Les traductions dans français:

  • VIH   
     
    een virus met de volledige naam Human Immunodeficiency Virus (menselijk immuundeficiëntievirus)

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (3)

HivVirus de l’immunodéficience humaine
HIVVIH
User Profile Hive Cleanup Serviceservice UPHClean (User Profile Hive Cleanup)

Exemple de phrases avec "hiv", mémoire de traduction

add example
(ES) Mijnheer de Voorzitter, in de strijd tegen hiv en aids zijn we nog ver verwijderd van de eindoverwinning; deze valt echter alleen te behalen als de politieke wil daartoe bestaat.(ES) Monsieur le Président, nous sommes encore loin d'avoir remporté la lutte contre le VIH-sida. Tout ce dont nous avons besoin, pourtant, c'est de volonté politique.
Daarom moeten we meer steun geven aan het mondiale fonds dat instaat voor een groot deel van het werk voor de uitbanning van tuberculose, malaria en hiv in armere delen van de wereld.C'est pourquoi nous devons augmenter notre contribution au fonds mondial qui est responsable d'une grande partie des travaux réalisés en vue de lutter contre la tuberculose, le paludisme et le VIH dans les régions les plus pauvres de la planète.
Ik steun het voorstel om het nabuurschapsbeleid te gebruiken voor hiv/aids-preventie en de behandeling van kwetsbare groepen, vooral migranten.Je soutiens la proposition visant à utiliser le cadre de la politique de voisinage pour fournir une assistance en faveur de la prévention et du traitement du VIH/sida parmi les groupes vulnérables, en particulier chez les immigrants.
Dit krediet dient ter dekking van de communautaire/EU bijdrage aan de tenuitvoerlegging van het actieprogramma van de Europese Gemeenschap dat gericht is op de drie belangrijkste overdraagbare ziekten (hiv/aids, malaria en tuberculose) in ontwikkelingslandenCe crédit est destiné à couvrir une contribution de la Communauté/l’Union à la mise en œuvre du programme d’action de la Communauté européenne axé sur les trois principales maladies transmissibles, à savoir le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, dans les pays en développement
Na kennis te hebben genomen van het NCAR-verslag DE-‧-‧-‧-‧ heeft MBS de hiv-test gewijzigdMBS a modifié le test VIH pour tenir compte du rapport NCAR DE
Antiretrovirale combinatietherapie is bij HIV-patiënten gepaard gegaan met de herverdeling van lichaamsvet (lipodystrofieLes traitements par association d antirétroviraux ont été associés, chez les patients infectés par le VIH, à une redistribution de la masse grasse corporelle (lipodystrophie
Zij roept daarom de Raad en de Commissie op een uitgebreide strategie met betrekking tot hiv op te stellen om vroegtijdige diagnose te bevorderen, vroegtijdige behandeling te garanderen en alle Europese burgers te informeren over de voordelen van zorg in een vroeger stadium.Elle demande donc au Conseil et à la Commission de formuler une stratégie globale en matière de VIH afin de promouvoir le diagnostic précoce, de garantir un traitement précoce et de faire connaître à tous les citoyens européens les avantages d'un traitement précoce.
Miguel Angel Martínez Martínez, Anne Van Lancker en Pierre Schapira, namens de PSE-Fractie, over HIV/AIDS: Tijd voor concrete resultaten (BMiguel Angel Martínez Martínez, Anne Van Lancker et Pierre Schapira, au nom du groupe PSE, sur le VIH/SIDA: il est temps de passer aux actes (B
Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie over HIV/AIDS: vroegtijdige diagnose en behandeling.L'ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur le VIH/SIDA: Dépistage et traitement précoce.
Het gaat daarbij om de hervorming van de gezondheidszorg en het aanpakken van het personeelsprobleem in de gezondheidszorg aldaar. Tevens heeft de Commissie geïnvesteerd in de strijd tegen hiv/aids in de ontwikkelingslanden door middel van een bijdrage aan het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria van 522 miljoen euro in vijf jaar tijd, alsook via andere initiatieven.Entre autres initiatives, la Commission a également investi une somme d'argent considérable, 552 millions d'euros sur cinq ans, dans la lutte contre le VIH/sida dans les pays en développement, dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.
Hiv-infectieInfection VIH
Dit betekent dat het residuele risico van HCV-en HIV-overdracht verlaagd zou worden tot respectievelijk ‧ op ‧ en ‧ op ‧ miljoenCeci signifie que le risque résiduel de transmission de l'HCV, et HIV va être diminué respectivement à ‧ sur ‧ et ‧ sur ‧ millions
De intellectuele eigendomsrechten zijn in de wereldhandel belangrijk, maar wij dachten dat de TRIPS ertoe zou leiden dat de 25,5 miljoen HIV-positieven in de zuidelijke helft van Afrika toegang zouden krijgen tot goedkope medicijnen.Les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle important dans le commerce mondial, mais nous pensions que les 25,5 millions de séropositifs d'Afrique subsaharienne pourraient avoir accès aux médicaments bon marché dans le cadre des ADPIC.
voor HIV-tests geldt het volgendeConcernant les tests VIH
Volgens Schreiber verkorten NAT-tests voor HCV en HIV ‧ uitgevoerd op het bloed van bloedgevers de vensterfase respectievelijk met ‧ en ‧ dagenSelon Schreiber les tests NAT pour HCV, HIV ‧ effectués sur le sang des donneurs de sang réduisent la fenêtre sérologique respectivement de ‧ jours et ‧ jours
dringt er bij de buurlanden van Zimbabwe op aan om de gelegenheid die door de komende vergaderingen van EU-ACS en EU-Afrikaanse Unie geboden wordt aan te grijpen om hun betrekkingen met de EU te verbeteren door hun veroordeling uit te spreken over de mensenrechtenschendingen van het ZANU(PF)- regime en andere regimes die zich schuldig maken aan schending van de fundamentele burgerrechten, zodat het mogelijk wordt ook weer de kwesties aan de orde te stellen waarover men zich in Afrika algemeen zorgen maakt, zoals goed bestuur, economische ontwikkeling, HIV-Aids, een goede rechtsorde en eerlijke handeldemande instamment aux pays voisins du Zimbabwe de mettre à profit les prochaines réunions UE-ACP et UE-Union africaine pour donner un nouveau souffle à leurs relations avec l'UE en condamnant les violations des droits de l'homme commises par le régime de la ZANU (PF) ainsi que d'autres régimes reconnus coupables de violer les droits fondamentaux des citoyens, afin que puissent être abordées les questions qui préoccupent gravement l'Afrique, comme la bonne gouvernance, le développement économique, le VIH-SIDA, la loi et l'ordre ainsi que le commerce équitable
Kan de Commissie aangeven wat haar standpunt is ten aanzien van voorstellen die onlangs door een minister van Volksgezondheid van een lidstaat op een in december 1997 in Ivoorkust gehouden conferentie zijn gedaan om een fonds in te stellen voor farmaceutische geneesmiddelen voor mensen met HIV/aids in ontwikkelingslanden?La Commission voudrait-elle indiquer ce qu'elle pense de la proposition présentée lors d'une conférence qui s'est tenue en Côte d'Ivoire en décembre 1997 par le ministre de la Santé d'un État membre, proposition visant à créer un fonds pour les médicaments destinés aux malades du sida/VIH dans les pays en voie de développement?
humaan immunodeficiëntievirus (HIV ‧ en ‧) dat AIDS kan veroorzakenvirus de l'immuno-déficience humaine responsable du SIDA (HIV ‧ et
prioritaire ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van alomvattende multisectorale strategieën en plannen inzake hiv/aids in het kader van nationale en regionale ontwikkelingsplannenà promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans multisectoriels complets sur le VIH/SIDA, en tant que priorité dans les plans de développement nationaux et régionaux
Bij sommige patiënten met voortgeschreden HIV-infectie (AIDS) die al eens opportunistische infecties hebben gehad, kunnen zich kort na het starten van een anti-HIV-therapie, tekenen en symptomen voordoen van een ontsteking door voorgaande infectiesChez certains patients présentant une infection par le VIH à un stade avancé (SIDA) et des antécédents d infection opportuniste, les signes et symptômes inflammatoires provenant d infections antérieures peuvent survenir peu après le début du traitement anti-VIH
overwegende dat er een discrepantie tussen mannen en vrouwen bestaat wat betreft kennis over overdracht van hiv/aids en preventiemaatregelen, hetgeen nog versterkt wordt door een klimaat van discriminatie en gendergerelateerd geweld; overwegende dat onderwijs en voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid en toegang tot reproductieve gezondheidszorg de beste waarborgen voor de preventie van hiv/aids en andere seksueel overdraagbare ziekten zijnconsidérant qu'hommes et femmes sont inégaux devant l'information sur les voies de transmission du HIV/sida et sur les mesures de prévention et que cette inégalité est renforcée par un climat de discrimination et de violence à l'encontre des femmes; considérant que l'information et l'éducation à la santé sexuelle et génésique et l'accès aux services de santé génésique sont les meilleures garanties de prévention du HIV/sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles
bestrijding van hiv/aidslutte contre le VIH/sida
Na ‧ weken behandelen was het percentage patiënten met HIV-‧ RNA < ‧ kopieën/ml in de APTIVUS/ritonavir arm ‧ % tegen ‧ % in de referentie PI/ritonavir arm.Het percentage patiënten met HIV-‧ RNA < ‧ kopieën/ml was ‧ % in de APTIVUS/ritonavir arm en ‧ % in de referentie PI/ritonavir armAprès ‧ semaines de traitement, le pourcentage de patients ayant un ARN du VIH-‧ < ‧ copies/ml était respectivement de ‧ % et de ‧ % dans le bras APTIVUS/ritonavir par rapport au bras comparateur IP/ritonavir, et le pourcentage de patients ayant un ARN du VIH-‧ < ‧ copies/ml était respectivement de ‧ % et de ‧ %
Tegelijkertijd dienen de Raad en de Commissie ervoor te zorgen dat discriminatie jegens mensen met hiv in alle lidstaten van de Unie onwettig wordt verklaard.Parallèlement, le Conseil et la Commission devraient veiller à déclarer illégale toute discrimination à l'encontre des personnes touchées par le VIH dans l'ensemble des États membres de l'UE.
Aan de orde is de aanbeveling voor de tweede lezing (A4-0341/96), namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking, betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (C4-0372/96-95/0164(SYN)) met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad betreffende acties op het gebied van HIV/AIDS in de ontwikkelingslanden (Rapporteur: mevrouw André-Léonard).L'ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture (A4-0341/96), au nom de la commission du développement et de la coopération, relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine du VIH/SIDA dans les pays en voie de développement (C4-0372/96-95/0164(SYN)) (Rapporteur: Mme André-Léonard).
Afficher la page 1. Trouvé 1978 phrase phrases correspondant à hiv.Trouvé dans 0,987 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.