Les traductions dans français:

  • pulvérisateur   
    (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire thaï français. (89)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีcatalyse
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีพ่นหมอกmultiplication avec brouillard
การควบคุมด้วยสารเคมีlutte chimique
การเคลื่อนไหวต่อสารเคมีmécanisme chimiotactique
การฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมีstérilisation chimique
การฆ่าเชื้อในดินด้วยสารเคมีstérilisation chimique du sol
การฉีดพ่นโดยลดปริมาณpulvérisation à dose réduite
การฉีดพ่นปริมาณน้อยpulvérisation à bas volume
การฉีดพ่นสารเคมีหลังเก็บเกี่ยวpulvérisation après récolte
การใช้ยาเคมีบําบัดchimiothérapie
การตกตะกอนด้วยวิธีทางเคมีprécipitation chimique
การตรวจหาสารเคมีdétermination chimique
การตอบสนองต่อสารเคมีchimiotropisme
การตัดแต่งกิ่งโดยใช้สารเคมีtaille chimique
การทดสอบภูมิคุ้มกันโดยการเรืองแสงทางเคมีtechnique immunochimioluminescente
การปนเปื้อนของเคมีเกษตรในระบบนิเวศeutrophisation
การปนเปื้อนของสารเคมีcontamination chimique
การป้องกันโรคด้วยสารเคมีchimioprévention
การพ่นpulvérisation
การพ่นแบบผงpoudrage
การพ่นฝอยโดยใช้ประจุไฟฟ้าpulvérisation électrostatique
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulvérisation à ultra bas volume
การย่อยสลายด้วยสารเคมีdégradation chimique
การลอกเปลือกด้วยสารเคมีpelage chimique
การวัดค่าการเรืองแสงทางเคมีdétection par chimiluminescence
การวิเคราะห์ทางเคมี (ผล)analyse chimique (résultats)
การวิเคราะห์ทางเคมี (วิธีการ)analyse chimique (méthode)
การสังเคราะห์ทางเคมีsynthèse chimique
การหมุนเวียนทางธรณีเคมีcycle biogéochimique
การให้น้ําแบบพ่นฝอยirrigation en hauteur
การให้น้ําแบบพ่นหมอกnébulisation
แขนพ่นยาrampe
ความต้องการออกซิเจนทางเคมีdemande chimique en oxygène
ความต้านทานต่อสารเคมีrésistance aux produits chimiques
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงrésistance aux insecticides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดวัชพืชrésistance aux herbicides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดไส้เดือนฝอยrésistance aux nematicides
ความไวต่อสารเคมีchimiosensibilité
คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินpropriété physicochimique du sol
คุณสมบัติทางเคมีpropriété chimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพpropriété physicochimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดินpropriété physicochimique du sol
เคมีchimie
เคมีของดินchimie du sol
เคมีชีวภาพchimie biologique
เคมีเชิงฟิสิกส์chimie physique
เคมีเซลล์ภูมิคุ้มกันimmunocytochimie
เคมีบรรยากาศchimie de l'atmosphère
เคมีบําบัดchimiothérapie; chimiothérapie anticancereuse
เคมีวิเคราะห์chimie analytique
เคมีแสงphotochimie
เคมีอนุกรมวิธานchimiotaxonomie
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้injecteur d'arbre
เครื่องฉีดสารลงดินinjecteur du sol
เครื่องพ่นควันผึ้งenfumoir
เครื่องพ่นยาpulvérisateur
เครื่องพ่นยาแบบผงpoudreuse
โครงสร้างทางเคมีstructure chimique
ชนิดดินแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีtype de sol chimique
ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี)dco (demande chimique en oxygène)
ตัวรับการกระตุ้นจากสารเคมีchimiorécepteur
ธรณีเคมีวิทยาgéochimie
นักเคมีchimiste
นิเวศวิทยาทางเคมีÉcologie chimique
ปฏิกิริยาเคมีréaction chimique
ปฏิกิริยาทางเคมีréaction chimique
พันธะเคมีliaison chimique
ไฟฟ้าเคมีélectrochimie
มิญชเคมีcytochimie
เยื่อกระดาษที่ได้จากกรรมวิธีกึ่งเคมีpâte semi-chimique
เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีpâte chimique
รางวัลโนเบลสาขาเคมีPrix Nobel de chimie
ละอองพ่นฝอยbouillie
วิธีการเปล่งแสงทางเคมีméthode par chimiluminescence
วิศวกรรมเคมีgénie chimique
สมบัติทางเคมีความร้อนpropriété thermochimique
สารกึ่งเคมีsubstance sémiochimique
สารเคมีproduit chimique; chimiques
สารเคมีกําจัดเชื้อราantifongique; fongicide
สารเคมีกําจัดเชื้อราประเภทเลือกทําลายsélectivité fongicide
สารเคมีกําจัดแมลงจากจุลินทรีย์insecticide microbien
สารเคมีกําจัดแมลงจากแบคทีเรียinsecticide bactérien
สารเคมีกําจัดไรacaricide
สารเคมีเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีทางการเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีที่ทําให้เป็นหมันchimiostérilisant
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราfongicide; antifongique
องค์ประกอบทางเคมีcomposition chimique
อุตสาหกรรมเคมีindustrie chimique

Exemple de phrases avec "เครื่องพ่นสารเคมี", mémoire de traduction

add example
อนุญาตให้คุณกําหนดเซิร์ฟเวอร์ DNS ใหม่ เพื่อใช้ขณะที่มีการเชื่อมต่ออยู่ และเมื่อการเชื่อมต่อ ยุติแล้ว ค่าของ DNS นี้จะถูกเอาออกจากเครื่องคุณ เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ DNS ให้พิมพ์หมายเลขไอพีของ เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่นี่ แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่มVous permet de spécifier un nouveau serveur DNS à utiliser pendant la connexion. Quand la connexion est arrêtée, cette entrée DNS sera supprimée. Pour ajouter un serveur DNS, saisissez ici l' adresse IP du serveur DNS et cliquez sur Ajouter
มีเครื่องพิมพ์ % ‧ อยู่แล้ว หากทําต่อไปจะเป็นเขียนทับเครื่องพิมพ์นี้ คุณต้องการทําต่อไปหรือไม่?L' imprimante « & ‧‧; %‧ & ‧‧; » existe déjà. Si vous continuez, vous allez écraser l' ancienne. Voulez-vous continuer & ‧‧;?
ไม่สามารถรับข้อมูลเครื่องพิมพ์สําหรับ % ‧ ได้Impossible de réceptionner les informations d' imprimante pour « & ‧‧; %‧ & ‧‧; »
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อที่เปิดอยู่ที่เครื่องของคุณCochez cette option si vous voulez afficher les détails des connexions ouvertes sur le système
ยินดีต้อนรับสู่ % s บนเครื่อง % nBienvenue dans %s sur %n
สารที่ยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืชเป็นการฆ่าแมลงทางอ้อมSubstance qui restreint l'alimentation d'un ravageur sans le tuer
Name=เครื่องพิมพ์-KCommentPrésence sur le webComment
About=โดย Martin R. Jones \ Jet pack, beam และสร้างการพ่นไฟโดย Mark GrantDescriptionPar Martin R. Jones\ Animations du jet et du feu par Mark GrantDescription
ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องโฮสต์ % ‧ ได้Impossible de se connecter à l' hôte « & ‧‧; %‧ & ‧‧; »
เอาเครื่องลางนําโชคไปนะ!!L' amulette, l' amulette
ไม่สามารถจัดการกับชนิดของเครื่องพิมพ์ได้Type d' imprimante non reconnu
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย SMB (วินโดว์สImprimante partagée SMB (Windows
การฟักไข่โดยใช้เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้น, สําหรับกระบวนการทางธรรมชาติใช้Artificielle; pour le processus naturel utiliser
นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %Ceci est « & ‧‧; l' en-tête & ‧‧; » de la fenêtre de connexion de KDM. Vous pouvez y afficher des messages de bienvenue ou des informations sur le système d' exploitation. KDM remplacera les caractères suivants par leur valeurs respectives & ‧‧;: %d & ‧‧;: l' affichage actuel %h & ‧‧;: le nom d' hôte, avec éventuellement le nom du domaine %n & ‧‧;: le nom du noeud, la plupart du temps le nom d' hôte sans le domaine %s & ‧‧;: le système d' exploitation %r & ‧‧;: la version du système d' exploitation %m & ‧‧;: le type de la machine (matériel) % % & ‧‧;: un simple « & ‧‧; % & ‧‧; »
ไม่รองรับวิธีการพักเครื่อง: %Méthode de suspension non prise en charge & ‧‧;: %
เครื่องพิมพ์โพสต์สคริปต์Imprimante PostScript
รูปแบบหัวเรื่องแท็บที่ใช้เมื่อมีการประมวลผลคําสั่งแบบทางไกล (เช่น การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นผ่านทาง SSHFormat du titre d' un onglet sur lequel est exécuté une commande distante (à savoir une connexion à une autre machine au travers de SSH
ปฏิบัติกับที่อยู่ URL เหมือนเป็นแฟ้มบนเครื่อง และลบออกไปหลังจากนั้นTraite les URL comme des fichiers locaux et les efface ensuite
หากคุณมีแฟ้มจัดเก็บชุดภาพไอคอนอยู่ภายในเครื่องอยู่แล้ว การใช้ปุ่มนี้จะเป็นการแตกแฟ้มจัดเก็บนั้น และทําให้มันพร้อมใช้งานสําหรับโปรแกรมของ KDESi vous avez déjà une archive de thème sur votre ordinateur, ce bouton l' extraira et le rendra disponible pour les applications KDE
ลบเครื่องโฮสต์NAME OF TRANSLATORSSupprimer l' hôteNAME OF TRANSLATORS
เพิ่มชุดตกแต่งที่อยู่ในเครื่องเข้าไปในรายการOpen theme buttonAjouter un thème du disque dans la liste. Open theme button
ค่าปริยายของเครื่องพิมพ์Réglages de défaut de l' imprimante
เครื่องพิมพ์Imprimante
คลาสเครื่องพิมพ์Imprimantes de la classe &
แสดงรายการทรัพยากรที่ให้ใช้ร่วมกันของ Samba และ NFS ที่ถูกเมานท์อยู่บนเครื่องของคุณ คอลัมน์ " ประเภท " จะบอกคุณว่า ทรัพยากรที่ถูกเมานท์อยู่นั้น เป็นทรัพยากรแบบ Samba หรือ NFS คอลัมน์ " ทรัพยากร " จะแสดงชื่อของทรัพยากร และคอลัมน์สุดท้าย คอลัมน์ " เมานท์ไปยัง " แสดงตําแหน่งบนเครื่องของคุณ ที่ทรัพยากรถูกเมานท์ไปCette liste affiche les ressources Samba et NFS partagées qui sont montées sur le système à partir d' autres machines. La colonne « & ‧‧; Type & ‧‧; » indique si la ressource montée est une ressource de type samba ou NFS. La colonne « & ‧‧; Ressource & ‧‧; » affiche une description de la ressource partagée. Enfin, la troisième colonne, appelée « & ‧‧; Monté sous & ‧‧; » affiche l' emplacement sur votre système où la ressource partagée est montée
Afficher la page 1. Trouvé 419 phrase phrases correspondant à เครื่องพ่นสารเคมี.Trouvé dans 0,396 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.