Les traductions dans thaï:

  • โครงสร้างของพืช 

Exemple de phrases avec "structure des plantes", mémoire de traduction

add example
Des plantesส่วนที่อยู่ใต้ดินของพืช
À n'utiliser que pour les grains comestibles des graminées; pour la plante cultivée utiliserเมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้
Organe végétatif des plantes; pour le champignon comestible utiliserส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้
Formation végétale caractérisée par la prédominance des plantes herbacées, essentiellement des graminéesลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้า
Plante cultivée pour protéger les cultures, le sol ou les terres des facteurs adverses de l'environnementพืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
Arthropodes provoquant des galles chez les plantesสัตว์มีปล้องทําให้เกิดแผลลักษณะเป็นปุ่มแก่พืช
S'applique à l'environnement; pour la pollution des plantes, animaux, produits utiliserมลพิษของสิ่งแวดล้อม, สําหรับพืช สัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ใช้
Perturbation physiologique liée à la micropropagation intensive des plantes in vitro. Les plantes atteintes perdent leur capacité à proliférer, se nécrosent et meurentการผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลอง
Symptôme de maladies des plantes ayant l'apparence de brûlure résultant de l'action de bactérie ou de champignon, l'utilisation impropre de pesticides ou de nutriments; pour les lésions des tissus par traitement chimique, thermique, électricité, etc. utiliserลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้
Mince couche de cutine ou de matériel cireux sur la surface externe des plantesชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
Pour empêcher la croissance terminale ou latérale des plantes, par suppression des bourgeons ou des jeunes poussesการขัดขวางการเจริญเติบโตทางปลายยอดหรือด้านข้างของพืชโดยการกําจัดตาหรือยอดออก
Pour les composes naturels des plantes utiliserสําหรับสารประกอบธรรมชาติในพืชใช้
Des animaux; pour les plantes utiliserความผิดปกติของสัตว์, สําหรับพืชใช้
Plante cultivée pour l'alimentation des animauxพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
Des plantesส่วนที่อยู่ในอากาศของพืช
Des plantes; pour l'épiderme des animaux utiliserเนื้อเยื่อชั้นผิวของพืช, สําหรับสัตว์ใช้
Caractéristique des plantes ou des animaux affectant leur rendementลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิต
Climat caractérisé par une humidité insuffisante à la vie des plantesภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
Affiche le journal de la session X dans l' onglet courant. Le journal de la session X est l' endroit où les applications graphiques écrivent des messages en sortie. Consultez ce journal si vous souhaitez savoir pourquoi votre programme s' est planté, ou pourquoi votre environnement bureautique (KDE, Gnome...) n' a pas démarréแสดงปูมบันทึกของวาระงาน X ในแท็บปัจจุบัน; วาระงาน X คือ ที่ที่โปรแกรมติดต่อผู้ใช้ แบบกราฟิกทําการแสดงผลออกมา ดูที่ปูมบันทึกนี้ หากคุณต้องการทราบว่า เหตุใดโปรแกรมจึงจบการทํางานอย่างไม่มีเหตุผล หรือทําไมตัวจัดการการแสดงผล (KDE, Gnome,...) จึงเริ่มการทํางานไม่ได้
Des plantes et des animaux; pour le sol utiliserความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้
Manteau végétal couvrant le sol; pour la strate formée par les branches el les feuilles au sommet des plantes utiliserพืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
Programme de plantation d'arbres pour le développement des communautés locales qui sont impliquées dans les opérations afférentesการป่าไม้สําหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Provoque une croissance des plantes plus rapide que normaleการเร่งการเจริญเติบโตหรือการเร่งการสุกแก่ของพืช
Des animaux; pour les plantes utiliserการตอนสัตว์, สําหรับพืชใช้
Dégât causé aux plantes par les déplacements répétés des animaux ou des hommesความเสียหายของต้นพืชที่เกิดจากการเหยียบย่ําของมนุษย์หรือสัตว์
Afficher la page 1. Trouvé 2346 phrase phrases correspondant à structure des plantes.Trouvé dans 22,043 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.