Les traductions dans thaï:

  • โครงสร้างของพืช 

Exemple de phrases avec "structure des plantes", mémoire de traduction

add example
Des plantesส่วนที่อยู่ใต้ดินของพืช
Pour la répartition naturelle des plantes et animaux utiliserการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ, สําหรับการแพร่กระจายโดยธรรมชาติของสัตว์หรือพืชใช้
Mince couche de cutine ou de matériel cireux sur la surface externe des plantesชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
Perturbation physiologique liée à la micropropagation intensive des plantes in vitro. Les plantes atteintes perdent leur capacité à proliférer, se nécrosent et meurentการผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลอง
Pour les composes naturels des plantes utiliserสําหรับสารประกอบธรรมชาติในพืชใช้
Plante cultivée dans le but de fournir des combustibles directement ou après traitementพืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูป
À n'utiliser que pour les grains comestibles des graminées; pour la plante cultivée utiliserเมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้
Pour la multiplication des plantes utiliserสําหรับส่วนขยายพันธุ์ของพืชใช้
Rapport entre le poids des grains et le poids total des plantes chez les céréalesสัดส่วนของน้ําหนักเมล็ดต่อน้ําหนักต้นทั้งหมดของธัญพืช
Des plantes qui croissent sur des sols humidesความทนทานของพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในดินที่มีความชื้นมากเกินไป
Des plantes et des animaux; pour le sol utiliserความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้
Pour la lutte contre les helminthoses animales; pour la lutte contre les nématodes des plantes utiliserยาควบคุมพยาธิในสัตว์, สําหรับควบคุมไส้เดือนฝอยในพืชใช้
Plante montrant des symptômes de viroses qui sont latentes dans les culturesพืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
Climat caractérisé par une humidité insuffisante à la vie des plantesภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
Traitement des plantes pour les rendre plus résistantes aux conditions défavorables de l'environnementการกระทําต่อพืชหรือเมล็ดเพื่อให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น
Des animaux; pour les plantes utiliserผิวหนังของสัตว์, สําหรับพืชใช้
Symptôme de maladies des plantes ayant l'apparence de brûlure résultant de l'action de bactérie ou de champignon, l'utilisation impropre de pesticides ou de nutriments; pour les lésions des tissus par traitement chimique, thermique, électricité, etc. utiliserลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้
Entité botanique; pour les plantes utiles utiliser <‧>; voir aussi au nom des familles des plantesพืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
Pour la multiplication des plantes utiliserสําหรับส่วนขยายพันธุ์ใช้
Utiliser pour le produit; pour la formation épidermique des animaux utiliser <‧>; pour la formation de epidermis chez les plantes utiliserขนที่เป็นผลิตภัณฑ์, สําหรับขนที่งอกจากผิวหนังของสัตว์ใช้ <‧>, สําหรับขนที่งอกจากชั้นอิพิเดอร์มิสของพืชใช้
Des animaux; pour les plantes utiliserการตอนสัตว์, สําหรับพืชใช้
Organe végétatif des plantes; pour le champignon comestible utiliserส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้
Affiche le journal de la session X dans l' onglet courant. Le journal de la session X est l' endroit où les applications graphiques écrivent des messages en sortie. Consultez ce journal si vous souhaitez savoir pourquoi votre programme s' est planté, ou pourquoi votre environnement bureautique (KDE, Gnome...) n' a pas démarréแสดงปูมบันทึกของวาระงาน X ในแท็บปัจจุบัน; วาระงาน X คือ ที่ที่โปรแกรมติดต่อผู้ใช้ แบบกราฟิกทําการแสดงผลออกมา ดูที่ปูมบันทึกนี้ หากคุณต้องการทราบว่า เหตุใดโปรแกรมจึงจบการทํางานอย่างไม่มีเหตุผล หรือทําไมตัวจัดการการแสดงผล (KDE, Gnome,...) จึงเริ่มการทํางานไม่ได้
Couche formée par les branches et les feuilles de la partie supérieure des plantes; pour le manteau végétal couvrant le sol utiliserส่วนบนของพืชที่ปกคลุมด้วยใบและกิ่ง, สําหรับพืชที่ขึ้นปกคลุมดินใช้
Des plantesโรคแคงเกอร์ของพืช
Afficher la page 1. Trouvé 2346 phrase phrases correspondant à structure des plantes.Trouvé dans 29,976 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.