cieplnej mleka krowiego i kazeinianów w świeżych i dojrzałych serach wyprodukowanych z mleka owczego, mleka koziego, mleka bawolego lub mieszanin mleka owczego, koziego i bawolego
Cette méthode convient pour la détection sensible et spécifique de lait de vache et de caséinates traités ou non thermiquement dans les fromages frais et affinés à base de lait de brebis, de lait de chèvre, de lait de bufflonne ou de mélanges de lait de brebis, de chèvre et de bufflonneMetoda ta jest odpowiednia dla czułego i szczególnego wykrywania obecności naturalnego oraz poddanego obróbce cieplnej mleka krowiego i kazeinianu w świeżych i dojrzałych serach wyprodukowanych z mleka owczego, mleka koziego, mleka bawolego lub też mieszanin mleka owczego, koziego i bawolego
Le lait de vache est détecté dans les fromages à base de lait de brebis, de lait de chèvre et de lait de bufflonne et dans les mélanges de lait de brebis, de chèvre et de bufflonne par la mise en évidence des caséines γ‧ et γ‧ dont les points isoélectriques se situent entre les pH ‧,‧ et ‧,‧ (figures ‧a, b, figureWykrywanie mleka krowiego w serach wyprodukowanych z mleka owczego, mleka koziego, mleka bawolego lub mieszanek mleka owczego, koziego i bawolego dokonywane jest za pośrednictwem gamma‧-kazeiny i gamma‧-kazeiny, których punkty izoelektryczne mieszczą się w zakresie od pH ‧,‧ do pH ‧,‧ (ryc. ‧ a, b, ryc
La méthode d’analyse de référence figurant à l’annexe ‧ est appliquée pour garantir l’absence de caséine de lait de vache dans le fromage produit exclusivement à partir du lait de brebis, du lait de chèvre ou du lait de bufflonne ou à partir d’un mélange de lait de brebis, de chèvre et de bufflonneMetoda referencyjna analizy opisana w załączniku ‧ jest stosowana w celu zapewnienia, że ser wyprodukowany wyłącznie z mleka owczego, mleka koziego lub mleka bawolego, lub z mieszanin mleka owczego, koziego i bawolego, nie zawiera kazeiny mleka krowiego
La décision ‧/‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine prévoit que les États membres n’autorisent l’importation de lait cru et de produits à base de lait cru qu’en provenance des pays tiers figurant à la colonne A de l’annexe I de ladite décisionDecyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na przywóz surowego mleka i przetworów surowego mleka jedynie z państw trzecich wymienionych w kolumnie A załącznika I do tej decyzji
La décision ‧/‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine établit, dans son annexe I, une liste des pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de lait cru et de produits à base de lait cru sont autorisées, sous réserve de certaines conditionsDecyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zawiera w załączniku I do tej decyzji wykaz państw trzecich, z których, pod pewnymi warunkami, dozwolony jest przywóz mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego
considérant que la directive ‧/CEE du Conseil, du ‧ juin ‧, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ne vise que le lait ou les produits à base de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnesdyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiająca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka‧ dotyczy mleka i produktów pochodnych mleka uzyskanego wyłącznie od krów, owiec, kóz, bawołów
La présente directive arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait de consommation traité thermiquement, de lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et de produits à base de lait, destinés à la consommation humaineNiniejsza dyrektywa ustanawia przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu mleka surowego, mleka poddanego obróbce termicznej, mleka do wytwarzania produktów na bazie mleka oraz produktów na bazie mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi
La décision ‧/‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine a établi une liste, à l'annexe I de la décision, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du lait cru et des produits à base de lait cruDecyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ustanawia w załączniku I do tej decyzji wykaz państw trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego
Le produit liquide, sucré ou non, obtenu par élimination partielle de l’eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé ou d’un mélange de ces produits, éventuellement additionné de crème, de lait totalement déshydraté ou de ces deux produits, l’addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, ‧ % de l’extrait sec total provenant du laitNazwa ta oznacza produkt płynny, słodzony lub niesłodzony – otrzymywany poprzez częściowe usunięcie wody z mleka, z całkowicie lub częściowo odtłuszczonego mleka lub mieszanki tych produktów – który może posiadać domieszkę śmietany lub całkowicie odwodnionego mleka lub obydwu, z zastrzeżeniem że dodatek całkowicie odwodnionego mleka nie przekracza w produktach gotowych ‧ % całkowitej suchej masy
La décision ‧/‧/CE de la Commission du ‧ décembre ‧ adoptant certaines mesures transitoires concernant les livraisons de lait cru à des établissements de transformation et la transformation de ce lait cru en Roumanie au regard des exigences des règlements (CE) no ‧/‧ et (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil établit les listes des établissements de transformation de lait en Roumanie qui sont conformes aux exigences en matière de structure prévues par le règlement (CE) no ‧/‧ (établissements conformes) et sont autorisés à recevoir et transformer du lait cru non conforme aux exigences du règlement (CE) no ‧/‧ (lait non conformeDecyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustala wykazy zakładów przetwórstwa mleka w Rumunii, spełniających wymagania strukturalne określone w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ (zakłady spełniające wymagania) i upoważnionych do odbioru i przetwarzania mleka surowego niezgodnego z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ (mleko niespełniające wymagań UE
La décision ‧/‧/CE de la Commission du ‧ décembre ‧ adoptant certaines mesures transitoires concernant les livraisons de lait cru à des établissements de transformation et la transformation de ce lait cru en Roumanie au regard des exigences des règlements (CE) no ‧/‧ et (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil établit la liste des établissements de transformation de lait en Roumanie qui respectent les exigences structurelles fixées dans le règlement (CE) no ‧/‧ (établissements conformes) et sont autorisés à recevoir et à transformer du lait cru non conforme aux dispositions du règlement (CE) no ‧/‧ (lait non conformeW decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. przyjmującej niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanowiono wykaz zakładów mleczarskich w Rumunii spełniających wspólnotowe wymagania strukturalne określone w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ (zakłady spełniające wymagania) i upoważnionych do odbioru i przetwarzania mleka surowego niezgodnego z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ (mleko niespełniające wymagań UE
Afficher la page 1. Trouvé 2269176 phrase phrases correspondant à lait de jument.Trouvé dans 1 089,081 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.