Les traductions dans thaï:

  • โครงสร้างของพืช 

Exemple de phrases avec "structure des plantes", mémoire de traduction

add example
fr Dégât causé aux plantes par les déplacements répétés des animaux ou des hommes
th ความเสียหายของต้นพืชที่เกิดจากการเหยียบย่ําของมนุษย์หรือสัตว์
fr Plante montrant des symptômes de viroses qui sont latentes dans les cultures
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
fr Entité botanique; pour les plantes utiles utiliser <‧>; voir aussi au nom des familles des plantes
th พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
fr Pour la lutte contre les nématodes des plantes et du sol; pour les médicaments utilises contre les nématodes des animaux utiliser
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
fr Des animaux; pour les plantes utiliser
th ผิวหนังของสัตว์, สําหรับพืชใช้
fr Provoque une croissance des plantes plus rapide que normale
th การเร่งการเจริญเติบโตหรือการเร่งการสุกแก่ของพืช
fr Plante cultivée dans le but de fournir des combustibles directement ou après traitement
th พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูป
fr Affiche le journal de la session X dans l' onglet courant. Le journal de la session X est l' endroit où les applications graphiques écrivent des messages en sortie. Consultez ce journal si vous souhaitez savoir pourquoi votre programme s' est planté, ou pourquoi votre environnement bureautique (KDE, Gnome...) n' a pas démarré
th แสดงปูมบันทึกของวาระงาน X ในแท็บปัจจุบัน; วาระงาน X คือ ที่ที่โปรแกรมติดต่อผู้ใช้ แบบกราฟิกทําการแสดงผลออกมา ดูที่ปูมบันทึกนี้ หากคุณต้องการทราบว่า เหตุใดโปรแกรมจึงจบการทํางานอย่างไม่มีเหตุผล หรือทําไมตัวจัดการการแสดงผล (KDE, Gnome,...) จึงเริ่มการทํางานไม่ได้
fr Formation végétale caractérisée par la prédominance des plantes herbacées, essentiellement des graminées
th ลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้า
fr Perturbation physiologique liée à la micropropagation intensive des plantes in vitro. Les plantes atteintes perdent leur capacité à proliférer, se nécrosent et meurent
th การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลอง
fr Solution contenant les éléments essentiels à la croissance des plantes et utilisée en culture hydroponique, en culture sur film nutritif et en travaux de laboratoire; pour l'application des solutions nutritives au sol utiliser
th สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดิน
fr Des plantes; pour l'épiderme des animaux utiliser
th เนื้อเยื่อชั้นผิวของพืช, สําหรับสัตว์ใช้
fr Des plantes
th ส่วนที่อยู่ใต้ดินของพืช
fr Couche formée par les branches et les feuilles de la partie supérieure des plantes; pour le manteau végétal couvrant le sol utiliser
th ส่วนบนของพืชที่ปกคลุมด้วยใบและกิ่ง, สําหรับพืชที่ขึ้นปกคลุมดินใช้
fr Manteau végétal couvrant le sol; pour la strate formée par les branches el les feuilles au sommet des plantes utiliser
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
fr Caractéristique des plantes ou des animaux affectant leur rendement
th ลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิต
fr Programme de plantation d'arbres pour le développement des communautés locales qui sont impliquées dans les opérations afférentes
th การป่าไม้สําหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
fr Rapport entre le poids des grains et le poids total des plantes chez les céréales
th สัดส่วนของน้ําหนักเมล็ดต่อน้ําหนักต้นทั้งหมดของธัญพืช
fr Lésions de tissus occasionnées par traitement thermique, électricité, produit chimique, etc.; pour les symptômes de maladies des plantes ayant l'apparence de brûlure utiliser
th รอยแผลที่เกิดจากไฟ ความร้อน การกัดกร่อน,ไฟฟ้า สําหรับอาการไหม้ที่เกิดจากโรคพืช ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อใช้
fr Pour la lutte contre les helminthoses animales; pour la lutte contre les nématodes des plantes utiliser
th ยาควบคุมพยาธิในสัตว์, สําหรับควบคุมไส้เดือนฝอยในพืชใช้
fr Organe végétatif des plantes; pour le champignon comestible utiliser
th ส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้
fr Des premières feuilles d'une plante au-dessus du sol
th การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดิน
fr Pour la répartition naturelle des plantes et animaux utiliser
th การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ, สําหรับการแพร่กระจายโดยธรรมชาติของสัตว์หรือพืชใช้
fr Des animaux; pour les plantes utiliser
th ความผิดปกติของสัตว์, สําหรับพืชใช้
fr Pour la multiplication des plantes utiliser
th เหง้า,ลําต้นใต้ดินสําหรับขยายพันธุ์พืช
Afficher la page 1. Trouvé 2346 phrase phrases correspondant à structure des plantes.Trouvé dans 55,83 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.