prononciation:    

Les traductions dans français:

 • alphabet     
  (Noun  m) (noun   )
   
  de lettertekens van een taal
   
  Ensemble complet et normalisé de lettres, qui représentent chacune un phonème d'une langue parlée.
   
  Een complete gestandaardiseerde set letters waarvan elke ruwweg een foneem van een gesproken taal representeert.
 • abc   

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (10)

Arabisch alfabetalphabet arabe
cyrillisch alfabetalphabet cyrillique
fonetisch alfabetalphabet phonétique
grieks alfabetalphabet grec
Hebreeuws alfabetalphabet hébreu
Internationaal Fonetisch Alfabetalphabet phonétique international; API; Alphabet phonétique international
latijns alfabetécriture latine
Latijns alfabetalphabet latin
Latijnse alfabetalphabet latin
Thais alfabetalphabet thaï

Exemple de phrases avec "alfabet", mémoire de traduction

add example
Dit nummer wordt gevolgd door een letter uit het alfabet waaruit de voertuigcategorie blijkt, zoals aangegeven in tabelCe numéro est suivi d’un caractère alphabétique indiquant les différentes catégories de véhicules conformément au tableau ‧ ci après
Nicolas bedoelt dat de romanisering van het Cyrillische alfabet net zo mooi is als de zon, die de ogen verbrandt wanneer je ernaar kijkt.Nicolas veut dire que la romanisation de l'alphabet cyrillique est aussi belle que le soleil, qui brûle les yeux quand on le regarde.
Wanneer het beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen of specifieke nationale aanduidingen in een niet-Latijns alfabet betreft, kan de naam tevens in één of meer officiële talen van de Gemeenschap worden vermeldDans le cas des appellations d'origine et des indications géographiques protégées ou des dénominations nationales spécifiques qui sont épelées dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté
& klettres; is een erg eenvoudig programma dat een kind of volwassene helpt met het leren van het alfabet en enkele eenvoudige klanken in zijn eigen taal of in een andere taal. Het programma kiest een willekeurige letter of lettergreep, toont deze letter/lettergreep, en laat de klank ervan horen. De gebruiker moet dan deze letter of lettergreep intypen. Het oefenen gebeurt in die niveaus waarin de letter/lettergreep niet wordt getoond, maar alleen kan worden beluisterd. De gebruiker hoeft niet te weten hoe de muis moet worden gebruikt, en heeft alleen het toetsenbord nodig& klettres; est une application très simple qui aide un enfant ou un adulte à apprendre l' alphabet et des sonorités simples dans sa propre langue ou dans un autre langage. Le programme choisit une lettre ou une syllabe au hasard, cette lettre ou syllabe est affichée et un son est joué. L' utilisateur doit alors saisir la lettre ou la syllabe. L' entraînement se fait avec les niveaux dans lesquels les lettres ou syllabes ne sont pas affichées, seul le son est joué. L' utilisateur n' a pas besoin de savoir manipuler la souris, seul le clavier est nécessaire
Rain die het krijt in mijn hand stopte, mij de koningin maakte van het alfabetC' est Mlle Rain qui a mis la craie dans ma main, qui a fait de moi la reine de l' ABC
"A" is de eerste letter van het alfabet.« A » est la première lettre de l'alphabet.
Dat nieuwe alfabetisme moet vele volwassenen worden bijgebracht, te beginnen bij het alfabet.De nombreux adultes devront passer par cette néo-alphabétisation en partant de zéro.
dat de Europese Raad voorts geoordeeld heeft dat de gemeenschappelijke munt in alle officiële talen van de Europese Unie dezelfde naam moet hebben, rekening houdend met het bestaan van verschillende alfabettenque le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l
En denkt u ook eens aan zo'n grote schilder als Marc Chagall, die Europese joodse schilder, die in zijn oeuvre onder meer het religieuze karakter van de Europeanen heeft uitgebeeld en stelde dat de schilders hun penseel hebben gedoopt in het kleurrijke alfabet van de hoop, namelijk de Heilige Schrift.Comment, par ailleurs, ne pas citer un grand peintre tel que Marc Chagall, peintre européen et juif qui s'est consacré à représenter la spiritualité des Européens, et qui a confirmé que les peintres ont trempé leurs pinceaux à l'alphabet coloré de l'espoir que sont les Saintes écritures.
Het communistische bewind in China heeft de laatste halve eeuw een systematisch beleid van culturele genocide gevoerd tegen minderheidsvolken zoals de Tibetanen en de Oejgoeren, met maatregelen als het onder dwang siniseren van Oejgoerse namen, het afschaffen van lessen in de Oejgoerse taal in het hoger onderwijs, vernietiging van het Oejgoerse culturele erfgoed in Kasjgar en andere steden, het verbranden van tienduizenden boeken in de Oejgoerse taal, het met geweld doorvoeren van een verandering van het Oejgoerse alfabet- maar liefst driemaal in de afgelopen vier decennia!- en het discrimineren tegen scholen in de Oejgoerse taal ten gunste van Chinese scholen, om maar enkele voorbeelden te noemenDepuis un demi-siècle, le régime communiste au pouvoir en Chine mène systématiquement, contre des minorités comme les Tibétains et les Ouighours, une politique de génocide culturel assortie de mesures telles que la sinisation des noms ouighours, la suppression de l'enseignement du ouighour dans l'enseignement supérieur, la destruction de l'héritage culturel ouighour à Kashgar et dans d'autres villes, la destruction par le feu de dizaines de milliers d'ouvrages en ouighour, la modification forcée de l'alphabet ouighour à trois reprises en quarante ans et la discrimination des établissements scolaires fonctionnant en ouighour au profit des établissements fonctionnant en chinois, et ce pour ne donner que quelques exemples
gr- Grieks (Latijns alfabetgr- grec (caractères latins
De leerling schrijft de verschillende letters van het alfabet in een dicteeconditieL'élève écrit les différentes lettres de l'alphabet lors d'une dictée
Henry Higgins, schrijver van " Higgins Universele Alfabet "Je suis Henry Higgins, l' auteur de " L' alphabet Universel de Higgins "
Moet artikel ‧, lid ‧, sub b, van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juni ‧ houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, in het licht van de beginselen die zijn neergelegd in die richtlijn, aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten verbiedt personen op grond van hun etnische afstamming indirect te discrimineren doordat nationale rechtsvoorschriften bepalen dat voor- en achternamen van personen van een andere etnische groep of met een andere nationaliteit in akten van de burgerlijke stand moeten worden geschreven in het Latijnse alfabet en zonder gebruik te maken van diakritische tekens, ligaturen of andere wijzigingen van de letters van het Latijnse alfabet die in verschillende talen worden gebruikt?Compte tenu des dispositions de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ juin ‧, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, l’article ‧, paragraphe ‧, sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’exercer des discriminations indirectes à l’encontre des personnes en raison de leur appartenance ethnique lorsqu’une réglementation nationale prévoit que les prénoms et noms de famille des personnes d’une autre origine nationale ou nationalité sont rédigés dans les actes d’état-civil en caractères latins, sans utiliser de signes diacritiques, de ligatures, ou d’autres modifications apportées aux lettres de l’alphabet latin, employés dans d’autres langues?
verzoekt de Raad om er bij de Russische regering op aan te dringen dat zij de rechten van de nationale minderheden eerbiedigt, door met name lager onderwijs te verstrekken in de talen van de nationale minderheden en toe te staan dat er voor het schrijven van deze talen andere alfabetten dan het Cyrillische worden gebruiktinvite le Conseil à demander instamment au gouvernement russe de respecter les droits des minorités nationales, notamment en faisant en sorte que l'éducation primaire soit disponible dans les langues des minorités nationales, et d'accepter l'utilisation d'alphabets autres que l'alphabet cyrillique pour l'écriture de ces langues
Foreman, alles wat het niet is, kunnen we op alfabet afratelenSi on doit tout éliminer, autant suivre l' alphabet.Voyons... Absidia
Hij heeft nooit het alfabet overwonnen.Il n'a jamais vaincu l'alphabet
De letters van het alfabetLes lettres de l'alphabet
Ik liet bij de timmerman een houten alfabet makenJ' ai fait construire par le menuisier un abêcêdaire en bois
Verklaring van de Republiek Bulgarije over het gebruik van het cyrillisch alfabet in de Europese UnieDéclaration de la République de Bulgarie sur l'utilisation de l'alphabet cyrillique dans l'Union européenne
voldoen aan EN ‧ voor de tekenset: Latijns alfabet nr. ‧-‧ (ISO ‧-‧ tot en metconformité à la norme EN ‧ pour ce qui est du jeu de caractères: alphabets latins nos ‧ à ‧ (ISO ‧-‧ à
bt- Bulgaars (Latijns alfabetbt- bulgare (caractères latins
Dat is het elementaire alfabet dat volgens de quantummechanica trilt.C'est l'alphabet élémentaire et cet alphabet vibre en mécanique quantique.
Er zijn ‧ moeilijkheidsgraden in & klettres;. In niveau ‧ en ‧ wordt het alfabet geoefend, en in niveau ‧ en ‧ lettergrepen. Bij heel jonge kinderen (‧/‧ tot ‧ jaar) stel ik voor dat u die op schoot neemt voor de computer, en dat u samen dit spelletje doet& klettres; comporte quatre niveaux. Les niveaux ‧ et ‧ concernent l' alphabet, et les niveaux ‧ et ‧ concernent les syllabes. Pour un enfant très jeune (‧ ans et demi à ‧ ans), je suggère qu' il ou elle s' assoie sur vos genoux, devant l' ordinateur, et que vous fassiez le jeu ensemble
Afficher la page 1. Trouvé 111 phrase phrases correspondant à alfabet.Trouvé dans 0,281 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.