Les traductions dans français:

  • Herzeele   

Exemple de phrases avec "Herzele", mémoire de traduction

add example
nl regel ‧, is de vacante plaats van griffier bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele geannuleerd
fr ligne ‧, la place vacante de greffier à la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele, est annulée
nl HERZEELE (CIBG
fr HERZEELE (CIRB
nl Bij koninklijk besluit van ‧ april ‧ is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van ‧ april ‧, van ‧ mei ‧ en van ‧ mei ‧, gewijzigd bij de domaniale wet van ‧ juli ‧ en de wet van ‧ juli ‧ inzake onteigening ten algemene nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het grondgebied van de gemeente Herzele en dit met het oog op de optimalisering van de werking van het Ministerie van Financiën en de Rijkswacht
fr L'arrêté royal du ‧ avril ‧ prescrit que les dispositions des lois du ‧ avril ‧, du ‧ mai ‧ et du ‧ mai ‧, modifiées par la loi domaniale du ‧ juillet ‧ et par la loi du ‧ juillet ‧ relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, doivent être appliquées pour les expropriations à effectuer par la Régie des Bâtiments sur le territoire de la commune de Herzele en vue d'optimiser le fonctionnement du ministère des Finances et de la gendarmerie
nl Evenepoel, G., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen
fr Mme Evenepoel, G., employée principale au greffe de la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce canton
nl Viviane Van Herzele
fr Mme Viviane Van Herzele
nl Adjudant bij de rijkswacht Van Hecke, L., werd, op datum van ‧ juni ‧, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Herzele
fr L'adjudant de gendarmerie Van Hecke, L., a été désigné, à la date du ‧ juin ‧, à l'emploi de commandant de la brigade de Herzele
nl Aan de heer STEVENS Eric, te Herzele, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van vast lid van de commissie der verbruikscoöperaties
fr STEVENS Eric, à Herzele est déchargé à sa demande de son mandat de membre effectif de la commission des coopératives de consommation
nl De heer VAN HERZEELE Gaston, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wonende te Schaarbeek, met uitwerking op
fr VAN HERZEELE Gaston, chef administratif au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, domicilié à Schaerbeek, avec effet rétroactif au
nl Lievens, Johan, te Herzele
fr Lievens, Johan, à Herzele
nl worden de heren Philippe DUMORTIER, te Doornik, en Johan LIEVENS, te Herzele, als vertegenwoordigers van een werknemers-organisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van dit comité, respectievelijk ter vervanging van Mevr
fr Philippe DUMORTIER, à Tournai, et Johan LIEVENS, à Herzele, sont nommés, en qualité de représentants d'une organisation de travailleurs, membres suppléants de cette commission, en remplacement respectivement de Mme Marie-Claire VANDERKELEN, à Genappe, et M
nl de heer GOOSSENS Geert, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor pensioenen, wonende te Herzele, met uitwerking op
fr GOOSSENS Geert, conseiller adjoint à l'Office national des pensions, domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
nl De Lange, H., wonende te Herzele, voor een termijn van vijf jaar met ingang van ‧ september
fr De Lange, H., domicilié à Herzele, pour un terme de cinq ans prenant cours le ‧er septembre
nl Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, Zwalm
fr Alost, Audenarde, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Grammont, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Renaix, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, Zwalm
nl STEVENS Eric, te Herzele
fr STEVENS Eric, à Herzele
nl Van den Neste, H., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Zottegem en Herzele, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen
fr Mme Van den Neste, H., employée principale au greffe des justices de paix des cantons de Zottegem et de Herzele, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier-adjoint aux justices de paix de ces cantons
nl Bij koninklijk besluit van ‧ januari ‧, wordt de lokale politie van de politiezone van HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM ingesteld op datum van ‧ januari
fr Par arrêté royal du ‧ janvier ‧, la police locale de la zone de police de HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM est constituée à la date du ‧er janvier
nl HERZEEL Albert, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ninove, met ingang van ‧ april
fr HERZEEL Albert, Sapeur-pompier au service d'incendie de Ninove, à la date du ‧ avril
nl De heer VAN MELKEBEKE, Roger, eerstaanwezend sociaal controleur bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, wonende te Herzele, met uitwerking op
fr VAN MELKEBEKE, Roger, contrôleur social principal à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
nl De heer VAN ASSELT Herman, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wonende te Herzele, met uitwerking op
fr VAN ASSELT Herman, chef administratif au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
nl Lefever, wonende te ‧ Oosterzele, Koekebroodstraat ‧, M.C. Lefever, wonende te ‧ Herzele, Provincieweg ‧, F. en M
fr Lefever, demeurant à ‧ Oosterzele, Koekebroodstraat ‧, M.C. Lefever, demeurant à ‧ Herzele, Provincieweg ‧, F. et M
nl Scheerlinck-Bovyn, samenwonende te ‧ Herzele, Borsbekestraat ‧, Y
fr Scheerlinck-Bovyn, demeurant ensemble à ‧ Herzele, Borsbekestraat ‧, Y
nl De heer Guido HAUTEKEETE, gevestigd te ‧ HERZELE, Schipstraat ‧, onder het nummer ‧.‧, als bijberoep
fr Guido HAUTEKEETE, établi Schipstraat ‧, à ‧ HERZELE, sous le numéro ‧.‧,, à titre accessoire
nl beambte bij de griffie van het vredegerecht van de kantons Zottegem en Herzele
fr employé au greffe de la justice de paix des cantons de Zottegem et Herzele
nl Hoedaert, wonende te ‧ Herzele, Provincieweg ‧, en G
fr Hoedaert, demeurant à ‧ Herzele, Provincieweg ‧, et G
nl STEVENS, Eric te Herzele
fr STEVENS, Eric à Herzele
Afficher la page 1. Trouvé 69 phrase phrases correspondant à Herzele.Trouvé dans 0,265 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.