Les traductions dans français:

 • âge                 
  (Noun  m) (noun   )
   
  de tijd dat iemand leeft of geleefd heeft, het totaal aantal levensjaren
   
  Période de temps qu'une personne, un animal ou une plante a vécu, qu'on s'attend à ce qu'elle vive.
   
  De periode van tijd die een persoon, dier of plant heeft geleefd of verwacht wordt te leven.

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (6)

bevolking op arbeidsgeschikte leeftijdpopulation en âge de travailler
discriminatie op grond van leeftijddiscrimination fondée sur l'âge
dood op een jonge leeftijdmort à jeunesse
kiesgerechtigde leeftijdâge électoral
leerplichtige leeftijdâge scolaire
middelbare leeftijdâge moyen

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "leeftijd", mémoire de traduction

add example
Voor deze dagen van gelijkstelling gebeurt de berekening van de vergoeding op het fictief referteloon bepaald op ‧ BEF per gelijkgestelde dag ongeacht de leeftijd van de rechthebbendeLe calcul de cette allocation se fait sur base d'un salaire de référence fictif fixé à ‧ BEF par jour assimilé, quel que soit l'âge du bénéficiaire
Voor jouw leeftijdPour ta rage
Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op de mannelijke en vrouwelijke werklieden die de leeftijd van ‧ jaar of meer bereiken, die overeenkomstig artikel ‧ van de wet van ‧ juli ‧ tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, Belgisch Staatsblad van ‧ augustus ‧) en haar uitvoeringsbesluiten, een beroepsverleden kunnen aantonen van ‧ jaar als werknemer, waarvan ‧ jaar ploegenarbeid met nachtprestaties, die een beroepsloopbaan van ‧ jaar in het bedrijf of de sector van de voedingsnijverheid hebben en die voldoen aan de wettelijk gestelde anciënniteitsvoorwaarden om het statuut van bruggepensioneerde te kunnen bekomenLa présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières qui sont âgés de ‧ ans ou plus, qui, conformément à l'article ‧ de la loi du ‧ juillet ‧ relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Moniteur belge du ‧er août ‧) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de ‧ ans de passé professionnel en tant que salarié, dont ‧ ans de travail en équipes comportant des prestations de nuit, qui ont une carrière professionnelle de ‧ ans dans l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné
e injectie: vanaf een leeftijd van ‧ wekenpremière injection: à partir de l âge de ‧ semaines seconde injection
Het fysieke gedeelte ¡ sals volgt ingedeeld : a ) aantal beschermde personen naar categorie ( leeftijd , geslacht , relatie met het orgaan dat de prestatie verstrekt , enz . ) ; b ) aantal begunstigden naar categorie ( leeftijd , geslacht , enz . ) ; c ) aantal prestaties va n sociale bescherming naar type , omvang van de pres tatie , enz .Le volet physique contient les ventilations ci-après : a ) nombre de personnes protégées par catégorie ( âge , sexe , qualité , etc . ) ; b ) nombre de personnes bénéficiaires par catégorie ( âge , sexe , etc . ) ; c ) nombre des prestations de protection sociale par type , taux , etc .
De werknemers die de leeftijd van ‧ jaar hebben bereikt uiterlijk op ‧ december ‧ en ontslagen zijn om een andere reden dan een ernstige fout zullen op het einde van hun opzegtermijn en tot op de datum van hun pensioen een bijkomende werkloosheidsvergoeding genieten van ‧ pct. van hun referteloon per dienstjaar in de ondernemingLes travailleurs ayant atteint l'âge de ‧ ans au plus tard le ‧ décembre ‧ et licenciés pour un motif autre que la faute grave bénéficieront à l'issue de leur préavis et jusqu'à la date de prise de cours de leur pension de retraite d'une allocation complémentaire de chômage égale à ‧ p.c. de leur rémunération de référence par année de service à la société
Rekening houdend met de leeftijd en met de vereiste begeleiding van deze bevolkingscategorie, is het nuttig dat de M.I.V.B. kan beschikken over de gegevens van het RijksregisterCompte tenu de l'âge et de l'accompagnement nécessaire de cette catégorie de la population, il est opportun que la S.T.I.B. puisse disposer des données du Registre national
Te dien einde wordt hun aanvangsloon om de zes maanden dienst verhoogd met ‧ pct. van het verschil tussen dit loon en datgene dat overeenstemt met hun leeftijd en hun klasseA cet effet leur rémunération à l'embauchage est augmentée, après chaque période de six mois de service, de ‧ p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à leur âge et à leur catégorie
Dat van de gehandicapten wordt vereist dat zij vóór het bereiken van de leeftijd van ‧ jaar een aanvraag indienen voor bijstand wegens een handicap, is evenredig met het oogmerk van de decreetgeverLe fait d'exiger des personnes handicapées d'introduire avant d'atteindre l'âge de ‧ ans une demande en vue de l'obtention d'une aide en raison d'un handicap est proportionné par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal
Voorts wordt gedurende deze verloven die termijn binnen bovengenoemde grens geschorst ; b ) aan het einde van de maand waarin de functionaris de 65jarige leeftijd bereikt .b ) Que ces faux renseignements ont été déterminants pour l ' engagement de l ' intéressé .
Het hoofd van het Militair Huis van de Koning kan in werkelijke dienst worden gehouden, na de leeftijd van oprustpensioenstelling geldend voor de graad die hij bekleedtLe chef de la Maison Militaire du Roi peut être maintenu en service actif au-delà de l'âge de la mise à la retraite afférent au grade dont il est revêtu
Personen die de pensioengerechtigde leeftijd - die is vastgesteld op 65 jaar voor mannen en op 60 jaar voor vrouwen - hebben bereikt , komen niet in aanmerking voor deze uit keringen .Sont exclues du bénéfice de ces prestations les personnes ayant atteint l ' âge de la retraite , fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes .
Rekrutering leeftijd 1 en paaistandCabillaud Ouest Ecosse VI a Recrutement à l ' âge 1 et BSR
De Commissie herinnert er eveneens aan dat artikel ‧ van de richtlijn in bepaalde omstandigheden voorziet in de rechtvaardiging van verschillen in behandeling op grond van leeftijd, op voorwaarde dat zulks objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel, en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijnLa Commission rappelle aussi que l'article ‧ de la directive autorise, dans certaines circonstances, des différences de traitement fondées sur l'âge, pour autant qu'elles soient objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens utilisés soient appropriés et nécessaires
De langstlevende echtgenoot die minder dan vijfenveertig jaar oud is en niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om het overlevingspensioen vóór die leeftijd te bekomen, mag een aanvraag om overlevingspensioen indienen vanaf de eerste dag van de maand die met een jaar voorafgaat aan die in de loop waarvan hij de leeftijd van vijfenveertig jaar bereiktLe conjoint survivant qui est âgé de moins de quarante-cinq ans et qui ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la pension de survie avant cet âge, peut introduire une demande de pension de survie à partir du premier jour du mois précédant d'une année celui au cours duquel il atteint l'âge de quarante-cinq ans
Vergeleken met placebo behandelde patiënten werd er een matige verhoging van het optreden van vasodilatatie (opvliegingen) gezien bij OPTRUMA patiënten (klinisch onderzoek naar de preventie van osteoporose, ‧ tot ‧ jaar postmenopauzaal, ‧ % voor OPTRUMA en ‧ % voor placebo; klinisch onderzoek naar de behandeling van osteoporose, gemiddelde leeftijd ‧, ‧ % voor ‧ OPTRUMA en ‧ % voor placeboComparé au groupe placebo, la survenue de vasodilatations (bouffées de chaleur) était modérément augmentée chez les patientes sous OPTRUMA (dans les essais cliniques de prévention de l ostéoporose, avec une ancienneté de ménopause située entre ‧ et ‧ ans, ‧ % pour OPTRUMA et ‧ % pour le placebo; dans les essais cliniques de traitement de l ostéoporose, avec une moyenne d âge de ‧ ans, ‧ % pour OPTRUMA et ‧ % pour le placebo
de leeftijd en het type van het uit zaailingen of stekken bestaande plantgoed en de vermelding of het afgepende, verspeende of in een container verpakte exemplaren betreftâge et type de plant des semis ou des boutures, qu
1-1889 pensioenfonds van Guardian hadden recht op een onmiddellijk ingaand pensioen bij het bereiken van de in die pensioenregeling bepaalde normale pensioengerechtigde leeftijd ., t faisant partiedu contrat de travail de M. Barberprevoya
In de sector garages wordt een recht op halftijds brugpensioen ingevoerd en overeenkomstig artikel ‧ van de wet van ‧ maart ‧ betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid ‧ en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van ‧ april ‧) wordt de leeftijd voor de werklieden bepaald op ‧ jaarDans le secteur des garages il est instauré un droit à la prépension à mi-temps et conformément à l'article ‧ de la loi du ‧ mars ‧ relative au plan d'action belge pour l'emploi ‧ et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du ‧er avril ‧), l'âge des ouvriers est fixé à ‧ ans
Aanvaardbare grenzen voor met ijzer verrijkte flesvoeding zouden voor zuigelingen van die leeftijd volgens het Comité respectievelijk 0,5 en 1,5 mg/100 kcal kunnen zijn .Il a estimé que les limites acceptables pouvaient se situer à cet âge entre 0,5 et 1,5 mg/ 100 kcal .
Beroepsopleiding na de minimum schoolplichtige leeftijdÉtudes ' comparatives d ' entreprises
In geval van brugpensioen ploegenarbeid wordt, tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ juni ‧, de leeftijd voor ‧ bepaald op ‧ jaar en voor ‧ bepaald op ‧ jaarDans le cas de prépension travail en équipes, pendant la durée de validité de la convention collective de travail du ‧ juin ‧, l'âge est fixé à ‧ ans pour ‧ et à ‧ ans pour
Een preventieve benadering, gebaseerd- in de context van het concept levenscyclus- op het inzetten van het volledige potentieel van mensen van alle leeftijden, dient het belangrijkste uitgangspunt van de beleidsmaatregelen te zijnPour ce faire elle indique qu'une approche préventive basée sur la mobilisation du plein potentiel de la population de tous âges, dans une perspective de cycle de vie, doit constituer la principale direction des politiques à mener
en op ‧-jarige leeftijd ten minste ‧ in aanmerking komende dienstjaren tellen voor de opening van het recht op rustpensioen in de openbare sectoret compteront, à l'âge de ‧ ans, au moins ‧ années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dans le secteur public
Het besluit beoogt administratieve vereenvoudigingen alsmede een versoepeling van bepaalde voorwaarden voor de toekenning van de bijslagen , zoals met name verhoging van de leeftijd van het kind om zonder ver dere voorwaarden voor de kinderbijslag in aanmerking te komen ( verhoogd tot 16 Jaar ) , de gelijkheid tussen de weduwnaar en de weduwe , en de verbetering van de regeling voor werklozen met kinderen ten laste .L ' arrêté vise des simplifications administratives ainsi que l ' assoupLissement de certaines conditions d ' octroi des allocations , comme notamment le relèvement de l ' âge de L ' en fant pour obtenir L ' alLocation sans conditions ( porté à 16 ans ) , l ' égaL ité entre Le veuf et La veuve , et L ' amélioration du régime pour Les chômeurs ay ant des enfants à charge .
Afficher la page 1. Trouvé 12798 phrase phrases correspondant à leeftijd.Trouvé dans 3,334 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.