Les traductions dans roumain:

  • bază juridică   

Exemple de phrases avec "base juridique", mémoire de traduction

add example
Avez-vous une autre proposition basée sur le cadre juridique que nous devons respecter?Aveţi alte propuneri bazate pe cadrul juridic pe care trebuie să-l respectăm?
BASE JURIDIQUETEMEIUL JURIDIC
Dans ce contexte, la proposition de décision à l'examen, dont la base juridique repose sur l'article ‧ du traité CE, vise à instaurer un programme stratégique exhaustif pour les statistiques communautaires officielles qui doit comprendre la production et la fourniture de produits et services aux utilisateurs, l'amélioration de la qualité des statistiques et la poursuite du développement du Système statistique européen (SSEÎn acest context, obiectivul propunerii de decizie care face obiectul prezentului aviz și care are ca temei juridic articolul ‧ din Tratatul CE constă în introducerea unui program strategic global de statistici oficiale comunitare, care trebuie să includă producția și furnizarea de produse și de servicii utilizatorilor, îmbunătățirea calității statisticilor și continuarea dezvoltării Sistemului Statistic European (SSE
C'est là un autre point que je n'ai pas compris, et je pense qu'il est important de comprendre cet aspect de la base juridique.Acesta este încă un lucru pe care nu l-am înţeles şi consider că este important să se înţeleagă acest aspect al temeiului juridic.
réaffirme que la procédure de nomination du directeur général intérimaire doit respecter mutatis mutandis les dispositions de l’acte qui constitue la base juridique de l’OLAF, à savoir l’article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); déplore l’application générale du statut par la Commission et s’inquiète de ce que la position de la Commission pourrait affecter l’efficacité de l’OLAFîși reiterează opinia că procedura de numire a unui director general interimar al OLAF trebuie, mutatis mutandis, să respecte normele prevăzute în actul prin care se stabilește temeiul juridic al OLAF, și anume articolul ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Parlamentului European și al Consiliului din ‧ mai ‧ privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); deplânge aplicarea generală de către Comisie a Statutului funcționarilor și își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că poziția Comisiei poate afecta eficacitatea OLAF
Nos actions reposent sur des bases juridiques et sur des fondements liés au marché intérieur.Există temeiuri juridice şi temeiuri care decurg din piaţa internă.
Base juridiqueTemei juridic
Les effets juridiques des actes des institutions , organes et organismes de l ' Union adoptés sur la base du traité sur l ' Union européenne avant l ' entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n ' auront pas été abrogés , annulés ou modifiés en application des traités .Actele instituțiilor , ale organelor , ale oficiilor sau ale agențiilor Uniunii adoptate în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană , înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona , continuă să producă efecte juridice atât timp cât aceste acte nu vor fi fost abrogate , anulate sau modificate în temeiul tratatelor .
Lors d'une résolution qu'elle avait adoptée le 15 décembre, cette Assemblée avait d'ores et déjà indiqué qu'elle était favorable "à une légère modification au traité instituant une base juridique pour un mécanisme de ce type plutôt qu'à un recours à une modification en profondeur du traité".În rezoluția sa din 15 decembrie, Parlamentul a solicitat mai degrabă o ușoară schimbare a tratatului care să furnizeze un temei juridic pentru un astfel de mecanism decât să se recurgă la o modificare profundă a acestuia.
suggère que le principe du partage de la responsabilité parentale devrait également s'appliquer aux jeunes gens en situation de vie commune, quelque soit la base juridique, autre que le mariage légal, propre à chaque paysconsideră că principiul împărţirii responsabilităţii parentale ar putea de asemenea să se aplice în cazul tinerilor, femei şi bărbaţi, care locuiesc împreună pe baza unui statut, specific fiecărei ţări, altul decât căsătoria oficială
Base juridiqueTemei legal
salue l'adoption de la stratégie nationale ‧-‧ pour la formation des responsables et employés des gouvernements locaux et régionaux et reconnaît la portée qu'elle revêt pour améliorer les capacités de l'appareil administratif local à fournir des services décentralisés aux citoyens; insiste toutefois sur les lourdes faiblesses qui existent dans les procédures administratives et s'accorde à reconnaître que la base juridique de la construction d'une administration publique moderne et professionnelle est encore imparfaitesalută adoptarea Strategiei naţionale ‧-‧ pentru formarea responsabililor şi a angajaţilor autorităţilor locale şi regionale şi recunoaşte importanţa acesteia pentru creşterea capacităţilor aparatului administrativ local de a oferi servicii descentralizate cetăţenilor; cu toate acestea, insistă asupra slăbiciunilor considerabile existente în procedurile administrative şi recunoaşte că baza juridică pentru edificarea unei administraţii publice moderne şi profesionale continuă să fie incompletă
Étant donné que les conditions d'un recours à l'article ‧ du traité en tant que base juridique sont réunies, la législation de l'Union doit se fonder sur ladite base juridique même lorsque la protection de la santé publique est un facteur déterminant dans les choix opérésAvând în vedere faptul că sunt îndeplinite condițiile pentru a recurge la articolul ‧ din tratat ca temei juridic, legislația Uniunii se bazează pe acest temei juridic chiar și atunci când protecția sănătății publice reprezintă un factor decisiv în alegerile făcute
la publication de toutes les décisions administratives servant de base juridique aux postes budgétairespublicarea tuturor deciziilor administrative atunci când sunt utilizate ca temei legal pentru posturi bugetare
La mise en œuvre du volet principal du NSTI a néanmoins été réalisée en juin ‧ (voir point ‧), et les principaux éléments de la réforme de la base juridique sont entrés en vigueur enTotuşi, punerea în aplicare a părţii principale a NSTI a fost realizată în iunie ‧ (a se vedea punctul ‧), iar principalele elemente ale reformei bazei juridice au intrat în vigoare în
Base juridiqueTemeiul juridic
La Commission précise que la présente décision ne préjuge pas de la compatibilité du cadre national constitué par la loi ‧/‧, qui est la base juridique de l’aide d’État accordée à WAM SpA, à propos duquel elle n’a pas, conformément à la jurisprudence du Tribunal de première instance, jugé nécessaire d’engager une procédure en l’espèceComisia dorește să sublinieze că această decizie nu aduce atingere compatibilității cadrului național reprezentat de Legea nr. ‧/‧, care constituie temeiul juridic al ajutorului de stat acordat WAM SpA și cu privire la care Comisia, în conformitate cu jurisprudența Tribunalului de Primă Instanță, nu a considerat că este necesar să deschidă o acțiune
Toutefois, comme dans l'avis antérieur précité, le CESE émet de sérieuses réserves et des doutes fondés quant à la réelle nécessité d'adopter des mesures spécifiques d'harmonisation législative au niveau communautaire dans le domaine en question, tout en reconnaissant la compétence de l'Union européenne en la matière et l'existence d'une base juridique pour le faireCu toate acestea, ca și în avizul menționat anterior, CESE are rezerve serioase și îndoieli bine întemeiate cu privire la necesitatea reală a unor măsuri specifice de armonizare la nivel comunitar a domeniului în cauză, deși recunoaște că Uniunea Europeană are competențe în acest domeniu și că există temei juridic
BASE JURIDIQUETEMEI JURIDIC
(DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à mon avis, le point décisif de ce rapport est le changement de base juridique.(DE) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, după părerea mea, punctul decisiv în raportul care se află în faţa noastră este modificarea adusă bazei legale.
À mon avis, cependant, dans le contexte de l'adoption du traité de Lisbonne, il serait souhaitable de réévaluer la base juridique du règlement proposé, qui doit également prendre en considération les nouvelles compétences du Parlement européen dans le domaine de la protection de la santé publique.În contextul adoptării Tratatului de la Lisabona, consider însă că ar fi oportună o revizuire a temeiului juridic al regulamentului propus, care să ia în calcul şi noile competenţe ale Parlamentului European în domeniul protecţiei sănătăţii publice.
Dans le cadre de l’examen préliminaire prévu à l’article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ mars ‧ portant modalités d’application de l’article ‧ du traité CE, une demande de renseignements complémentaires a été adressée à la France le ‧ juin ‧, afin notamment d’obtenir des précisions sur les bénéficiaires de l’aide et la base juridique de ce régimeÎn cadrul examinării prealabile prevăzute la articolul ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Consiliului din ‧ martie ‧ de stabilire a normelor de aplicare a articolului ‧ din Tratatul CE, a fost adresată Franței, la ‧ iunie ‧, o cerere de informații suplimentare, în special cu scopul obținerii de precizări privind beneficiarii ajutorului și fundamentul juridic al sistemului
Le recours à l article 308 CE comme base juridique n est justié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter l acte concerné .Recurgerea la articolul 308 CE ca temei juridic nu este justi cată decât dacă nicio altă dispoziie din tratat nu conferă instituiilor comunitare competena necesară pentru a adopta actul în cauză .
Afficher la page 1. Trouvé 65804 phrase phrases correspondant à base juridique.Trouvé dans 22,695 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.