prononciation:    

Les traductions dans français:

 • alphabet     
  (Noun  m) (noun   )
   
  de lettertekens van een taal
   
  Ensemble complet et normalisé de lettres, qui représentent chacune un phonème d'une langue parlée.
   
  Een complete gestandaardiseerde set letters waarvan elke ruwweg een foneem van een gesproken taal representeert.
 • abc   

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (10)

Arabisch alfabetalphabet arabe
cyrillisch alfabetalphabet cyrillique
fonetisch alfabetalphabet phonétique
grieks alfabetalphabet grec
Hebreeuws alfabetalphabet hébreu
Internationaal Fonetisch Alfabetalphabet phonétique international; Alphabet phonétique international; API
latijns alfabetécriture latine
Latijns alfabetalphabet latin
Latijnse alfabetalphabet latin
Thais alfabetalphabet thaï

Exemple de phrases avec "alfabet", mémoire de traduction

add example
dat de Europese Raad voorts geoordeeld heeft dat de gemeenschappelijke munt in alle officiële talen van de Europese Unie dezelfde naam moet hebben, rekening houdend met het bestaan van verschillende alfabettenque le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets
Genen zijn dragers van informatie, schriftelijke informatie met moleculair alfabet en deze informatie is patrimonium van wie haar bezit. Men kan hooguit beweren dat de informatie een collectief patrimonium van de mensheid is, maar zij kan niet aan de een of andere industrie toebehoren die haar tot koopwaar maakt.Les gènes sont une information, une information écrite avec un alphabet moléculaire, et cette information est le patrimoine de celui qui la possède; on peut tout au plus affirmer qu'elle est le patrimoine collectif de l'humanité, mais elle ne peut appartenir à une industrie pour que celle-ci la transforme en marchandise.
Nicolas bedoelt dat de romanisering van het Cyrillische alfabet net zo mooi is als de zon, die de ogen verbrandt wanneer je ernaar kijkt.Nicolas veut dire que la romanisation de l'alphabet cyrillique est aussi belle que le soleil, qui brûle les yeux quand on le regarde.
& klettres; is een erg eenvoudig programma dat een kind of volwassene helpt met het leren van het alfabet en enkele eenvoudige klanken in zijn eigen taal of in een andere taal. Het programma kiest een willekeurige letter of lettergreep, toont deze letter/lettergreep, en laat de klank ervan horen. De gebruiker moet dan deze letter of lettergreep intypen. Het oefenen gebeurt in die niveaus waarin de letter/lettergreep niet wordt getoond, maar alleen kan worden beluisterd. De gebruiker hoeft niet te weten hoe de muis moet worden gebruikt, en heeft alleen het toetsenbord nodig& klettres; est une application très simple qui aide un enfant ou un adulte à apprendre l' alphabet et des sonorités simples dans sa propre langue ou dans un autre langage. Le programme choisit une lettre ou une syllabe au hasard, cette lettre ou syllabe est affichée et un son est joué. L' utilisateur doit alors saisir la lettre ou la syllabe. L' entraînement se fait avec les niveaux dans lesquels les lettres ou syllabes ne sont pas affichées, seul le son est joué. L' utilisateur n' a pas besoin de savoir manipuler la souris, seul le clavier est nécessaire
Grote en kleine talen zijn niet gelijk. Wij mogen echter geen overheersende taal of talen laten ontstaan en moeten met name rekening houden met de specifieke moeilijkheden van de kleine talen die niet het Latijnse alfabet gebruiken.Il y a une différence entre les grandes langues et les petites langues. Il faut éviter l' hégémonie d' une ou de plusieurs langues, et être attentif aux difficultés particulières de ces langues moins répandues qui ne s' écrivent pas en caractères latins.
de naam van het product ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ of ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (of/en in Latijns schrift XYGALO SITEIAS of XIGALO SITEIAS), gevolgd door Beschermde oorsprongsbenaming of het equivalent in een andere taal (Latijns of ander alfabetle nom du produit XYGALO SITEIAS ou XIGALO SITEIAS (en caractères grecs et/ou latins), suivi de l’indication Appellation d’origine protégée ou/et de l’expression correspondante dans une autre/d’autres langue(s), au cas où le nom du produit est écrit en caractères latins ou autres et
Indien een richtlijn of verordening, inclusief de uitvoeringsbesluiten ervan, verschillende technische voorschriften bevat die vanaf bepaalde data moeten worden toegepast, wordt aan deel ‧ een letter uit het alfabet toegevoegd om duidelijk aan te geven volgens welke technische voorschriften de goedkeuring werd verleendLorsqu'une directive ou un règlement (y compris ses mesures d'exécution) comporte des prescriptions techniques différentes applicables à partir de dates spécifiques, la partie ‧ est suivie par une lettre de l'alphabet afin de préciser les prescriptions techniques sur la base de laquelle la réception a été accordée
Een KDE-programma waarmee het alfabet geleerd kan wordenNameUn programme KDE pour apprendre l' alphabetName
Met de erkenning van het Bulgaars als authentieke taal van de Verdragen, en tevens als officiële en werktaal voor gebruik in de Instellingen van de Europese Unie, wordt het cyrillisch alfabet één van de drie alfabetten die officieel in de Europese Unie worden gebruiktDès que le bulgare aura été reconnu comme une langue authentique des traités ainsi que comme langue officielle et de travail utilisée par les institutions de l'Union européenne, l'alphabet cyrillique deviendra l'un des trois alphabets officiellement employés dans l'Union européenne
Het Engels alfabet telt 26 letters.L'alphabet anglais compte vingt-six lettres.
Als ik het alfabet kon herschikken, dan zette ik nog steeds T voor U.Si je pouvais réordonner l'alphabet, je mettrais le U et le I l'un à côté de l'autre.
Computerondersteund schrift van het Latijnse alfabet, cijfers en tekens (ISO ‧:‧) (‧e uitgaveEcriture en conception assistée par ordinateur de l'alphabet latin, des chiffres et des signes (ISO ‧:‧) (‧e édition
"A" is de eerste letter van het alfabet.« A » est la première lettre de l'alphabet.
Aangezien hierin verschillende data voor de inwerkingtreding en verschillende technische normen worden genoemd, wordt een letter uit het alfabet toegevoegd overeenkomstig de tabel in onderstaand puntÉtant donné que celle-ci contient des dates d’application et des normes techniques différentes, on y ajoutera deux caractères alphabétiques selon le tableau de la partie
Henry Higgins, schrijver van Higgins Universele AlfabetHenry Higgins, auteur de " L' Alphabet universel Higgins "
De autoriteiten van de lidstaten dienen voorts nadrukkelijk toestemming te krijgen om borden in andere talen of met andere karakters aan te brengen waar dat te rechtvaardigen valt (landen waar meerdere talen worden gesproken, alfabet met specifieke karakters of landen die een groot aantal reizigers ontvangen die zulke talen bezigen).Enfin, il y a lieu d’autoriser de manière explicite les autorités des États membres à apposer des panneaux rédigés dans d’autres langues ou avec d’autres caractères, en particulier dans les pays multilingues, dans ceux qui font usage d’un alphabet à caractères spécifiques ou dans ceux qui sont appelés à recevoir de nombreux voyageurs utilisant des langues à caractères particuliers.
& klettres; is een programma dat speciaal ontworpen is om de gebruiker het alfabet te leren van een nieuwe taal, en om daarna eenvoudige lettergrepen te leren lezen. De gebruiker kan een klein kind zijn van twee en een half jaar of een volwassene die de beginselen van een vreemde taal wilt leren& klettres; est une application spécialement conçue pour aider l' utilisateur à apprendre l' alphabet dans une nouvelle langue, et ensuite à apprendre à lire des syllabes simples. L' utilisateur peut être un enfant à partir de deux ans et demi ou un adulte qui veut apprendre les bases d' une langue étrangère
Voor voertuigen van exploitanten die zijn gevestid in landen die het Latijnse alfabet niet gebruiken, mag na de AVE en een schuine streep (/) een transliteratie worden gebruiktPour les véhicules de détenteurs résidant dans un pays qui n'utilise pas l'alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction
Voor voertuigen van exploitanten die verblijven in landen waar het Latijnse alfabet niet wordt gebruikt, mag na het schuine streepje (/) na de AVE een transliteratie in de eigen taal worden weergegevenPour les véhicules de détenteurs résidant dans un pays qui n’utilise pas l’alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction
Om een nieuwe taal toe te voegen, heb ik de klanken nodig voor het alfabet en enkele basislettergrepen. Iemand voor wie de nieuwe taal de moedertaal is, moet dan deze klanken opnemen in een wav-, mp‧-of het liefst in een ogg-bestand. Voor de niveaus ‧ en ‧ moeten de lettergrepen worden uitgekozen door een onderwijzer, of door iemand die weet hoe kinderen leren: dit moeten de lettergrepen zijn die men het eerst moet leren na het alfabet, om de grondslagen van een taal goed te kunnen leren. Als u dit kunt doen, ontvang ik graag een e-mail van u. Zie De webpagina van KLettres voor nadere instructies hoe een nieuwe taal moet worden toegevoegdPour ajouter de nouvelles langues, j' ai besoin de sons pour l' alphabet et de quelques syllabes de base. Quelqu'un parlant couramment la nouvelle langue doit enregistrer ces sons au format wav, mp‧, ou mieux, ogg. Pour les niveaux ‧ et ‧, les syllabes doivent être choisies par un professeur ou quelqu'un qui connaît l' apprentissage chez les enfants & ‧‧;: il doit s' agir des syllabes à apprendre juste après l' alphabet de façon à bien apprendre les bases de cette langue. Veuillez m' envoyer un courrier électronique si vous pouvez faire ça. Voyez le site web de & klettres; pour des instructions détaillées sur la manière d' ajouter une nouvelle langue
Daarom moet een bureau ofwel andere symbolen invoeren, en afstappen van het gebruikelijke alfabet, of, als alternatief, een gedetailleerde uitleg toevoegen over de verschillende ratingmethode voor deze instrumenten en de manier waarop het risicoprofiel afwijkt van conventionele instrumentenEn conséquence, les agences de notation de crédit doivent adopter des symboles différents, en renonçant à l'alphabet courant, ou bien alors joindre un rapport fournissant une description détaillée de la méthode de notation différente utilisée pour établir la notation de crédit de ces instruments, ainsi que de la manière dont les caractéristiques de risque inhérentes à ces instruments diffèrent des caractéristiques de risque inhérentes aux instruments conventionnels
De lijst met beschikbare sessies laat zien welke toepassingen zijn geïnstalleerd samen met de door de gebruiker gedefinieerde sessies. De sessielijst wordt op alfabet getoond om het snel te kunnen overzienLa liste des sessions disponibles reflète les programmes qui sont installés et comprend les sessions définies par les utilisateurs. La liste des sessions est triée par ordre alphabétique pour en faciliter la lecture
Afficher la page 1. Trouvé 111 phrase phrases correspondant à alfabet.Trouvé dans 0,184 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.