Les traductions dans français:

 • captivant     
  (adjv   )
   
  De geest of de aandacht volledig in beslag nemend.
 • passionnant     
  (adjv   )
 • fascinant   
  (adjv   )

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "boeiend", mémoire de traduction

add example
Mevrouw de Voorzitter, de voorbereiding van dit verslag was een boeiende ervaring.Madame la Présidente, le long voyage qui nous a permis d'aboutir à ce rapport s'est avéré tout à fait captivant.
Boeiend rasEspèce fascinante!
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, na deze boeiende uitweiding van de heer Medina zou het wel heel saai zijn om weer in te gaan op de kwestie van de rechtsgrond.Monsieur le Président, Madame le Commissaire, après cette intéressante digression de M. Medina, il s'avère un peu difficile de revenir sur la question du fondement juridique.
lid van de Commissie. - (EN) Mevrouw de Voorzitter, het was een zeer boeiend debat waarin we veel verschillende meningen over energie hebben gehoord en waarin het onderwerp de aandacht kreeg die het verdient.membre de la Commission. - (EN) Madame la Présidente, ce débat a été réellement passionnant et il a reflété toute la diversité des points de vue concernant l'énergie et l'importance que mérite ce dossier.
In de discussie gaat het steeds om de combinatie van die twee elementen en ik zou degenen die in deze boeiende kwestie geïnteresseerd zijn, nu al willen oproepen om, op een of ander moment voorafgaande aan Cancún, deze discussie nogmaals te voeren, maar dan in haar geheel en het liefst over het gehele onderhandelingsprogramma en niet zo fragmentarisch zoals vanavond.C'est cette combinaison des deux que nous poursuivrons dans la discussion et j'indique d'ores et déjà à ceux d'entre vous que ces questions intéressent ou passionnent que je ne verrais que des avantages à ce que nous reprenions cette discussion dans son ensemble, et si possible sur l'ensemble du programme de négociation plutôt que morceau par morceau comme ce soir, à un moment quelconque avant Cancún.
Ons oordeel over het verslag van de heer Cohn-Bendit valt overwegend positief uit, ook al zijn we het met sommige dingen niet eens: neem bijvoorbeeld het voorstel om een popfestival in Bosnië te organiseren: dat is een heel boeiend en alleraardigst voorstel, maar het hoort meer thuis in de categorie folklore dan in de politiek.Notre jugement sur le rapport de M. Cohn-Bendit est fondamentalement positif, même si certaines choses nous laissent perplexes: par exemple, la proposition d'organiser un festival de musique est sans aucun doute intéressante et suggestive, mais elle s'inscrit dans la catégorie du folklore plus que dans celle de la politique.
Het zal boeiend zijn om te zien hoe dit netwerk zich verder zal gaan vertakken.Il est très intéressant de voir comment ce réseau sera organisé et développé dans ses ramifications.
Voor haar gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid , dat aan de Gemeenschap een nieuwe en boeiende dimensie moet toevoegen , handelt de Europese Unie in werkelijk heid als een zwerver die met de hoed rondgaat . Dat mogen wij niet doen .En fait , pour ce qui est de sa politique étrangère et de sécurité commune , censée apporter une dimension nouvelle et passionnante , l ' Union européenne agit , pour employer une métaphore , comme le clochard qui déambule casquette en main en demandant : « Hé mon pote , t ' as pas une pièce ? » .
Dit is een enorme maar boeiende uitdaging om samen met partners een plan uit te werken dat de productiviteit van de regio zal verhogen en zal helpen de klimaatverandering aan te pakken , en ervoor zorgt dat bedrijven de kansen kunnen benutten die een koolstofarme economie biedt . ”C est un défi à la fois immense et passionnant de mettre au point , avec nos partenaires , un plan visant à améliorer la productivité de la région et à contribuer à la lutte contre le changement climatique , tout en veillant à ce que les entreprises puissent saisir les opportunités offertes par une économie à faible émission . »
De geschiedenis van de gnostici is boeiendL' histoire des gnostiques est très intéressante
Een boeiend project dat door Mega is besproken , is een ' anti graffitibus ' in Maastricht , waarin voormalige werklozen rondrijden die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van graffiti .Voula Mega parla en particulier d ' un projet fascinant qui se déroule à Maastricht ; il s ' agit d ' un car " antigraffiti " utilisé par d ' anciens chômeurs qui se spécialisent dans le retrait des graffitis .
Boeiend, hoorMais malheureusement, Ça ne me dit pas qui je suis
Boeiend, maar we moeten verderC' est fascinant, mais on a du boulot
Dit onderzoek, uitgevoerd in 1998, is bijzonder boeiend.Cette enquête, menée en 1998, est fascinante.
Boeiend is de vraag waarom de publieke opinie in het Westen , en meer bepaald in Europa , het gebruik van kernwapens af wijst .Il s ' agit d ' armes conventionnelles ou bien d ' armes spatiales .
Het gesprek was boeiend ( ik kwam heel wat te weten over de USSR ) , maar van het Europese dossier , en dat was normaal , had Michel Tatu weinig kaas gegeten — aan mij de taak om hem bij te praten !La conversation s annonçait passionnante ( j appris beaucoup sur l URSS ) , mais concernant le dossier européen , et , c était normal , Michel Tatu ne connaissait pas grand-chose : à moi de le mettre au parfum !
Ik zou u zeer hartelijk willen feliciteren met uw voortreffelijke prestatie en ik hoop dat u een interessante en boeiende dag in het Europees Parlement zult doorbrengen!Je tiens à vous féliciter chaleureusement de votre excellent travail, et je vous souhaite de passer, ici, dans ce Parlement, une journée digne d'intérêt qui vous invite à la réflexion.
- Mijnheer de Voorzitter, dank u voor dit boeiende en intense debat, dat ook voor de Raad van grote betekenis zal zijn.. - Monsieur le Président, je vous suis reconnaissante pour ce débat passionnant et certainement animé, que le Conseil estimera lui aussi important.
Ook de Europese politieke partijen moeten tot ontwikkeling worden gebracht, zoals mijn vriend en collega, de heer Voggenhuber, terecht opmerkte. Alleen met echte Europese partijen, waarin de Europese burgers actief kunnen deelnemen aan het boeiende werk van de Europese integratie, kan men een stevige grondslag leggen voor een gemeenschappelijke verkiezingscultuur.Mais dans le même temps, avec la convergence des systèmes électoraux, il faudra absolument développer aussi l'institution des partis politiques européens, comme notre ami et collègue M. Voggenhuber l'a fort justement souligné.
Ik deel de opva tting dat dit een boeiend onderwerp is , dat alle antwoorden nu niet gegeven kunnen worden en dat de ontwikkeling duizelingwekkend snel kan gaan .King Arthur , pour illustrer mes commentaires sur le tra me réfère en particulier au point quatre des conclusions vail de M. Paasilinna et les propositions de la Commis qui s ' oriente vers la troisième option , celle du cadre uni sion .
De vraagstelling was interessant , en het was voor mij als vijftiger zeer hoopgevend al deze boeiende , inspirerende ouderen te ontmoeten .Les problématiques formulées étaient intéressantes , et pour moi qui ai passé le cap des cinquante ans , il était tout à fait réconfortant de rencontrer chez ces vieilles gens tant d ' inspiration et d ' enthousiasme .
Ze zijn heel boeiendJe les trouve fascinants
Ik vond het boeiend te luisteren naar de vele interventies over de problemen die in deze verslagen aan bod komen.J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les nombreuses interventions qui ont été faites à propos des problèmes soulevés par ces rapports.
Afficher la page 1. Trouvé 333 phrase phrases correspondant à boeiend.Trouvé dans 0,28 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.