Les traductions dans français:

  • évitement   
     
    De handeling van vermijden of wegblijven van.

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (2)

vermijdbaarévitable
vermijdenfuir; s'abstenir de; éviter; parer; s’abstenir de; esquiver

Exemple de phrases avec "vermijding", mémoire de traduction

add example
Bevordering van de mobiliteit van de Brusselse werknemers en het vermijden van de valstrikken van de tewerkstellingFavoriser la mobilité des travailleurs bruxellois et lever les pièges à l'emploi
Hoewel ik enerzijds veel bewondering heb voor het werk dat de heer Brok heeft verricht, heb ik anderzijds ernstige twijfels over het gebruik van parlementaire immuniteit om een rechtszaak wegens belastingontduiking te vermijden.Si j'ai, d'une part, la plus grande admiration pour le travail que M. Brok effectue, j'éprouve, d'autre part, de sérieux doutes quant à l'utilisation de l'immunité parlementaire pour éviter une procédure juridique habituelle dans une affaire d'évasion fiscale.
Indien er vanuit het oogpunt van de maatregelen die tot doel hebben te vermijden dat dieren van een bepaalde diersoort gevoederd worden met verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van dieren van dezelfde soort, een risico op kruisbesmetting bestaat, mogen de betrokken dierlijke bijproducten niet in hetzelfde vervoermiddel vervoerd wordenDans le cadre de règles édictées en vue d'éviter l'alimentation d'une espèce animale à l'aide de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce, s'il existe un risque de contamination croisée, les sous-produits animaux concernés ne peuvent être transportés dans le même moyen de transport
dat het dringend noodzakelijk is zonder uitstel de nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat de aansprakelijkheid van de Belgische Staat in het gedrang zou komenqu'il est urgent de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge ne soit mise en cause
DEEL I.-Voorafbetalingen die ertoe strekken een vermeerdering te vermijdenPARTIE ‧.-Versements anticipés nécessaires pour échapper à la majoration
Een ander punt, mijn beste vriend Schulz, is dat we moeten vermijden dat we makkelijke zondebokken zoeken.Un autre point, mon cher ami Schulz, est d'éviter de trouver des boucs émissaires faciles.
De partijen coördineren de activiteiten in het kader van deze overeenkomst in voorkomend geval met andere internationale activiteiten in verband met onderzoek en ontwikkeling van kernfusie, teneinde doublures zoveel mogelijk te vermijdenLes parties coordonnent, en tant que de besoin, les activités régies par le présent accord avec d’autres activités internationales de recherche et de développement dans le domaine de l’énergie de fusion afin de réduire au minimum les doubles emplois
te vermijden dat de mededinging tot één enkele leverancier, aannemer of dienstverlener beperkt blijktéviter de limiter la concurrence à un unique fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services
zij werken in een administratieve context die hen in staat stelt zich op bevredigende wijze van hun taken te kwijten en elk belangenconflict te vermijdenœuvrer dans un cadre administratif qui leur permette de s'acquitter de leurs tâches de manière satisfaisante et d'éviter les conflits d'intérêts
beklemtoont dat de SAIV-regelgeving zich vooral op de gebruikte verdelings- en verkoopmethoden moet toespitsen om beleggingen door personen voor wie ze niet geschikt zijn, te vermijdensouligne que le régime des SAIV doit être centré plus particulièrement sur les méthodes de placement et de vente utilisées, afin d'éviter que des personnes pour lesquelles ils ne sont pas appropriés y investissent
Ik zou de luttele seconden die mij nog resten willen benutten om mevrouw de commissaris - die ik overigens dank voor haar aanwezigheid hier - te vragen controle uit te oefenen op de cijfers van de regeringen. In de eerste plaats om er zeker van te zijn dat de regeringen correcte cijfers doorgeven en ten tweede om te vermijden dat zij bijdragen die afkomstig zijn uit de arbeidsbelasting of de sociale bijdragen bij de actieve beleidsacties onderbrengen.Et je profite des quelques secondes qui me restent pour inviter Mme la commissaire - que je remercie de sa présence - à surveiller les chiffres qui lui sont communiqués par les gouvernements ; premièrement, pour que les chiffres communiqués soient exacts, et deuxièmement, pour qu' ils ne continuent pas d' apporter comme données sur les politiques en vigueur ce qui sont en fait des contributions provenant des impôts sur le travail ou des cotisations sociales.
De aanvraag bevat, in voorkomend geval, een volledige kopie van de aanvragen die voor hetzelfde onderwerp werden ingediend bij de fiscale overheden van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of van derde Staten waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten, en van de beslissingen met betrekking tot deze aanvragenLa demande contient, le cas échéant, une copie intégrale des demandes qui ont été introduites pour le même objet auprès des autorités fiscales des Etats membres des Communautés européennes ou d'Etats tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, et des décisions qui s'y rapportent
Om te vermijden dat we opnieuw aan het debatteren gaan stel ik voor verder te gaan met onze werkzaamheden.Je voudrais éviter la réouverture du débat et propose donc de poursuivre nos travaux.
JANUARI ‧.-Wet betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op ‧ december ‧, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op ‧ februariJANVIER ‧.-Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le ‧ décembre ‧, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le ‧ février
De rapporteur lijkt zich hier terdege van bewust, en in paragraaf 17 worden de deelnemers aan het debat over territoriale cohesie aangemoedigd verwijzingen naar mogelijke budgettaire of financiële implicaties van het voorgestelde beleid te vermijden. Met andere woorden: de doofpot in.Le rapporteur semble parfaitement conscient de cette réalité et demande, au paragraphe 17, aux participants au débat d'éviter toute référence aux implications budgétaires et financières de la politique proposée, autrement dit d'étouffer la vérité.
Ter beperking van de mededingingsvervalsing is het niet gerechtvaardigd, meer vergunningen toe te kennen dan nodig en moeten maatregelen worden getroffen om ongeoorloofde toegangsbelemmeringen te vermijdenPour limiter la distorsion de concurrence, aucun octroi excessif de quotas ne saurait être justifié et des dispositions doivent être prises pour éviter des entraves injustifiées à l'entrée sur le marché
Aangezien dergelijke productie vaak duurder is, kunnen strengere segregatie-inspanningen ter vermijding van de aanwezigheid van ggo’s nodig zijn om de bijbehorende prijspremie te garanderenCette production étant souvent plus coûteuse, des mesures de confinement plus strictes peuvent être nécessaires pour être assuré de pouvoir appliquer la majoration de prix qu'elle permet
Laat het duidelijk zijn dat we moeten vermijden dat het gebruik van dergelijke stoffen bij het voederen een bijkomend risico oplevert.Nous devrions déjà spécifier qu'il s'agit en fait d'éviter que l'utilisation de telles substances dans l'alimentation animale crée un risque supplémentaire.
Wij moeten hoe dan ook vermijden dat de invoering van dit handvest een nieuw stuk rechtsonzekerheid schept.Nous ne pouvons pas courir le risque de voir se créer, avec l' introduction de cette Charte, un nouveau terrain d' incertitude juridique.
Deze wijzigingen moeten het mogelijk maken het verband tussen het product en zijn streek van oorsprong te versterken, de kenmerken van het product beter te bewaren en het ontstaan van afgeleide producten te vermijdenCes modifications permettent de resserrer le lien du produit à son terroir et de mieux préserver les caractéristiques du produit et d'éviter les dérives
verzoekt het Centrum een soortgelijke situatie als in het begrotingsjaar ‧ te vermijden, toen het een uitvoeringsgraad had van ‧ % bij de vastleggingskredieten en ongeveer ‧ % bij de betalingskredieten; wijst erop dat zich bij de beleidsactiviteiten een onderbesteding van de begrotingsmiddelen heeft voorgedaan (‧ %, ‧ % en ‧ % annuleringen voor respectievelijk de vastleggingskredieten, de betalingskredieten en de overgedragen kredieten), die met name het gevolg was van een reorganisatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachteninvite le Centre à éviter une situation similaire à celle de l'exercice ‧, qui s'est caractérisée par un taux d'utilisation de ‧ % des crédits d'engagement et un taux de ‧ % environ des crédits de paiement; relève, toutefois, que ce sont les crédits affectés aux activités opérationnelles qui ont été sous-utilisés (annulation de ‧ % des crédits d'engagement, de ‧ % des crédits de paiement et de ‧ % des crédits reportés), notamment après la réorganisation des procédures de passation de marchés
Daarom is het noodzakelijk de bepalingen van Richtlijn ‧/‧/EG dienovereenkomstig aan te passen om tegenstrijdigheden te vermijden, in het bijzonder met betrekking tot de conformiteitseisen, conformiteitsbeoordeling en conformiteitsbeoordelingsprocedures voor vervoerbare drukapparatuurC’est pourquoi il est nécessaire d’actualiser les dispositions de la directive ‧/‧/CE en conséquence, afin d’éviter la coexistence de règles contradictoires, en ce qui concerne notamment les exigences de conformité, l’évaluation de la conformité et les procédures d’évaluation de la conformité en matière d’équipements sous pression transportables
dat nog voor ‧ januari ‧ de nodige reglementaire ingrepen moeten gebeuren om deze toestand te vermijdenqu'afin d'éviter cette situation les mesures réglementaires nécessaires doivent être prises avant le ‧er janvier
Met goedvinden van beide fracties is de betreffende passage geschrapt en wij doen opnieuw een verzoek om deze passage op te nemen, want als wij deze politieke uitdaging niet aangaan, verliezen wij onze geloofwaardigheid wat betreft de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan, dat wil zeggen met het vermijden van conflicten, maar ook met de vraag hoe wij met de conflictsituaties in Darfur, Tsjaad en met andere conflicten moeten omgaan waarvoor wij op onze hoede moeten zijn.Le passage concerné a depuis lors été supprimé, avec le soutien de ces deux groupes, et nous demanderons à ce qu'il soit réinscrit, car il nous semble que si nous ne relevons pas ce défi politique, nous perdrons toute crédibilité quant à la manière dont nous traitons ce dossier, c'est-à-dire la manière dont nous gérons la prévention des conflits, mais également nos actions au Darfour, au Tchad et dans d'autres conflits que nous devrions suivre avec vigilance.
Afficher la page 1. Trouvé 8157 phrase phrases correspondant à vermijding.Trouvé dans 1,878 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.