Les traductions dans français:

  • Phrases de risque   

Exemple de phrases avec "R- en S-zinnen", mémoire de traduction

add example
Voor irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxiderende stoffen behoeven de R-en S-zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan ‧ ml bedraagtDans le cas de substances irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n
Van afkortingen zoals m-factor, die alleen zin hebben als de vertalingen van multiplying werkelijk met een m beginnen, kan men beter afzien. (Uit het feit dat er in de huidige wetgeving steeds sprake is van R- en S-zinnen- R is Risk en S is Safety- blijkt dat de wetgeving oorspronkelijk in het Engels is geschreven en dat men zich daarbij weinig heeft bekommerd om de sprekers van andere talenIl convient d'éviter l'utilisation d'abréviations telles que facteur m, qui n'ont de sens que dans les langues où la traduction de multiplicateur commence effectivement par la lettre M. (Le fait que la législation en vigueur fasse constamment référence aux expressions R et S, respectivement pour risk et safety, ne fait que montrer que la législation a été rédigée en anglais, avec peu de considération pour les besoins des locuteurs d'autres langues
Ga na of de gekozen standaardzinnen van de kaarten overeenstemmen met de toe te passen R en S zinnen voor de stof in kwestie .Contrôlez si les phrases standards retenues sont compatibles avec les phrases R et S applicables à la substance .
Voor irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxyderende stoffen behoeven de R-en S-zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan ‧ milliliter bedraagtPour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n
Voor irriterende , licht ontvlambare , ontvlambare of oxyderende stoffen behoeven de R en S zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan 125 milliliter bedraagt .Pour les substances irritantes , facilement inflammables , inflammables ou comburantes , il n ' est pas nécessaire de rappeler les phrases R et les phrases S si le contenu de l ' emballage ne dépasse pas 125 millilitres .
Gebruik de gevaarsymbolen en R en S zinnen , Aantekeningen en het EG nummer , in overeenstemming met de officiële uitleg van de EG criteria , zoals beschreven in „ Legislation on Dangerous Substances , Classification and Label ling in the European Communities , Vol .Sur la fiche , les phrases R et S sont seulement signalées par leur numéro .
VERPAKKING EN ETIKETTERING — Maatregelen — EG-Gevaarsymbolen — EG-R- en -S-zinnen nr . ; Opmerkingen — VN-classificaties — Andere etiketteringsinformatieCONDITIONNEMENT ET ÉTIQUETAGE Dispositions Symboles de danger de la CE
bepaalde R-zinnen worden overbodig indien een zorgvuldige selectie van S-zinnen wordt gemaakt en vice versacertaines phrases R deviennent superflues si l'on opère un choix judicieux de phrases S et inversement
Voor irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxiderende stoffen behoeven de R-en S-zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan ‧ ml bedraagtDans le cas des substances et préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases R et S si le contenu de l'emballage ne dépasse pas ‧ ml
Als waarschuwing voor de gevaren voor kinderen moeten er dringend nieuwe, aanvullende pictogrammen en R- en S-zinnen worden ontwikkeldIl conviendrait de développer, d'urgence, de nouveaux pictogrammes et phrases R et S relatifs aux substances narcotiques et à la mise en garde contre les dangers encourus par les enfants, afin de compléter ceux qui sont déjà utilisés
Controleer de voorlopige opzet van de kaart op verschillen met de R en S zinnen en , indien deze terecht zijn , laat de kaart dan ongewijzigd .Vérifiez le brouillon de votre fiche de sécurité et , s ' il n ' y a pas de différences , poursuivez .
Overwegende dat in de bijlagen III en IV van Richtlijn 67 / 548 / EEG een omsch rijving wordt gegeven van bijzonder e gevaren ( Rzinnen ) en veiligheidsaanbevelingen ( S-zinnen ) ; dat bepaalde R- en S-zinnen in de Deense taal beter kunnen worden geformuleerd ; dat gezien de toegenomen kennis het aanbrengen van nieuwe veiligheidsaanbevelingen nodig is ;Considérant que les annexes III et IV de la directive 67/ 548/ CEE définissent les indications de risques particuliers ( phrases R ) et les conseils de prudence ( phrases S ) ; que certaines phrases R et S pourraient être mieux formulées dans la
bepaalde R-zinnen worden overbodig indien een zorgvuldige selectie van S-zinnen wordt gemaakt en vice versacertaines phrases R deviennent superflues si l
Voor stoffen die onder één bepaalde groep stoffen van bijlage I bij Richtlijn ‧/‧/EEG vallen, worden voor iedere stof de in de desbetreffende vermelding in die bijlage I voorgeschreven symbolen, gevaarsaanduidingen en R- en S-zinnen gebruiktPour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans l'entrée appropriée de ladite annexe
bij preparaten die zijn ingedeeld als licht ontvlambaar, oxiderend, irriterend, met uitzondering van de preparaten waaraan waarschuwingszin R‧ is toegekend, of als milieugevaarlijk en waaraan het N-symbool is toegekend, de waarschuwingszinnen (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen) niet te worden vermeldpour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase R ‧, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S
De R ( isk ) - en S ( afety ) -zinnen bestaan uit een letter ( R of S ) en een nummer . D e precieze betekenis kan worden gevonden in „ Legislation on Dangerous Substances , Classification and Labelling in the European Communities , Vol .Sur la fiche de sécurité sont indiqués , à côté de ces symboles , les phrases de risque ( R ) et les conseils de prudence ( S ) , basés sur des critères établis par la Communauté européenne .
Voor stoffen die onder één bepaalde groep stoffen van bijlage I vallen, worden voor iedere stof de in de desbetreffende vermelding in bijlage I voorgeschreven symbolen, gevaarsaanduidingen en R-en S-zinnen gebruiktPour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l
Voor stoffen die onder meer dan één groep stoffen van bijlage ‧ vallen, zijn de symbolen, gevaarsaanduidingen, R-en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde als in beide desbetreffende vermeldingen in bijlagePour les substances appartenant à plusieurs groupes de substances figurant à l'annexe III, les symboles, les indications de danger, les phrases R et phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans les entrées de groupe appropriées de l'annexe
Richtlijn ‧/‧/EEG bepaalt ook dat de symbolen, gevaarsaanduidingen, R- en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde zijn als in bijlage I (artikel ‧, lid ‧, onder c), d) en e) van die richtlijnLa directive ‧/‧/CEE prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l'annexe I [article ‧, paragraphe ‧, points c) à e), de ladite directive]
Voor vaste tanks met een inhoud van meer dan ‧ liter wordt hieraan voldaan wanneer aan iedere aftapinrichting een etiket aangebracht is met de naam van de stof of het preparaat, het gevaarsymbool, de waarschuwingszinnen ter aanduiding van de bijzondere gevaren (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnenPour des tanks fixes d'une contenance de plus de ‧ litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaque dispositif de soutirage une étiquette portant le nom de la substance ou de la préparation, le symbole de danger, les phrases d'avertissement indiquant les dangers particuliers (phrases R) et les recommandations de sécurité (phrases S
Voor stoffen die onder meer dan één groep stoffen van bijlage I vallen, worden voor iedere stof de in beide desbetreffende vermeldingen in bijlage I voorgeschreven symbolen, gevaarsaanduidingen en R-en S-zinnen gebruiktPour les substances appartenant à plusieurs groupes de substances figurant à l
Voor stoffen die onder één bepaalde groep stoffen van bijlage I bij Richtlijn 67 / 548 / EEG vallen , worden voor iedere stof de in de desbetreffende vermelding in die bijlage I voorgeschreven symbolen , gevaarsaanduidingen en R- en S-zinnen gebruikt .Pour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l ' annexe I de la directive 67/ 548/ CEE , les symboles , les indications de danger , les phrases R et les phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans l ' entrée appropriée de ladite annexe .
bij preparaten die zijn ingedeeld als licht ontvlambaar, oxiderend, irriterend, met uitzondering van de preparaten waaraan waarschuwingszin R‧ is toegekend, of als milieugevaarlijk en waaraan het N-symbool is toegekend, de waarschuwingszinnen (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen) niet te worden vermeldpour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l
Het koninklijk besluit bepaalt ook dat de symbolen, gevaarsaanduidingen, R-en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde zijn als in bijlageL'arrêté royal prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l'annexe
Afficher la page 1. Trouvé 4020331 phrase phrases correspondant à R- en S-zinnen.Trouvé dans 310,543 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.