Les traductions dans français:

  • pulvérisateur   
    (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire thaï français. (89)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีcatalyse
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีพ่นหมอกmultiplication avec brouillard
การควบคุมด้วยสารเคมีlutte chimique
การเคลื่อนไหวต่อสารเคมีmécanisme chimiotactique
การฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมีstérilisation chimique
การฆ่าเชื้อในดินด้วยสารเคมีstérilisation chimique du sol
การฉีดพ่นโดยลดปริมาณpulvérisation à dose réduite
การฉีดพ่นปริมาณน้อยpulvérisation à bas volume
การฉีดพ่นสารเคมีหลังเก็บเกี่ยวpulvérisation après récolte
การใช้ยาเคมีบําบัดchimiothérapie
การตกตะกอนด้วยวิธีทางเคมีprécipitation chimique
การตรวจหาสารเคมีdétermination chimique
การตอบสนองต่อสารเคมีchimiotropisme
การตัดแต่งกิ่งโดยใช้สารเคมีtaille chimique
การทดสอบภูมิคุ้มกันโดยการเรืองแสงทางเคมีtechnique immunochimioluminescente
การปนเปื้อนของเคมีเกษตรในระบบนิเวศeutrophisation
การปนเปื้อนของสารเคมีcontamination chimique
การป้องกันโรคด้วยสารเคมีchimioprévention
การพ่นpulvérisation
การพ่นแบบผงpoudrage
การพ่นฝอยโดยใช้ประจุไฟฟ้าpulvérisation électrostatique
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulvérisation à ultra bas volume
การย่อยสลายด้วยสารเคมีdégradation chimique
การลอกเปลือกด้วยสารเคมีpelage chimique
การวัดค่าการเรืองแสงทางเคมีdétection par chimiluminescence
การวิเคราะห์ทางเคมี (ผล)analyse chimique (résultats)
การวิเคราะห์ทางเคมี (วิธีการ)analyse chimique (méthode)
การสังเคราะห์ทางเคมีsynthèse chimique
การหมุนเวียนทางธรณีเคมีcycle biogéochimique
การให้น้ําแบบพ่นฝอยirrigation en hauteur
การให้น้ําแบบพ่นหมอกnébulisation
แขนพ่นยาrampe
ความต้องการออกซิเจนทางเคมีdemande chimique en oxygène
ความต้านทานต่อสารเคมีrésistance aux produits chimiques
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงrésistance aux insecticides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดวัชพืชrésistance aux herbicides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดไส้เดือนฝอยrésistance aux nematicides
ความไวต่อสารเคมีchimiosensibilité
คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินpropriété physicochimique du sol
คุณสมบัติทางเคมีpropriété chimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพpropriété physicochimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดินpropriété physicochimique du sol
เคมีchimie
เคมีของดินchimie du sol
เคมีชีวภาพchimie biologique
เคมีเชิงฟิสิกส์chimie physique
เคมีเซลล์ภูมิคุ้มกันimmunocytochimie
เคมีบรรยากาศchimie de l'atmosphère
เคมีบําบัดchimiothérapie; chimiothérapie anticancereuse
เคมีวิเคราะห์chimie analytique
เคมีแสงphotochimie
เคมีอนุกรมวิธานchimiotaxonomie
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้injecteur d'arbre
เครื่องฉีดสารลงดินinjecteur du sol
เครื่องพ่นควันผึ้งenfumoir
เครื่องพ่นยาpulvérisateur
เครื่องพ่นยาแบบผงpoudreuse
โครงสร้างทางเคมีstructure chimique
ชนิดดินแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีtype de sol chimique
ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี)dco (demande chimique en oxygène)
ตัวรับการกระตุ้นจากสารเคมีchimiorécepteur
ธรณีเคมีวิทยาgéochimie
นักเคมีchimiste
นิเวศวิทยาทางเคมีÉcologie chimique
ปฏิกิริยาเคมีréaction chimique
ปฏิกิริยาทางเคมีréaction chimique
พันธะเคมีliaison chimique
ไฟฟ้าเคมีélectrochimie
มิญชเคมีcytochimie
เยื่อกระดาษที่ได้จากกรรมวิธีกึ่งเคมีpâte semi-chimique
เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีpâte chimique
รางวัลโนเบลสาขาเคมีPrix Nobel de chimie
ละอองพ่นฝอยbouillie
วิธีการเปล่งแสงทางเคมีméthode par chimiluminescence
วิศวกรรมเคมีgénie chimique
สมบัติทางเคมีความร้อนpropriété thermochimique
สารกึ่งเคมีsubstance sémiochimique
สารเคมีproduit chimique; chimiques
สารเคมีกําจัดเชื้อราantifongique; fongicide
สารเคมีกําจัดเชื้อราประเภทเลือกทําลายsélectivité fongicide
สารเคมีกําจัดแมลงจากจุลินทรีย์insecticide microbien
สารเคมีกําจัดแมลงจากแบคทีเรียinsecticide bactérien
สารเคมีกําจัดไรacaricide
สารเคมีเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีทางการเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีที่ทําให้เป็นหมันchimiostérilisant
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราfongicide; antifongique
องค์ประกอบทางเคมีcomposition chimique
อุตสาหกรรมเคมีindustrie chimique

Exemple de phrases avec "เครื่องพ่นสารเคมี", mémoire de traduction

add example
เครื่องพิมพ์เดสก์เจ็ตทั่วไปDeskJet générique
อนุญาตให้สั่งจากเครื่องอื่นที่เชื่อมต่อมาได้NAME OF TRANSLATORSAutoriser aussi les connexions distantesNAME OF TRANSLATORS
การหว่าน (เมล็ดพันธุ์,ปุ๋ย),สารกําจัดศัตรูพืช ฯลฯDe semences, d'engrais et amendements, de pesticides, etc
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารอินทรีย์เพื่อให้ได้พลังงาน, สําหรับการหายใจซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างสิ่งมีชีวิตหรือเนื้อเยื่อกับสิ่งแวดล้อมใช้ <‧> หรือOxydation de substances organiques afin de fournir l'énergie nécessaire à l'organisme; pour l'échange gazeux avec l'environnement utiliser <‧> ou
ไม่พบเครื่องโฮสต์ %Impossible de trouver l' hôte %
ถังปิดซึ่งใส่สารเพื่อประกอบอาหาร, ทําให้อ่อนนุ่ม หรือย่อยสลายโดยใช้ความร้อน,ความดัน หรือปฏิกิริยาชีวเคมีEnceinte close dans laquelle des substances sont cuites, attendries ou décomposées par la chaleur, la pression ou par une action (bio) chimique
ยังไม่มีแฟ้ม (% ‧) อยู่ คุณสามารถเลือกได้เพียงแฟ้มภายในเครื่องเท่านั้นCe fichier (« & ‧‧; %‧ & ‧‧; ») n' existe pas. Vous ne pouvez sélectionner que des fichiers locaux
ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้Symptôme de maladies des plantes ayant l'apparence de brûlure résultant de l'action de bactérie ou de champignon, l'utilisation impropre de pesticides ou de nutriments; pour les lésions des tissus par traitement chimique, thermique, électricité, etc. utiliser
เครื่องพิมพ์ธรรมดาImpression brute
เครื่องพิมพ์/ปลายทางที่จะพิมพ์ไปImprimante ou destination de l' impression
เฉพาะสารอาหารเท่านั้น, สําหรับเอกสารทางด้านการให้อาหารใช้Seulement pour les aspects de nutrition; pour les documents sur l'alimentation de l'homme utiliser ALIMENTATION HUMAINE
เครื่องคิดเลข JSCalculateur en JS
ชื่อเครื่องเดิมAncien nom d' hôte
ปรับเป็นค่าปริยายไปยังเครื่องพิมพ์ที่แอพพลิเคชันใช้ล่าสุดDéfinit par défaut la dernière imprimante utilisée dans l' application
ไม่สามารถเริ่มเครื่องมือของเครื่องพิมพ์ได้ อาจจะเนื่องมาจาก: ยังไม่ได้ทําการเลือกเครื่องพิมพ์, เครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ ยังไม่ได้กําหนดดีไวซ์ภายใน (พอร์ตเครื่องพิมพ์), หรือไม่พบไลบรารีของเครื่องมือImpossible de démarrer l' outil d' impression. Causes possibles & ‧‧;: pas d' imprimante sélectionnée, l' imprimante sélectionnée n' est rattachée à aucun périphérique (port imprimante) connu, ou la bibliothèque d' outils n' a pas été trouvée
รวมแฟ้มภาษาเครื่องด้วยInclure les fichiers & binaires
บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้Sur cet ordinateur
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย TCP เลือกตัวเลือกนี้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์เครือข่าย โดยสื่อสารทางโปรโตคอล TCP (มักจะเปิดให้บริการด้วยพอร์ตหมายเลข ‧) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครือข่ายในตัวได้เลยImprimante réseau TCP Utilisez ceci pour une imprimante réseau utilisant TCP (habituellement le port ‧) comme protocole de communication. La plupart des imprimantes réseau utilisent ce mode
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (TCPImprimante réseau (TCP
เริ่ม/หยุดเครื่องพิมพ์Démarrer/arrêter l' imprimante
การจับปลาหรือสัตว์น้ําอื่นๆ โดยใช้สารพิษหรือยาสลบCapture de poisson ou d'autre animal aquatique par utilisation de poison ou de stupéfiant
ชื่อเครื่องพิมพ์Nom de l' imprimante &
เลือกนี่ เพื่อให้ใช้เชลล์ระยะไกลในการล็อกอินเข้าใช้เครื่องระยะไกลSi vous cochez cette option, le Remote SHell sera utilisé pour établir la connexion à l' hôte distant
เครื่องพิมพ์โพสต์สคริปต์Imprimante PostScript
ไม่สามารถลบเครื่องพิมพ์พิเศษ % ‧ ได้Impossible de supprimer l' imprimante spéciale « & ‧‧; %‧ & ‧‧; »
Afficher la page 1. Trouvé 419 phrase phrases correspondant à เครื่องพ่นสารเคมี.Trouvé dans 2,893 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.