Les traductions dans polonais:

  • mleko klaczy   

Exemple de phrases avec "lait de jument", mémoire de traduction

add example
fr Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine
pl Nie podawać klaczom produkującym mleko przeznaczone do konsumpcji dla ludzi
fr L utilisation d EQUIOXX n est pas autorisée chez les juments en lactation dont le lait est destiné à la consommation humaine
pl Stosowanie preparatu EQUIOXX nie jest dozwolone u klaczy, od których pozyskuje się mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi
fr Charles, dans la rue, bouclait ses éperons sur la borne; et elle continuait à lui parler d’en haut, tout en arrachant avec sa bouche quelque bribe de fleur ou de verdure qu’elle soufflait vers lui, et qui voltigeant, se soutenant, faisant dans l’air des demi-cercles comme un oiseau, allait, avant de tomber, s’accrocher aux crins mal peignés de la vieille jument blanche, immobile à la porte.
pl Karol przypinał ostrogi na kamiennym słupku przed domem; nie przerywając rozmowy, zrywała wargami jakiś listek czy płatek i dmuchnięciem posyłała go w dół ku mężowi - opadając, wirował i niczym ptak zataczał w powietrzu półkola, nim dotknął ziemi, lekko muskał źle rozczesaną grzywę wiernej białej kobyłki, stojącej nieruchomo pod bramą.
fr Hybride de l'âne et de la jument
pl Mieszaniec międzygatunkowy z krzyżowania klaczy konia z ogierem osła
fr Les exigences prévues au point ‧, sous c) et d), ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés si le transport vise à améliorer la santé et les conditions de bien-être à la naissance ni aux poulains nouveau-nés accompagnés de leurs juments enregistrées, à condition que, dans les deux cas, les animaux soient accompagnés en permanence par un convoyeur qui s'occupe d'eux pendant le voyage
pl Wymagania ust. ‧ lit. c) i ‧ lit. d) nie stosują się do zarejestrowanych nieparzystokopytnych, jeśli celem podróży jest poprawa zdrowia i dobrostanu przy narodzinach lub do nowonarodzonych źrebiąt z zarejestrowanymi nieparzystokopytnymi, pod warunkiem, że w obu przypadkach zwierzętom stale towarzyszy osoba obsługująca, zajmująca się nimi podczas podróży
fr Il est donc nécessaire, lorsque des ovules et des embryons sont collectés sur des juments détenues en Roumanie, de compléter les conditions de police sanitaire fixées dans la décision ‧/‧/CE de la Commission du ‧ juillet ‧ établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d’ovules et d’embryons de l’espèce équine par une obligation de test de dépistage de l’AIE
pl Zatem, jeżeli komórki jajowe i zarodki są pobierane od klaczy utrzymywanych w Rumunii, należy uzupełnić wymogi dotyczące zdrowia zwierząt określone w decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. określającej wzór świadectwa zdrowia zwierząt w odniesieniu do handlu komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku koniowatych o wymóg przeprowadzania badania w kierunku EIA
fr En raison d une interférence possible avec les anticorps d origine maternelle, les poulains ne devraient pas être vaccinés avant l âge de ‧ mois, particulièrement s ils sont nés de juments qui ont été vaccinées pendant les ‧ derniers mois de gestation
pl Ze względu na możliwość interferencji przeciwciał matczynych, źrebięta nie powinny być szczepione przed ‧ miesiącem życia, szczególnie jeżeli pochodzą od klaczy szczepionych powtórnie w trakcie ostatnich ‧ miesięcy ciąży
fr considérant que la gonadotrophine extraite de sérum de jument gravide doit être reprise à l
pl w załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ należy dodać gonadotropinę z surowicy ciężarnych klaczy
fr Ces études ont permis de révéler l innocuité du vaccin lorsqu il est utilisé chez des chevaux en général, et chez des poulains (âgés de six mois ou plus) et des juments gestantes en particulier
pl Badania wykazały bezpieczeństwo stosowania szczepionki u koni ogólnie, a zwłaszcza u źrebiąt (w wieku ‧. miesięcy lub starszych) i ciężarnych klaczy
fr Gonadotrophine extraite de sérum de jument gravide
pl Gonadotropina z surowicy ciężarnych klaczy
fr La directive ‧/‧/CEE du Conseil du ‧ juillet ‧ définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive ‧/‧/CEE, modifiée par le règlement (UE) no ‧/‧ de la Commission, a imposé aussi des tests de dépistage de l’AIE chez les juments donneuses dont les ovules ou les embryons sont collectés
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy ‧/‧/EWG, zmieniona rozporządzeniem Komisji (UE) nr ‧/‧, wprowadza wymóg przeprowadzania badania w kierunku EIA również dla klaczy, od których pobrano komórki jajowe lub zarodki
fr De quel côté est- il parti?Il est allé à toute allure vers le pré aux juments
pl W stronę mokradeł, pognał niczym wicher
fr D' accord, je vais te montrer.Tu ferais mieux de laisser tomber. Tu pourrais toucher Ken... ou la jument, plutôt
pl Lepiej nie, mogłabyś trafić w Kena, albo w klacz
fr La société a mené des études en laboratoire sur la sécurité du vaccin administré à de jeunes poulains (âgés de six mois) et à des juments gestantes
pl Firma przeprowadziła laboratoryjne badania nad bezpieczeństwem szczepionki u źrebiąt (w wieku ‧. miesięcy) i u ciężarnych klaczy
fr Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte de sperme partage un site avec un centre d’insémination artificielle ou de monte, les équidés femelles (les juments) et les équidés mâles entiers (les étalons) souffleurs ou destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu’ils satisfassent aux exigences du chapitre II, points I ‧.‧, I ‧.‧, I ‧.‧ et I
pl W przypadku zwierząt koniowatych, gdy centrum pozyskiwania nasienia znajduje się w tym samym obiekcie, co punkt sztucznego unasieniania lub punkt kopulacyjny, przyjmuje się również klacze i ogiery wykorzystywane do wabienia lub krycia naturalnego, pod warunkiem że spełniają wymogi rozdziału ‧ sekcja I pkt ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ i
fr Mais les juments gravides font des poulains, et la façon la plus rapide de tirer de l' argent de ces poulains, c' est de vendre leur viande
pl Ale za każdym razem klacze rodzą źrebięta.Najlepiej na nich zarobić oddając je do rzeźni... i sprzedać mięso do Japonii i Europy
fr En raison d une interférence possible avec les anticorps d origine maternelle, les poulains ne devraient pas être vaccinés avant l âge de ‧ mois, particulièrement s ils sont nés de juments qui ont été revaccinées pendant les ‧ derniers mois de gestation
pl Ze względu na możliwość interferencji przeciwciał matczynych, źrebięta nie powinny być szczepione przed ‧ miesiącem życia, szczególnie, jeżeli pochodzą od klaczy szczepionych powtórnie w trakcie ostatnich ‧ miesięcy ciąży
fr Il avait une jument de labour avec laquelle il travaillait chaque jour
pl Miał konia, którego codziennie używał do pracy
Afficher la page 1. Trouvé 2269187 phrase phrases correspondant à lait de jument.Trouvé dans 379,673 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.