prononciation: IPA: /o.ʁə.vwaʁ/        

Les traductions dans polonais:

 • do widzenia     
  (Interjection  )
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
   
  uprzejmy zwrot używany do pożegnania się z kimś
 • cześć         
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • nara   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • narka   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • trzymaj się   
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  Une formulation de départ; utilisée lorsqu'une ou plusieurs personnes dans une situation donnée, dialogue ou lieu, s'en vont alors que d'autres restent.
 • Do zobaczenia   
 • do zobaczenia   
 • miłego dnia   
  (Phrase  )
 • pożegnanie   
  (Noun  n)
 • żegnaj   

D''autres significations:

 
Toute déclaration de bon souhait (comme "au revoir") en partant.
 
Interjection de départ.

Exemple de phrases avec "au revoir", mémoire de traduction

add example
Merci, au revoirDziekuje, do widzenia
Au revoir, EddieMoja propozycja jest aktualna
Nous avons dû concéder au Conseil le faible niveau des paiements; la Commission a dû nous accorder la réaffectation de 700 millions d'euros pour le développement régional, et nous avons dû revoir nos priorités à la baisse.Musieliśmy zapewnić Radzie te niskie płatności, Komisja musiała zapewnić nam przesunięcie 700 milionów euro na rozwój regionalny; musieliśmy też ograniczyć nasze priorytety.
Je voudrais vous remercier tous et vous dire avec optimisme: goodbye, auf Wiedersehen, au revoir, arrivederci, hasta luego, la revedere!Pragnę podziękować państwu wszystkim i powiedzieć optymistycznie: goodbye, auf Wiedersehen, au revoir, arrivederci, hasta luego, la revedere!
Au revoir, GwenDo widzenia, Gwen
Au revoir, HancockPożegnaj się
En outre, les établissements de crédit doivent revoir leurs estimations au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition de leurs portefeuilles évolue dans le tempsPonadto instytucje kredytowe weryfikują swoje oszacowania co najmniej raz na kwartał lub częściej, w przypadku gdy skład portfela ulega z czasem zróżnicowaniu
Et " au revoir " de ma partI powiedz mu ode mnie " Pa "
invite la Commission et les gouvernements des États ACP, d'une part, à revoir, au besoin, les documents de stratégie nationale, afin d'accroître le soutien aux stratégies de production agricole, aux politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire ainsi qu'à la gestion des ressources en eau et au développement durable de la pêche, en application de l'article ‧ de l'Accord de Cotonou, et, d'autre part, à s'employer à exploiter au maximum le potentiel du ‧e FED et les résultats du cycle de Dohawzywa Komisję i rządy państw AKP, aby po pierwsze w miarę potrzeby dokonały rewizji dokumentów strategii narodowej w celu zwiększenia wsparcia dla strategii produkcji rolnej, krajowych i regionalnych polityk bezpieczeństwa żywieniowego oraz zarządzania zasobami wody i zrównoważonego rozwoju rybołówstwa, w zastosowaniu art. ‧ Umowy z Kotonu, a po drugie maksymalnie wykorzystały możliwości jakie oferuje ‧. EFR i wyniki Rundy z Doha
Au revoir, papaDobra, pa tato!
Après avoir salué la transition démocratique, Mme Ashton devra revoir les accords de partenariats vers le haut en remettant l'État de droit, la justice et la défense des droits de l'homme au centre des préoccupations.Raz przyklasnąwszy demokratycznym przemianom, baronessa Ashton będzie musiała rozszerzyć umowy o partnerstwie i potraktować priorytetowo rządy prawa, sprawiedliwość oraz prawa człowieka.
Il apparaît que la Cour nous invite elle-même à effectuer ce changement législatif, et je pense qu'il revient à présent à la Commission, d'abord, mais aussi au Parlement et au Conseil de revoir les textes législatifs afin d'éviter que cette jurisprudence ne devienne permanente.Trybunał wydaje się sam zachęcać nas do dokonania zmian legislacyjnych i myślę, że teraz obowiązkiem przede wszystkim Komisji, ale także obowiązkiem Parlamentu i Rady, jest dokonanie zmian aktów prawnych tak, by zapobiec sytuacjom, w których to prawo zwyczajowe będzie prawem nadrzędnym.
Au revoir, Mme BrochantDo widzenia
Troisièmement, les autorités polonaises affirment que, dans la mesure où le montant de l’aide n’a pas augmenté, il n’est pas nécessaire de revoir à la hausse les mesures compensatoires, conformément au point ‧ b) des lignes directrices dePo trzecie, władze polskie twierdzą, że skoro kwota pomocy nie uległa zwiększeniu, to zgodnie z pkt ‧ lit. b) wytycznych z ‧ r. nie jest konieczne zwiększenie środków wyrównawczych
L'Union européenne doit donc revoir de toute urgence ses politiques d'aide et de développement et accorder plus de poids au soutien à l'agriculture dans les pays en développement, d'autant plus que ce secteur fournit un revenu à plus de 70 % de la main d'œuvre de ces pays.Dlatego też Unia Europejska powinna pilnie zrewidować swoje polityki pomocowe i rozwojowe oraz poświęcić więcej uwagi wspieraniu rolnictwa w krajach rozwijających się, sektora, który stanowi źródło dochodów dla ponad 70 % ludności aktywnej zawodowo.
Toutefois, dans le présent avis, le CESE limitera ses observations aux principales questions politiques ci-après, estimant que, au cas par cas, il devra se prononcer sur chacune des directives à revoir, comme il l'a déjà fait dans son avis sur la directive relative aux ventes à distance (avis INT/‧ sur la communication de la Commission COM final, du ‧ septembreW niniejszej opinii EKES zawarł swoje uwagi jedynie co do ważnych podstawowych zagadnień polityki, ponieważ uważa, iż należy wypowiedzieć się osobno na temat każdej podlegającej przeglądowi dyrektywy, tak jak to zrobił EKES w opinii dotyczącej dyrektywy w sprawie umów zawieranych na odległość (opinia INT/‧ w sprawie komunikatu Komisji COM ‧ wersja ostateczna, z ‧.‧.‧ r
Au revoir, AmberDo widzenia
La Commission s'est engagée dans une déclaration à revoir tout l'acquis afin de l'adapter autant que cela s'avère légalement nécessaire au régime des actes délégués, et je sais combien c'est important pour cette Assemblée.W swoim oświadczeniu Komisja zobowiązała się do przeglądu całego dorobku prawnego w celu dostosowania go w zakresie wymaganym prawnie do systemu aktów delegowanych i zdaję sobie sprawę, jak ważne jest to dla Parlamentu.
au cas où un membre de la commission invoque la procédure énoncée à la lettre c), la commission se réunit à la demande de tout membre de la commission afin de revoir la mesure de conservationw razie gdy którykolwiek członek Komisji powoła się na postępowanie, o którym mowa pod literą c), Komisja na wniosek któregokolwiek jej członka zwoła posiedzenie w celu ponownego rozpatrzenia takiego środka ochrony
Au revoir, MartyŻegnaj, Marty
Au revoir, FrancesNa razie Frances
On disait juste au revoir à KerasŻegnaliśmy się tylko z Kerisem
J' ai transféré le dossier d' Asuka au service du personnel.Au revoir!Przygotowałam już wszystko do przeniesienia Asuki
Revoir les politiques sectorielles: la Commission encouragera la coopération des autorités de régulation nationales au travers de réseaux de régulateurs; tiendra compte des résultats de la consultation publique sur le Livre vert lors des examens déjà prévus pour les différents secteurs: l'examen du champ d'application du service universel dans les communications électroniques, d'ici juillet ‧; l'examen du paquet sur les communications électroniques, d'ici juillet ‧; l'examen de la directive sur les services postaux, d'ici fin ‧; l'examen des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, d'ici le ‧er janvier ‧; l'examen de la directive Télévision sans frontières, début ‧; l'évaluation du secteur de l'eau, en coursRewizja polityki w poszczególnych sektorach: Komisja wspierać będzie współpracę krajowych organów regulacyjnych w oparciu o istniejące sieci organów regulacyjnych; uwzględni wyniki konsultacji publicznych nad Zieloną księgą podczas przeprowadzania rewizji przewidzianych dla poszczególnych sektorów, a zwłaszcza: rewizji zakresu usługi powszechnej w łączności elektronicznej do lipca ‧ r., rewizji pakietu regulacji dotyczących łączności elektronicznej do lipca ‧ r., rewizji dyrektywy o usługach pocztowych do końca ‧ r., rewizji wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego do ‧ stycznia ‧ r., rewizji dyrektywy Telewizja bez granic na początku ‧ r., oceny rynku wody- aktualnie w toku
Afficher la page 1. Trouvé 564293 phrase phrases correspondant à au revoir.Trouvé dans 87,775 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.