Les traductions dans français:

  • pulvérisateur   
    (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire thaï français. (89)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีcatalyse
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีพ่นหมอกmultiplication avec brouillard
การควบคุมด้วยสารเคมีlutte chimique
การเคลื่อนไหวต่อสารเคมีmécanisme chimiotactique
การฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมีstérilisation chimique
การฆ่าเชื้อในดินด้วยสารเคมีstérilisation chimique du sol
การฉีดพ่นโดยลดปริมาณpulvérisation à dose réduite
การฉีดพ่นปริมาณน้อยpulvérisation à bas volume
การฉีดพ่นสารเคมีหลังเก็บเกี่ยวpulvérisation après récolte
การใช้ยาเคมีบําบัดchimiothérapie
การตกตะกอนด้วยวิธีทางเคมีprécipitation chimique
การตรวจหาสารเคมีdétermination chimique
การตอบสนองต่อสารเคมีchimiotropisme
การตัดแต่งกิ่งโดยใช้สารเคมีtaille chimique
การทดสอบภูมิคุ้มกันโดยการเรืองแสงทางเคมีtechnique immunochimioluminescente
การปนเปื้อนของเคมีเกษตรในระบบนิเวศeutrophisation
การปนเปื้อนของสารเคมีcontamination chimique
การป้องกันโรคด้วยสารเคมีchimioprévention
การพ่นpulvérisation
การพ่นแบบผงpoudrage
การพ่นฝอยโดยใช้ประจุไฟฟ้าpulvérisation électrostatique
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulvérisation à ultra bas volume
การย่อยสลายด้วยสารเคมีdégradation chimique
การลอกเปลือกด้วยสารเคมีpelage chimique
การวัดค่าการเรืองแสงทางเคมีdétection par chimiluminescence
การวิเคราะห์ทางเคมี (ผล)analyse chimique (résultats)
การวิเคราะห์ทางเคมี (วิธีการ)analyse chimique (méthode)
การสังเคราะห์ทางเคมีsynthèse chimique
การหมุนเวียนทางธรณีเคมีcycle biogéochimique
การให้น้ําแบบพ่นฝอยirrigation en hauteur
การให้น้ําแบบพ่นหมอกnébulisation
แขนพ่นยาrampe
ความต้องการออกซิเจนทางเคมีdemande chimique en oxygène
ความต้านทานต่อสารเคมีrésistance aux produits chimiques
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงrésistance aux insecticides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดวัชพืชrésistance aux herbicides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดไส้เดือนฝอยrésistance aux nematicides
ความไวต่อสารเคมีchimiosensibilité
คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินpropriété physicochimique du sol
คุณสมบัติทางเคมีpropriété chimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพpropriété physicochimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดินpropriété physicochimique du sol
เคมีchimie
เคมีของดินchimie du sol
เคมีชีวภาพchimie biologique
เคมีเชิงฟิสิกส์chimie physique
เคมีเซลล์ภูมิคุ้มกันimmunocytochimie
เคมีบรรยากาศchimie de l'atmosphère
เคมีบําบัดchimiothérapie; chimiothérapie anticancereuse
เคมีวิเคราะห์chimie analytique
เคมีแสงphotochimie
เคมีอนุกรมวิธานchimiotaxonomie
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้injecteur d'arbre
เครื่องฉีดสารลงดินinjecteur du sol
เครื่องพ่นควันผึ้งenfumoir
เครื่องพ่นยาpulvérisateur
เครื่องพ่นยาแบบผงpoudreuse
โครงสร้างทางเคมีstructure chimique
ชนิดดินแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีtype de sol chimique
ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี)dco (demande chimique en oxygène)
ตัวรับการกระตุ้นจากสารเคมีchimiorécepteur
ธรณีเคมีวิทยาgéochimie
นักเคมีchimiste
นิเวศวิทยาทางเคมีÉcologie chimique
ปฏิกิริยาเคมีréaction chimique
ปฏิกิริยาทางเคมีréaction chimique
พันธะเคมีliaison chimique
ไฟฟ้าเคมีélectrochimie
มิญชเคมีcytochimie
เยื่อกระดาษที่ได้จากกรรมวิธีกึ่งเคมีpâte semi-chimique
เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีpâte chimique
รางวัลโนเบลสาขาเคมีPrix Nobel de chimie
ละอองพ่นฝอยbouillie
วิธีการเปล่งแสงทางเคมีméthode par chimiluminescence
วิศวกรรมเคมีgénie chimique
สมบัติทางเคมีความร้อนpropriété thermochimique
สารกึ่งเคมีsubstance sémiochimique
สารเคมีproduit chimique; chimiques
สารเคมีกําจัดเชื้อราantifongique; fongicide
สารเคมีกําจัดเชื้อราประเภทเลือกทําลายsélectivité fongicide
สารเคมีกําจัดแมลงจากจุลินทรีย์insecticide microbien
สารเคมีกําจัดแมลงจากแบคทีเรียinsecticide bactérien
สารเคมีกําจัดไรacaricide
สารเคมีเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีทางการเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีที่ทําให้เป็นหมันchimiostérilisant
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราfongicide; antifongique
องค์ประกอบทางเคมีcomposition chimique
อุตสาหกรรมเคมีindustrie chimique

Exemple de phrases avec "เครื่องพ่นสารเคมี", mémoire de traduction

add example
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อที่เปิดอยู่ที่เครื่องของคุณCochez cette option si vous voulez afficher les détails des connexions ouvertes sur le système
หากคุณมีแฟ้มจัดเก็บชุดตกแต่งอยู่ภายในเครื่องอยู่แล้ว การใช้ปุ่มนี้จะเป็นการแตกแฟ้มจัดเก็บนั้น และทําให้มันพร้อมใช้งานสําหรับโปรแกรมของ KDESi vous dispose déjà localement d' une archive de thème, ce bouton l' en extraira et le rendra disponible pour les applications KDE
ชื่อเครื่องโฮสต์Nom de l' hôte &
ไม่พบเครื่องพิมพ์ที่กําหนดหรือเครื่องพิมพ์ปริยายImpossible de trouver l' imprimante spécifiée ou l' imprimante par défaut
โปรแกรม digiKam จะใช้ตําแหน่งรากของอัลบั้ม เพื่อใช้จัดเก็บอัลบั้มภาพถ่ายไว้ใน โฟลเดอร์คลังอัลบั้ม ที่จะได้ทําการสร้างไว้ให้ และจะเห็นอยู่ในมุมมองถาดข้างด้านซ้าย โปรดเลือกโฟลเดอร์ภายในเครื่อง ที่คุณต้องการจะให้ digiKam ใช้เป็นรากของโฟลเดอร์คลังอัลบั้มทางด้านล่างนี้ เพิ่มเติม: คุณสามารถตั้งค่ารากอัลบั้มอื่น ๆ ได้ในภายหลัง โดยใช้แถบการตั้งค่าของ digiKam นอกจากนี้ยังรองรับสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบถอดเสียบ และระบบแฟ้มที่ใช้ร่วมกันได้เช่นกัน This is a path name so you should include the slash in the translationDigiKam stockera les albums photo que vous créerez dans une bibliothèque d' albums. Veuillez sélectionner le dossier qui contiendra cette bibliothèque d' albums. This is a path name so you should include the slash in the translation
จํานวนงานพิมพ์สูงสุดต่อเครื่อง (MaxJobsPerPrinter) คุณสมบัติจํานวนงานพิมพ์สูงสุดต่อเครื่อง ใช้สําหรับควบคุมจํานวนสูงสุดของงานพิมพ์ที่ ใช้งานอยู่ ที่อนุญาตต่อเครื่องพิมพ์หรือคลาสเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่อง โดยเมื่อเครื่องพิมพ์หรือคลาส พบว่าถึงจํานวนสูงสุดแล้ว งานพิมพ์ใหม่ตัวต่อไปจะถูกปฏิเสธ จนกว่างานพิมพ์ที่ใช้งานอยู่จะเสร็จ, หยุดการพิมพ์ หรือถูกยกเลิกเสียก่อน ถ้าไม่ต้องการจํากัดจํานวนงานพิมพ์ ให้ใช้ค่าเป็น ‧ สําหรับคุณสมบัติข้อนี้ โดยปกติจะมีค่าปริยายเป็น ‧ (ไม่จํากัด) อยู่แล้ว Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcNombre maximum de tâches par imprimante (MaxJobsPerPrinter) La directive MaxJobsPerPrinter contrôle le nombre maximum de tâches actives autorisées pour chaque imprimante ou classe. Dès qu' une imprimante ou une classe atteint la limite, les nouvelles tâches sont rejetées jusqu' à ce que l' une des tâches actives soit achevée, arrêtée, interrompue ou annulée. Le paramétrage du maximum à ‧ désactive cette fonctionnalité. Par défaut, ‧ (aucune limite). Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
เพิ่มเครื่องพิมพ์/คลาสAjouter une imprimante/une classe
ยินดีต้อนรับ ตัวช่วยเหลือนี้ จะช่วยในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะแนะนําขั้นตอนการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน โดยคุณจะสามารถย้อนกลับในแต่ละขั้นตอนได้ โดยใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้เครื่องมือนี้ ทีมพัฒนาระบบการพิมพ์บน KDEBienvenue & ‧‧;! Cet assistant vous aidera à installer une nouvelle imprimante sur votre ordinateur. Il vous guidera à travers les différentes étapes des processus d' installation et de configuration d' une imprimante pour votre système d' impression. À chaque étape, vous pouvez sans problème revenir à celle qui précède en cliquant sur le bouton Précédent. Nous espérons que vous apprécierez cet outil & ‧‧;! L' équipe KDE impression
เครื่องพิมพ์เครือข่าย (ผ่านซ็อกเกตImprimante réseau (socket
การลดลงของคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร โครงสร้างทางเคมี หรือกายภาพของสาร, สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Diminution de la qualité d'un produit, d'un équipement, d'une structure due a des agents chimiques ou physiques; pour l'environnement utiliser
เครื่องมือจัดการเครื่องพิมพ์ของ KDEUn outil d' impression pour KDE
เลือกเครื่องพิมพ์ระยะไกลแบบ IPPChoix de l' imprimante IPP distante
ตําแหน่งเครื่องพิมพ์: ตําแหน่ง จะเป็นตัวบอกถึงจุดที่เครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ ซึ่งรายละเอียดของตําแหน่งนี้จะถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบการพิมพ์ หรืออาจจะปล่อยว่างเอาไว้ก็ได้Emplacement de l' imprimante & ‧‧;: L ' emplacement peut décrire où l' imprimante sélectionnée se trouve. La description d' emplacement est crée par l' administrateur du système d' impression (ou peut être laissée vide
ไม่สามารถลบเครื่องพิมพ์ % ‧ ได้Impossible de supprimer l' imprimante « & ‧‧; %‧ & ‧‧; »
ตั้งค่าโควตาเครื่องพิมพ์ที่นี่ โดยการจํากัดโควตาที่ ‧ หมายความว่าไม่มีการใช้โควตา ซึ่งเหมือนกับการตั้งค่าช่วงของโควตาไปที่ ไม่มีโควตา (-‧) การจํากัดโควตานั้น สามารถกําหนดให้มีผลกับแต่ละผู้ใช้ หรือกับผู้ใช้ทั้งหมดก็ได้C' est ici que vous pouvez régler les quotas pour cette imprimante. Une limite de ‧ signifie qu' aucun quota n' est appliqué. Ceci est équivalent à fixer un délai de quota sur Pas de quota (-‧)). Les limites de quota sont définies de manière indépendante pour chaque utilisateur puis appliqués à tous les utilisateurs
พิมพ์ข้อความอย่างรวดเร็ว (เฉพาะที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ PSImpression rapide de texte (imprimantes non PostScript uniquement
เครื่องคิดเลข JSCalculateur en JS
ตั้งค่าเครื่องจําลองConfigurer l' écran de veille « & ‧‧; Machine virtuelle & ‧‧; »
ไม่สารมารถอัพโหลดสคริปต์ได้สําเร็จ อาจจะเนื่องมาจากมีข้อผิดพลาดอยู่ภายในสคริปต์data upload completeÉchec de l' envoi du script. Il est possible qu' il contienne des erreurs. data upload complete
ชื่อเครื่องพิมพ์Nom de l' imprimante &
หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ปลายทางจะสามารถควบคุมการพิมพ์และตัวชี้ของเม้าส์คุณได้ ซึ่งจะเป็นการให้พวกเขาควบคุมเครื่องของคุณอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นโปรดพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเปิดใช้งาน โดยเมื่อปิดการใช้งาน ผู้ใช้ระยะไกลจะสามารถเห็นเพียงหน้าจอของคุณได้เท่านั้นSi vous activez cette option, l' utilisateur distant pourra utiliser votre clavier et votre souris. Cela lui donnera un contrôle total de votre ordinateur, alors soyez prudent. Quand l' option est désactivée, l' utilisateur distant peut seulement voir votre écran
ไม่พบแฟ้มประมวลผล % ‧: แฟ้มโปรแกรมนี้จําเป็นต้องใช้สําหรับการทํางานกับแฟ้มแบบ Raw หากคุณต้องการทําต่อไป คุณจะไม่สามารถจัดการกับภาพ Raw บางแฟ้มได้ โปรดตรวจสอบการติดตั้งแพ็กเกจ libkdcraw บนเครื่องของคุณImpossible de trouver l' exécutable %‧ & ‧‧;: ce programme binaire est requis pour la gestion des formats de fichier RAW. Vous pouvez continuer, mais ne bénéficierez pas de la gestion des images au format RAW. Veuillez vérifier la bonne installation de libkdcraw sur votre ordinateur
มีไดรเวอร์หลายตัวที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ โปรดเลือกไดรเวอร์ที่คุณต้องการใช้ โดยคุณอาจจะทําการทดสอบการพิมพ์เพื่อเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมก่อนก็ได้Plusieurs pilotes ont été détectés pour ce modèle. Choisissez celui que vous voulez utiliser. Il sera possible de le tester et d' en changer si nécessaire
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่ายImprimante réseau
สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์Substance nutritive additionnelle pour l'homme et les animaux
Afficher la page 1. Trouvé 419 phrase phrases correspondant à เครื่องพ่นสารเคมี.Trouvé dans 0,767 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.