Les traductions dans thaï:

  • กายวิภาคของพืช 
  • โครงสร้างของพืช 

Exemple de phrases avec "structure des plantes", mémoire de traduction

add example
fr Pour la multiplication des plantes utiliser
th สําหรับส่วนขยายพันธุ์ใช้
fr Solution contenant les éléments essentiels à la croissance des plantes et utilisée en culture hydroponique, en culture sur film nutritif et en travaux de laboratoire; pour l'application des solutions nutritives au sol utiliser
th สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดิน
fr Des plantes; pour l'épiderme des animaux utiliser
th เนื้อเยื่อชั้นผิวของพืช, สําหรับสัตว์ใช้
fr Entité botanique; pour les plantes utiles utiliser <‧>; voir aussi au nom des familles des plantes
th พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
fr Des animaux; pour les plantes utiliser
th การตอนสัตว์, สําหรับพืชใช้
fr Couche formée par les branches et les feuilles de la partie supérieure des plantes; pour le manteau végétal couvrant le sol utiliser
th ส่วนบนของพืชที่ปกคลุมด้วยใบและกิ่ง, สําหรับพืชที่ขึ้นปกคลุมดินใช้
fr Pour la multiplication des plantes utiliser
th เหง้า,ลําต้นใต้ดินสําหรับขยายพันธุ์พืช
fr Formation végétale caractérisée par la prédominance des plantes herbacées, essentiellement des graminées
th ลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้า
fr À n'utiliser que pour les grains comestibles des graminées; pour la plante cultivée utiliser
th เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้
fr Utiliser pour le produit; pour la formation épidermique des animaux utiliser <‧>; pour la formation de epidermis chez les plantes utiliser
th ขนที่เป็นผลิตภัณฑ์, สําหรับขนที่งอกจากผิวหนังของสัตว์ใช้ <‧>, สําหรับขนที่งอกจากชั้นอิพิเดอร์มิสของพืชใช้
fr Plante montrant des symptômes de viroses qui sont latentes dans les cultures
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
fr Des plantes qui croissent sur des sols humides
th ความทนทานของพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในดินที่มีความชื้นมากเกินไป
fr Pour la répartition naturelle des plantes et animaux utiliser
th การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ, สําหรับการแพร่กระจายโดยธรรมชาติของสัตว์หรือพืชใช้
fr Plante cultivée dans le but de fournir des combustibles directement ou après traitement
th พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูป
fr Perturbation physiologique liée à la micropropagation intensive des plantes in vitro. Les plantes atteintes perdent leur capacité à proliférer, se nécrosent et meurent
th การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลอง
fr Dégât causé aux plantes par les déplacements répétés des animaux ou des hommes
th ความเสียหายของต้นพืชที่เกิดจากการเหยียบย่ําของมนุษย์หรือสัตว์
fr Plante cultivée pour l'alimentation des animaux
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
fr Mince couche de cutine ou de matériel cireux sur la surface externe des plantes
th ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
fr Symptôme de maladies des plantes ayant l'apparence de brûlure résultant de l'action de bactérie ou de champignon, l'utilisation impropre de pesticides ou de nutriments; pour les lésions des tissus par traitement chimique, thermique, électricité, etc. utiliser
th ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้
fr Arthropodes provoquant des galles chez les plantes
th สัตว์มีปล้องทําให้เกิดแผลลักษณะเป็นปุ่มแก่พืช
fr Plante cultivée pour protéger les cultures, le sol ou les terres des facteurs adverses de l'environnement
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
fr Affiche le journal de la session X dans l' onglet courant. Le journal de la session X est l' endroit où les applications graphiques écrivent des messages en sortie. Consultez ce journal si vous souhaitez savoir pourquoi votre programme s' est planté, ou pourquoi votre environnement bureautique (KDE, Gnome...) n' a pas démarré
th แสดงปูมบันทึกของวาระงาน X ในแท็บปัจจุบัน; วาระงาน X คือ ที่ที่โปรแกรมติดต่อผู้ใช้ แบบกราฟิกทําการแสดงผลออกมา ดูที่ปูมบันทึกนี้ หากคุณต้องการทราบว่า เหตุใดโปรแกรมจึงจบการทํางานอย่างไม่มีเหตุผล หรือทําไมตัวจัดการการแสดงผล (KDE, Gnome,...) จึงเริ่มการทํางานไม่ได้
fr Rapport entre le poids des grains et le poids total des plantes chez les céréales
th สัดส่วนของน้ําหนักเมล็ดต่อน้ําหนักต้นทั้งหมดของธัญพืช
fr Provoque une croissance des plantes plus rapide que normale
th การเร่งการเจริญเติบโตหรือการเร่งการสุกแก่ของพืช
fr Des plantes
th โรคแคงเกอร์ของพืช
Afficher la page 1. Trouvé 2346 phrase phrases correspondant à structure des plantes.Trouvé dans 18,638 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.