Les traductions dans français:

 • âge                 
  (Noun  m) (noun   )
   
  de tijd dat iemand leeft of geleefd heeft, het totaal aantal levensjaren
   
  Période de temps qu'une personne, un animal ou une plante a vécu, qu'on s'attend à ce qu'elle vive.
   
  De periode van tijd die een persoon, dier of plant heeft geleefd of verwacht wordt te leven.

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (6)

bevolking op arbeidsgeschikte leeftijdpopulation en âge de travailler
discriminatie op grond van leeftijddiscrimination fondée sur l'âge
dood op een jonge leeftijdmort à jeunesse
kiesgerechtigde leeftijdâge électoral
leerplichtige leeftijdâge scolaire
middelbare leeftijdâge moyen

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "leeftijd", mémoire de traduction

add example
« Op advies van de bevoegde gewestregering kan de Koning de in het vorige lid, ‧° en ‧°, bedoelde leeftijd van vijfentwintig jaar, met één jaar verhogen of verlagen voor de nieuwe werknemers die tewerkgesteld worden in het gewest waarvoor die regering bevoegd is. »« Sur avis du gouvernement régional compétent, le Roi peut relever ou abaisser d'un an l'âge de vingt-cinq ans visé à l'alinéa précédent, ‧° et ‧°, pour les nouveaux travailleurs occupés dans la région pour laquelle ce gouvernement est compétent. »
Door de leeftijd waarop een kind geacht kan worden over voldoende beoordelingsvermogen te beschikken, te bepalen op veertien jaar, heeft de wetgever een maatregel genomen die niet klaarblijkelijk onredelijk isEn fixant à quatorze ans l'âge auquel un enfant peut être présumé capable de discernement, le législateur a pris une mesure qui n'est pas manifestement déraisonnable
U zou toch moeten weten dat je een dame niet naar haar leeftijd vraagt.Vous devriez savoir qu'on ne demande pas son âge à une dame.
Strengere dosislimieten worden vastgesteld (in artikel ‧) voor alle categorieën van blootgestelde personen en bij de berekening van de interne doses zal er meer rekening worden gehouden met de leeftijd van de blootgestelde personen (artikel ‧ en bijlagen ‧ en IIIDes limites de dose plus strictes sont fixées (à l'article ‧) pour toutes les catégories de personnes exposées et le calcul des doses internes devra mieux tenir compte de l'âge des personnes exposées (article ‧ et annexes ‧ et III
Wanneer het verlof genomen wordt naar aanleiding van de adoptie van een kind moet het genomen worden vooraleer het kind de leeftijd van acht jaar bereikt heeft en binnen een periode van vier jaar die aanvangt op de datum van inschrijving van het kind als lid van het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de ambtenaar zijn verblijfplaats heeftLorsque le congé est pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant, il doit être pris, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de huit ans et dans une période de quatre ans qui court à dater de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle l'agent a sa résidence
Moet voor de beoordeling van de pensioneringsdatum volgens artikel ‧, lid ‧, tweede alinea, sub c, van richtlijn ‧/‧/EG worden uitgegaan van de wettelijk vastgelegde leeftijdsgrens voor pensionering met aansluitend recht op pensioen, of moet worden uitgegaan van de statistisch gemiddelde leeftijd waarop een bepaalde groep ambtenaren of beroepsgroep wordt gepensioneerd?Pour l'appréciation de la notion de retraite au sens de l'article ‧, paragraphe ‧, deuxième alinéa, sous c), de la directive ‧/‧/CE, convient-il de s'orienter par rapport à la limite d'âge fixée par la loi pour la retraite avec perception ultérieure d'une pension, ou faut-il s'orienter par rapport à l'âge moyen de retraite d'une catégorie professionnelle ou de fonctionnaires déterminée?
Teneinde de lasten van de eventueel toe te kennen brugpensioenen te verdelen, hebben de sociale partners beslist de verantwoordelijkheid te geven aan het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak-en ontsmettingsondernemingen" de ten laste neming van de betaling van de bijkomende brugpensioenvergoeding tot op termijn (leeftijd waarop de bruggepensioneerde op het rustpensioen kan aanspraak maken) te aanvaarden of te weigeren. »Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). »
In de waarschuwingen en de gebruiksaanwijzing moeten de verzorgers worden geïnstrueerd om de slaapzak te kiezen die wordt aanbevolen voor de leeftijd en lengte van het kindLes avertissements et les instructions doivent inciter la personne s’occupant de l’enfant à choisir le sac adapté à l’âge et à la taille de l’enfant
Overwegende dat de maatregel arbeidsduurvermindering vanaf ‧ jaar, opgenomen in het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit en in de CAO van ‧ november ‧ betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van ‧ jaar, reeds in werking trad op ‧ januari ‧ en dat die maatregel bijgevolg zo snel mogelijk geïmplementeerd moet wordenConsidérant que la mesure de la réduction de la durée du travail dès l'âge de ‧ ans, prévue par l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand et par la CCT du ‧ novembre ‧ relative à la dispense de prestations de travail sans perte de salaire dès l'âge de ‧ ans, est déjà entrée en vigueur le ‧er janvier ‧ et que cette mesure doit dès lors être mise en oeuvre au plus vite
Het personeelslid wordt ambtshalve gepensioneerd op de leeftijd van ‧ jaarL'agent est d'office mis à la retraite à l'âge de soixante ans
« De uitlevering wordt niet toegestaan wanneer de overdracht uitzonderlijk ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokken persoon, met name omwille van zijn leeftijd of gezondheidstoestand. »« L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. »
(RO) Het initiatief van de Commissie om de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling ook tot andere gebieden van het sociale leven uit te breiden, door middel van een algemene richtlijn die discriminatie op grond van handicap, leeftijd, godsdienst of overtuiging buiten de werkplek verbiedt, is in beginsel noodzakelijk om de antidiscriminatiewetgeving te kunnen afronden.(RO) L'initiative de la Commission d'étendre l'application du principe de l'égalité de traitement à d'autres domaines de la vie sociale par le biais d'une directive globale interdisant les discriminations en dehors du lieu de travail fondées sur le handicap, l'âge, la religion ou les convictions et l'orientation sexuelle est, en principe, nécessaire pour compléter le paquet législatif de lutte contre les discriminations.
Het volledige scala aan behoeften moet duidelijk in kaart worden gebracht, zoals de behoefte aan menselijk contact, met name op latere leeftijd (VOIP's zoals Skype en e-mail blijken in dit verband goede en goedkope hulpmiddelen te zijn), weinig interesse om de snelle technologische ontwikkelingen bij te benen, en het vermogen en de bereidheid om nieuwe technologie te gebruikenIl conviendrait qu'une étude précise soit réalisée afin d'identifier toute la gamme de besoins existants, parmi lesquels on peut citer notamment le besoin d'être en contact avec d'autres personnes, qui se manifeste en particulier à un âge avancé (à cet effet, les applications de VoIP telles que SKYPE, et le courrier électronique se sont révélés des instruments efficaces et bon marché), le faible intérêt à l'égard de l'évolution rapide des technologies, la capacité à gérer le changement technologique, la propension à utiliser de telles technologies
In dit laatste geval moet het medisch rapport bovendien aantonen dat het maximale zuurstofverbruik kleiner is dan of gelijk is aan een gemiddelde drempel van ‧ ml/kg/minuut, gewogen op grond van de leeftijd, het geslacht en het gewicht, overeenkomstig de zogenaamde WEBER-classificatie voor personen met hart-en longproblemenDans ce dernier cas, l'avis médical doit en outre attester que la consommation maximale d'oxygène est inférieure ou égale à un seuil moyen de ‧ ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids, selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires
Dat criterium is ter zake overigens pertinent omdat het nationaliteitsrecht over het algemeen niet meer in een automatische toekenning van nationaliteit voorziet na de leeftijd van ‧ jaarCe critère est par ailleurs pertinent en la matière puisque, de manière générale, le droit de la nationalité ne prévoit plus d'attribution automatique de la nationalité après l'âge de ‧ ans
Overwegende dat immers het operatief brandweerpersoneel geconfronteerd blijft met zware lichamelijke taken die vanaf hogere leeftijd risico's inhouden, omdat de fysieke toestand van deze ambtenaren vanaf dan niet meer dermate is dat ze deze taken nog even efficiënt, veilig en snel kunnen uitvoeren als hun jongere collega'sConsidérant en effet que le personnel opérationnel des services d'incendie reste confronté à des tâches physiques astreignantes qui impliquent des risques à partir d'un âge plus élevé parce que, à partir de cet âge, la condition physique de ces agents ne leur permet plus d'effectuer ces tâches avec la même efficacité, assurance et rapidité que leurs collègues plus jeunes
In afwijking van § ‧ wordt, voor de personeelsleden die de leeftijd van ‧ jaar bereikt hebben en zich, volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald door de bevoegde Gemeenschap, engageren hun loopbaan gedeeltelijk te onderbreken tot aan hun pensionering, het maandbedrag van de onderbrekingsuitkering vastgesteld op een gedeelte van ‧ frank, berekend volgens het aantal uren waarmee de opdracht verminderd wordt in verhouding tot het aantal uren van een volledige opdracht, zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan ‧ frankPar dérogation au § ‧, pour les membres du personnel qui ont atteint l'âge de ‧ ans et qui, selon les conditions et modalités fixées par la Communauté compétente, s'engagent à interrompre partiellement leur carrière jusqu'à leur retraite, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé à une partie de F ‧ calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète, sans que ce montant puisse être supérieur à F
Teneinde elk probleem te vermijden, wordt er beslist dat het totaal bedrag dat nodig is voor de uitbetaling van elke bruggepensioneerde tot op de leeftijd van het pensioen, zal moeten gecapitaliseerd worden vanaf het vertrekPour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès le départ
De betrokken werknemer of werkneemster heeft recht op de aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers indien zij worden ontslagen, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. ‧ van ‧ december ‧, gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (Belgisch Staatsblad van ‧ januari ‧), in het kader van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ mei ‧ inzake het brugpensioen, indien hij op de datum van de eerst vergoede werkloosheidsdag de leeftijd van het voltijds brugpensioen heeft bereiktLe/la travailleur/euse concerné/e a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° ‧ du ‧ décembre ‧ conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Moniteur belge du ‧ janvier ‧), dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle du ‧ mai ‧ portant sur la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée
de werknemers die de leeftijd van vijfentwintig jaar niet bereikt hebben op de dag van de verkiezingenles travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt cinq ans au jour de l'élection
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en regels bepalen volgens dewelke een doelgroepvermindering kan worden toegekend aan de werkgevers bedoeld in artikel ‧ voor werknemers vanaf ‧ januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin zij de leeftijd van ‧ jaar bereikt hebben en op de laatste dag van het kalenderjaar de leeftijd van ‧ jaar nog niet bereikt hebben en waarvan het refertekwartaalloon lager is dan de loongrens S‧ bedoeld in artikelLe Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée aux employeurs visés à l'article ‧ pour les travailleurs à partir du ‧er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent ‧ ans et jusqu'au dernier jour du trimestre où ils atteignent ‧ ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S‧ visé à l'article
De aanvullende vergoeding, ingesteld in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. ‧ van ‧ juli ‧, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties (Belgisch Staatsblad van ‧ december ‧), wordt toegekend aan de in artikel ‧ bedoelde werknemers die met hun werkgever een akkoord bereiken om hun arbeidsprestaties te halveren, op voorwaarde dat zij op het ogenblik van de vermindering van hun arbeidsprestaties de leeftijd van ‧ jaar bereikt hebbenL'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° ‧ du ‧ juillet ‧, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du ‧ décembre ‧), est octroyée aux travailleurs visés à l'article ‧er qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, à condition qu'ils aient atteint au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours, l'âge de ‧ ans
Discriminatie op grond van leeftijdDiscrimination fondée sur l'âge
De betrokken werknemer heeft recht op de aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers indien zij worden ontslagen, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. ‧ van ‧ december ‧, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, en in het kader van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ maart ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins-en bejaardenhulp, betreffende het brugpensioen (Vlaamse Gemeenschap), indien hij op de datum van het ontslag de leeftijd van het voltijds brugpensioen heeft bereiktLe travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail n°‧ du ‧ décembre ‧, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle du ‧ mars ‧, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension (Communauté flamande), s'il a atteint l'âge de la prépension à temps plein à la date du licenciement
Overeenkomstig artikel ‧ van de wet van ‧ maart ‧ betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid ‧, zullen de rechthebbenden op halftijds brugpensioen de leeftijd van ‧ jaar moeten bereikt hebben op het moment van de halvering van de arbeidsprestatiesConformément à l'article ‧ de la loi du ‧ mars ‧ relative au plan d'action belge pour l'emploi ‧, les bénéficiaires de la prépension à mi-temps devront avoir atteint l'âge de ‧ ans au moment de la réduction de moitié des prestations de travail
Afficher la page 1. Trouvé 9319 phrase phrases correspondant à leeftijd.Trouvé dans 1,492 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.