Les traductions dans français:

  • pulvérisateur   
    (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire thaï français. (89)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีcatalyse
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีพ่นหมอกmultiplication avec brouillard
การควบคุมด้วยสารเคมีlutte chimique
การเคลื่อนไหวต่อสารเคมีmécanisme chimiotactique
การฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมีstérilisation chimique
การฆ่าเชื้อในดินด้วยสารเคมีstérilisation chimique du sol
การฉีดพ่นโดยลดปริมาณpulvérisation à dose réduite
การฉีดพ่นปริมาณน้อยpulvérisation à bas volume
การฉีดพ่นสารเคมีหลังเก็บเกี่ยวpulvérisation après récolte
การใช้ยาเคมีบําบัดchimiothérapie
การตกตะกอนด้วยวิธีทางเคมีprécipitation chimique
การตรวจหาสารเคมีdétermination chimique
การตอบสนองต่อสารเคมีchimiotropisme
การตัดแต่งกิ่งโดยใช้สารเคมีtaille chimique
การทดสอบภูมิคุ้มกันโดยการเรืองแสงทางเคมีtechnique immunochimioluminescente
การปนเปื้อนของเคมีเกษตรในระบบนิเวศeutrophisation
การปนเปื้อนของสารเคมีcontamination chimique
การป้องกันโรคด้วยสารเคมีchimioprévention
การพ่นpulvérisation
การพ่นแบบผงpoudrage
การพ่นฝอยโดยใช้ประจุไฟฟ้าpulvérisation électrostatique
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulvérisation à ultra bas volume
การย่อยสลายด้วยสารเคมีdégradation chimique
การลอกเปลือกด้วยสารเคมีpelage chimique
การวัดค่าการเรืองแสงทางเคมีdétection par chimiluminescence
การวิเคราะห์ทางเคมี (ผล)analyse chimique (résultats)
การวิเคราะห์ทางเคมี (วิธีการ)analyse chimique (méthode)
การสังเคราะห์ทางเคมีsynthèse chimique
การหมุนเวียนทางธรณีเคมีcycle biogéochimique
การให้น้ําแบบพ่นฝอยirrigation en hauteur
การให้น้ําแบบพ่นหมอกnébulisation
แขนพ่นยาrampe
ความต้องการออกซิเจนทางเคมีdemande chimique en oxygène
ความต้านทานต่อสารเคมีrésistance aux produits chimiques
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงrésistance aux insecticides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดวัชพืชrésistance aux herbicides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดไส้เดือนฝอยrésistance aux nematicides
ความไวต่อสารเคมีchimiosensibilité
คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินpropriété physicochimique du sol
คุณสมบัติทางเคมีpropriété chimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพpropriété physicochimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดินpropriété physicochimique du sol
เคมีchimie
เคมีของดินchimie du sol
เคมีชีวภาพchimie biologique
เคมีเชิงฟิสิกส์chimie physique
เคมีเซลล์ภูมิคุ้มกันimmunocytochimie
เคมีบรรยากาศchimie de l'atmosphère
เคมีบําบัดchimiothérapie; chimiothérapie anticancereuse
เคมีวิเคราะห์chimie analytique
เคมีแสงphotochimie
เคมีอนุกรมวิธานchimiotaxonomie
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้injecteur d'arbre
เครื่องฉีดสารลงดินinjecteur du sol
เครื่องพ่นควันผึ้งenfumoir
เครื่องพ่นยาpulvérisateur
เครื่องพ่นยาแบบผงpoudreuse
โครงสร้างทางเคมีstructure chimique
ชนิดดินแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีtype de sol chimique
ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี)dco (demande chimique en oxygène)
ตัวรับการกระตุ้นจากสารเคมีchimiorécepteur
ธรณีเคมีวิทยาgéochimie
นักเคมีchimiste
นิเวศวิทยาทางเคมีÉcologie chimique
ปฏิกิริยาเคมีréaction chimique
ปฏิกิริยาทางเคมีréaction chimique
พันธะเคมีliaison chimique
ไฟฟ้าเคมีélectrochimie
มิญชเคมีcytochimie
เยื่อกระดาษที่ได้จากกรรมวิธีกึ่งเคมีpâte semi-chimique
เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีpâte chimique
รางวัลโนเบลสาขาเคมีPrix Nobel de chimie
ละอองพ่นฝอยbouillie
วิธีการเปล่งแสงทางเคมีméthode par chimiluminescence
วิศวกรรมเคมีgénie chimique
สมบัติทางเคมีความร้อนpropriété thermochimique
สารกึ่งเคมีsubstance sémiochimique
สารเคมีproduit chimique; chimiques
สารเคมีกําจัดเชื้อราantifongique; fongicide
สารเคมีกําจัดเชื้อราประเภทเลือกทําลายsélectivité fongicide
สารเคมีกําจัดแมลงจากจุลินทรีย์insecticide microbien
สารเคมีกําจัดแมลงจากแบคทีเรียinsecticide bactérien
สารเคมีกําจัดไรacaricide
สารเคมีเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีทางการเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีที่ทําให้เป็นหมันchimiostérilisant
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราfongicide; antifongique
องค์ประกอบทางเคมีcomposition chimique
อุตสาหกรรมเคมีindustrie chimique

Exemple de phrases avec "เครื่องพ่นสารเคมี", mémoire de traduction

add example
เพิ่มเครื่องโฮสต์Ajouter un hôte
สลับมุมมองการเลือกบนรายการเครื่องพิมพ์Dés)Activer la vue sélective dans la liste des imprimantes
กรอกที่อยู่ที่นี่ โดยจะระบุพอร์ตหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่าง: rdpserver: ‧ (เครื่อง: พอร์ตเชื่อมต่อSaisissez ici l' adresse. Le port est optionnel. Exemple: rdpserver:‧ (hôte: port
แฟ้มแบบ % ‧ ไม่มีการสนับสนุน้โดยตรงจากระบบการพิมพ์ปัจจุบัน ยคุณมี ‧ ทางเลือกคือ KDE สามารถแปลงเอกสารนี้ไปเป็นรูปแบบที่สนับสนุนได้โดยอัตโนมัติ (เลือก แปลง) คุณสามารถลองส่งเอกสารนี้ไปยังเครื่องพิมพ์โดยไม่ทําการแปลงได้ (เลือก คงเดิม) คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้ (เลือก ยกเลิก) < ul > คุณต้องการให้ KDE ทําการแปลงแฟ้มนี้ไปเป็นแฟ้ม % ‧ หรือไม่?Le format de fichier %‧ n' est pas géré directement par le système d' impression actuel. Vous avez maintenant trois options & ‧‧;: KDE peut essayer de le convertir automatiquement en un format qu' il sait gérer. (Sélectionnez Convertir) Vous pouvez aussi décider d' envoyer le fichier à l' imprimante sans aucune conversion. (Sélectionnez Conserver) Vous pouvez annuler la tâche d' impression. (Sélectionnez Annuler) Voulez-vous que KDE essaie de convertir ce fichier au format %‧ & ‧‧;?
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย & IPP (IPP/HTTPImprimante réseau avec IPP (IPP/HTTP
เครื่อง (ชื่อเครื่อง& Machine (nom d' hôte) &
คุณสามารถเติมตัวแทนค่าได้หลายตัวตามหลังคําสั่ง ซึ่งตัวแทนค่าเหล่านี้ จะถูกแทนที่ด้วยค่าจริงเมื่อโปรแกรมถูกสั่งให้ทํางาน ดังนี้: % f-ชื่อแฟ้มเดี่ยว % F-รายการชื่อแฟ้ม ซึ่งใช้กับโปรแกรมที่สามารถเปิดแฟ้มบนเครื่องได้หลายแฟ้มพร้อมกัน % u-ที่อยู่ URL เดี่ยว % U-รายชื่อของที่อยู่ URL % d-ไดเรกทอรีของแฟ้มที่จะเปิด % D-รายชื่อของไดเรกทอรี % i-ไอคอน % m-ไอคอนขนาดเล็ก % c-หมายเหตุEn suivant la commande, vous pouvez avoir plusieurs entités qui seront remplacées par les vraies valeurs quand le vrai programme fonctionne & ‧‧;: %f-un simple nom de fichier %F-une liste de fichiers, utiliser pour les applications qui ouvrent plusieurs fichiers locaux d' un coup %u-une simple URL %U-une liste d' URLs %d-le dossier du fichier à ouvrir %D-une liste de dossiers %i-l' icône %m-la mini-icône %c-le commentaire
เครื่องพิมพ์Imprimantes
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Substance ajoutée aux aliments au cours de la fabrication et destinée a y rester
ไม่สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ % ‧ ในแฟ้ม printcap ได้Impossible de trouver l' imprimante %‧ dans le fichier d' imprimantes « & ‧‧; printcap & ‧‧; »
การทนทานหรือต้านทานต่อสารเคมีของสิ่งมีชีวิตRésistance ou tolérance des organismes aux composes ou produits chimiques
เพิ่มเครื่องพิมพ์พิเศษAjouter une (pseudo) imprimante spéciale
กําหนดประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อของคุณที่นี่ ข้อควรจํา คุณควรเลือกความเร็วของการเชื่อมต่อที่ต่ําที่สุด แม้ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่อที่เร็วก็ตาม มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครื่องปลายทางที่ใช้โมเด็มที่ช้าได้ การเลือกคุณภาพสูงบนความสามารถการเชื่อมต่อที่ต่ํา ก็อาจจะยิ่งทําให้ช้าลงไปอีกมาก ส่วนการเลือกคุณภาพต่ํา ก็อาจจะเพิ่มความหน่วงในการเชื่อมต่อความเร็วสูงได้ และอาจจะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่คุณภาพต่ําUtilisez ceci pour indiquer les performances de votre connexion. Notez que vous devriez choisir la vitesse du maillon le plus lent & ‧‧;: même si vous avez une connexion rapide, elle ne vous aidera pas si l' ordinateur distant utilise un modem lent. Le choix d' une qualité trop élevée engendrera de longs temps de réponse. Le choix d' une qualité plus basse augmentera le temps de latence sur les connexions rapides et diminuera la qualité de l' image, surtout avec le mode « & ‧‧; basse qualité & ‧‧; »
ไม่รองรับวิธีการพักเครื่อง: %Méthode de suspension non prise en charge & ‧‧;: %
อุปกรณ์เครื่องเขียนแผ่นซีดี... CommentGraveur de CD-ROM... Comment
ปรากฎการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดเนื่องจากสารชีวภาพ, สําหรับการเสื่อมสภาพที่ต้องการให้เกิดทางชีวภาพใช้Phénomène indésirable cause par un agent biologique; pour la décomposition biologique désirable utiliser
การค้นหาเพลงเก่าหรือเพลงที่ไม่มีแฟ้มอยู่ในเครื่องเสร็จสิ้นFin de l' analyse des morceaux orphelins
ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ เครื่องจําลองÀ propos de Machine virtuelle
ยังไม่มีแฟ้ม (% ‧) อยู่ คุณสามารถเลือกได้เพียงแฟ้มภายในเครื่องเท่านั้นCe fichier (« & ‧‧; %‧ & ‧‧; ») n' existe pas. Vous ne pouvez sélectionner que des fichiers locaux
ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพิมพ์Disque dur de l' imprimante
เปิดใช้ตัวเลือกนี้หากต้องการให้วาดส่วนป่องของหัวหน้าต่างที่ทํางานอยู่ให้มีขนาดเล็กเท่ากันกับแถบหัวเรื่องที่ไม่ได้ทํางานอยู่ ซึ่งตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับใช้กับเครื่องแบบแลปทอบ (หรือเครื่องโน้ตบุ้ค) หรือเครื่องที่มีความละเอียดในการแสดงผลต่ํา เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้มากขึ้นCochez cette option si vous voulez que la bulle de sous-titre ait la même taille sur la fenêtre active que dans les inactives. Cette option est utile pour les portables avec une faible résolution d' affichage où vous voulez maximiser l' espace disponible pour afficher le contenu des fenêtres
นี่เป็นช่องข้อมูลที่ใช้กรอกค่าที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขของการแสดงผล โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ': ' โดยตําแหน่งที่อยู่นี้มีข้อแนะนําคือ คุณสามารถใช้ที่อยู่ใด ๆ ที่สามารถเรียกมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และการใช้พื้นที่ทํางานร่วมกัน จะพยายามเดาที่อยู่จากการปรับแต่งค่าเครือข่ายของคุณ แต่มันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไป หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์จะทําให้มันได้ค่าที่อยู่ที่อาจจะไม่สามารถค้นพบได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นCe champ contient l' adresse de votre ordinateur ainsi que le numéro d' affichage, séparés par deux points. L' adresse est juste un conseil, vous pouvez utiliser n' importe quelle adresse qui permet d' atteindre votre ordinateur. Le partage de bureau essaye de deviner votre adresse à partir de votre configuration réseau, mais il ne réussit pas toujours. Si votre ordinateur est derrière un pare-feu, il peut avoir une adresse différente ou être inaccessible pour les autres ordinateurs
การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Décomposition chimique ou physique d'un compose, d'un produit ou matériel; pour l'environnement utiliser
เลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์Choix du modèle d' imprimante
Afficher la page 1. Trouvé 419 phrase phrases correspondant à เครื่องพ่นสารเคมี.Trouvé dans 3,546 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.