Les traductions dans français:

  • Herzeele   

Exemple de phrases avec "Herzele", mémoire de traduction

add example
regel ‧, is de vacante plaats van griffier bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele geannuleerdligne ‧, la place vacante de greffier à la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele, est annulée
HERZEELE (CIBGHERZEELE (CIRB
Bij koninklijk besluit van ‧ april ‧ is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van ‧ april ‧, van ‧ mei ‧ en van ‧ mei ‧, gewijzigd bij de domaniale wet van ‧ juli ‧ en de wet van ‧ juli ‧ inzake onteigening ten algemene nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het grondgebied van de gemeente Herzele en dit met het oog op de optimalisering van de werking van het Ministerie van Financiën en de RijkswachtL'arrêté royal du ‧ avril ‧ prescrit que les dispositions des lois du ‧ avril ‧, du ‧ mai ‧ et du ‧ mai ‧, modifiées par la loi domaniale du ‧ juillet ‧ et par la loi du ‧ juillet ‧ relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, doivent être appliquées pour les expropriations à effectuer par la Régie des Bâtiments sur le territoire de la commune de Herzele en vue d'optimiser le fonctionnement du ministère des Finances et de la gendarmerie
Evenepoel, G., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullenMme Evenepoel, G., employée principale au greffe de la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce canton
Viviane Van HerzeleMme Viviane Van Herzele
Adjudant bij de rijkswacht Van Hecke, L., werd, op datum van ‧ juni ‧, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade HerzeleL'adjudant de gendarmerie Van Hecke, L., a été désigné, à la date du ‧ juin ‧, à l'emploi de commandant de la brigade de Herzele
Aan de heer STEVENS Eric, te Herzele, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van vast lid van de commissie der verbruikscoöperatiesSTEVENS Eric, à Herzele est déchargé à sa demande de son mandat de membre effectif de la commission des coopératives de consommation
De heer VAN HERZEELE Gaston, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wonende te Schaarbeek, met uitwerking opVAN HERZEELE Gaston, chef administratif au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, domicilié à Schaerbeek, avec effet rétroactif au
Lievens, Johan, te HerzeleLievens, Johan, à Herzele
worden de heren Philippe DUMORTIER, te Doornik, en Johan LIEVENS, te Herzele, als vertegenwoordigers van een werknemers-organisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van dit comité, respectievelijk ter vervanging van MevrPhilippe DUMORTIER, à Tournai, et Johan LIEVENS, à Herzele, sont nommés, en qualité de représentants d'une organisation de travailleurs, membres suppléants de cette commission, en remplacement respectivement de Mme Marie-Claire VANDERKELEN, à Genappe, et M
de heer GOOSSENS Geert, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor pensioenen, wonende te Herzele, met uitwerking opGOOSSENS Geert, conseiller adjoint à l'Office national des pensions, domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
De Lange, H., wonende te Herzele, voor een termijn van vijf jaar met ingang van ‧ septemberDe Lange, H., domicilié à Herzele, pour un terme de cinq ans prenant cours le ‧er septembre
Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, ZwalmAlost, Audenarde, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Grammont, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Renaix, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, Zwalm
STEVENS Eric, te HerzeleSTEVENS Eric, à Herzele
Van den Neste, H., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Zottegem en Herzele, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullenMme Van den Neste, H., employée principale au greffe des justices de paix des cantons de Zottegem et de Herzele, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier-adjoint aux justices de paix de ces cantons
Bij koninklijk besluit van ‧ januari ‧, wordt de lokale politie van de politiezone van HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM ingesteld op datum van ‧ januariPar arrêté royal du ‧ janvier ‧, la police locale de la zone de police de HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM est constituée à la date du ‧er janvier
HERZEEL Albert, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ninove, met ingang van ‧ aprilHERZEEL Albert, Sapeur-pompier au service d'incendie de Ninove, à la date du ‧ avril
De heer VAN MELKEBEKE, Roger, eerstaanwezend sociaal controleur bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, wonende te Herzele, met uitwerking opVAN MELKEBEKE, Roger, contrôleur social principal à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
De heer VAN ASSELT Herman, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wonende te Herzele, met uitwerking opVAN ASSELT Herman, chef administratif au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
Lefever, wonende te ‧ Oosterzele, Koekebroodstraat ‧, M.C. Lefever, wonende te ‧ Herzele, Provincieweg ‧, F. en MLefever, demeurant à ‧ Oosterzele, Koekebroodstraat ‧, M.C. Lefever, demeurant à ‧ Herzele, Provincieweg ‧, F. et M
Scheerlinck-Bovyn, samenwonende te ‧ Herzele, Borsbekestraat ‧, YScheerlinck-Bovyn, demeurant ensemble à ‧ Herzele, Borsbekestraat ‧, Y
De heer Guido HAUTEKEETE, gevestigd te ‧ HERZELE, Schipstraat ‧, onder het nummer ‧.‧, als bijberoepGuido HAUTEKEETE, établi Schipstraat ‧, à ‧ HERZELE, sous le numéro ‧.‧,, à titre accessoire
beambte bij de griffie van het vredegerecht van de kantons Zottegem en Herzeleemployé au greffe de la justice de paix des cantons de Zottegem et Herzele
Hoedaert, wonende te ‧ Herzele, Provincieweg ‧, en GHoedaert, demeurant à ‧ Herzele, Provincieweg ‧, et G
STEVENS, Eric te HerzeleSTEVENS, Eric à Herzele
Afficher la page 1. Trouvé 69 phrase phrases correspondant à Herzele.Trouvé dans 0,573 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.