Les traductions dans français:

  • Phrases de risque   

Exemple de phrases avec "R- en S-zinnen", mémoire de traduction

add example
nl Deze cilinders en gashouders moeten worden gekenmerkt met het passende symbool en de R-en S-zinnen voor ontvlambaarheid
fr Ces bouteilles et ces cartouches doivent être étiquetées avec le symbole approprié et les phrases R et S concernant l
nl Voor irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxyderende stoffen behoeven de R-en S-zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan ‧ milliliter bedraagt
fr Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n
nl bepaalde R-zinnen worden overbodig indien een zorgvuldige selectie van S-zinnen wordt gemaakt en vice versa
fr certaines phrases R deviennent superflues si l
nl Voor irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxiderende stoffen behoeven de R-en S-zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan ‧ ml bedraagt
fr Dans le cas des substances et préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases R et S si le contenu de l'emballage ne dépasse pas ‧ ml
nl Voor stoffen die onder meer dan één groep stoffen van bijlage I vallen, worden voor iedere stof de in beide desbetreffende vermeldingen in bijlage I voorgeschreven symbolen, gevaarsaanduidingen en R-en S-zinnen gebruikt
fr Pour les substances appartenant à plusieurs groupes de substances figurant à l
nl Voor vaste tanks met een inhoud van meer dan ‧ liter wordt hieraan voldaan wanneer aan iedere aftapinrichting een etiket aangebracht is met de naam van de stof of het preparaat, het gevaarsymbool, de waarschuwingszinnen ter aanduiding van de bijzondere gevaren (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen
fr Pour des tanks fixes d'une contenance de plus de ‧ litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaque dispositif de soutirage une étiquette portant le nom de la substance ou de la préparation, le symbole de danger, les phrases d'avertissement indiquant les dangers particuliers (phrases R) et les recommandations de sécurité (phrases S
nl Als waarschuwing voor de gevaren voor kinderen moeten er dringend nieuwe, aanvullende pictogrammen en R- en S-zinnen worden ontwikkeld
fr Il conviendrait de développer, d'urgence, de nouveaux pictogrammes et phrases R et S relatifs aux substances narcotiques et à la mise en garde contre les dangers encourus par les enfants, afin de compléter ceux qui sont déjà utilisés
nl Richtlijn ‧/‧/EEG bepaalt ook dat de symbolen, gevaarsaanduidingen, R- en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde zijn als in bijlage I (artikel ‧, lid ‧, onder c), d) en e) van die richtlijn
fr La directive ‧/‧/CEE prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l'annexe I [article ‧, paragraphe ‧, points c) à e), de ladite directive]
nl bepaalde R-zinnen worden overbodig indien een zorgvuldige selectie van S-zinnen wordt gemaakt en vice versa
fr certaines phrases R deviennent superflues si l'on opère un choix judicieux de phrases S et inversement
nl Voor stoffen die onder één bepaalde groep stoffen van bijlage ‧ vallen, zijn de symbolen, gevaarsaanduidingen, R-en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde als in de desbetreffende vermelding in bijlage
fr Pour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l'annexe III, les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans l'entrée de groupe appropriée de l'annexe
nl Van afkortingen zoals m-factor, die alleen zin hebben als de vertalingen van multiplying werkelijk met een m beginnen, kan men beter afzien. (Uit het feit dat er in de huidige wetgeving steeds sprake is van R- en S-zinnen- R is Risk en S is Safety- blijkt dat de wetgeving oorspronkelijk in het Engels is geschreven en dat men zich daarbij weinig heeft bekommerd om de sprekers van andere talen
fr Il convient d'éviter l'utilisation d'abréviations telles que facteur m, qui n'ont de sens que dans les langues où la traduction de multiplicateur commence effectivement par la lettre M. (Le fait que la législation en vigueur fasse constamment référence aux expressions R et S, respectivement pour risk et safety, ne fait que montrer que la législation a été rédigée en anglais, avec peu de considération pour les besoins des locuteurs d'autres langues
nl Voor stoffen die onder meer dan één groep stoffen van bijlage ‧ vallen, zijn de symbolen, gevaarsaanduidingen, R-en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde als in beide desbetreffende vermeldingen in bijlage
fr Pour les substances appartenant à plusieurs groupes de substances figurant à l'annexe III, les symboles, les indications de danger, les phrases R et phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans les entrées de groupe appropriées de l'annexe
nl Voor irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxiderende stoffen behoeven de R-en S-zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan ‧ ml bedraagt
fr Dans le cas des substances et préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n
nl Voor stoffen die onder één bepaalde groep stoffen van bijlage I vallen, zijn de symbolen, gevaarsaanduidingen, R-en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde als in de desbetreffende vermelding in bijlage I
fr Pour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l
nl Noch de bestaande wetgevingsinstrumenten, noch hun tegenhangers in het herziene Internationaal geharmoniseerde systeem voor classificatie en etikettering van de VN, voorzien in R- of S-zinnen (risico- of veiligheidszinnen) of pictogrammen die een adequate waarschuwing vormen tegen ofwel bedwelming (en het daaropvolgende risico van overlijden) of- wat nog verbazingwekkender is- van het ernstige risico voor kinderen (hetgeen uiteraard geldt voor een groot aantal producten en processen die in het huishouden gebruikt worden
fr Les législations en vigueur n'imposent pas de phrases ou de pictogrammes R (risque) ou S (conseils de sécurité), et le dispositif révisé des Nations unies concernant un système général harmonisé de classification et d'étiquetage n'impose pas non plus les équivalents de ces phrases ou pictogrammes, pour mettre en garde de manière adéquate contre le risque de narcose (et le risque de décès qui s'ensuit) ou, ce qui est plus surprenant, contre les risques graves encourus par les enfants (avertissements qui, bien sûr, seraient applicables à de nombreux produits et processus utilisés dans un cadre domestique
nl Het koninklijk besluit bepaalt ook dat de symbolen, gevaarsaanduidingen, R-en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde zijn als in bijlage
fr L'arrêté royal prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l'annexe
nl bij preparaten die zijn ingedeeld als licht ontvlambaar, oxiderend, irriterend, met uitzondering van de preparaten waaraan waarschuwingszin R‧ is toegekend, of als milieugevaarlijk en waaraan het N-symbool is toegekend, de waarschuwingszinnen (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen) niet te worden vermeld
fr pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l
nl De richtlijn bepaalt ook dat de symbolen, gevaarsaanduidingen, R-en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde zijn als in bijlage I (zie artikel ‧, lid ‧, onder c), d) en e
fr La directive prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l
nl ° Voor irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxyderende stoffen behoeven de R-en S-zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan ‧ milliliter bedraagt
fr ° Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases R et les phrases S si le contenu de l'emballage ne dépasse pas ‧ millilitres
nl Voor stoffen die onder één bepaalde groep stoffen van bijlage I bij Richtlijn ‧/‧/EEG vallen, worden voor iedere stof de in de desbetreffende vermelding in die bijlage I voorgeschreven symbolen, gevaarsaanduidingen en R- en S-zinnen gebruikt
fr Pour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans l'entrée appropriée de ladite annexe
nl In deel ‧ van bijlage ‧ bij hetzelfde besluit, worden de lijsten van R-zinnen en S-zinnen vervangen door de lijsten van R-zinnen en S-zinnen van bijlage ‧ van het onderhavig besluit
fr A la partie ‧ de l'annexe ‧ du même arrêté, les listes des phrases R et des phrases S sont remplacées par les listes des phrases R et des phrases S de l'annexe ‧ du présent arrêté
nl bij preparaten die zijn ingedeeld als licht ontvlambaar, oxiderend, irriterend, met uitzondering van de preparaten waaraan waarschuwingszin R‧ is toegekend, of als milieugevaarlijk en waaraan het N-symbool is toegekend, de waarschuwingszinnen (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen) niet te worden vermeld
fr pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase R ‧, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S
nl Deze cilinders of gashouders moeten worden gekenmerkt met het passende symbool en de R-en S-zinnen voor ontvlambaarheid
fr Ces bouteilles et ces cartouches doivent être étiquetées avec le symbole approprié et les phrases R et S concernant l
nl Voor irriterende, licht ontvlambare, ontvlambare of oxiderende stoffen behoeven de R-en S-zinnen niet te worden vermeld indien de inhoud van de verpakking niet meer dan ‧ ml bedraagt
fr Dans le cas de substances irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n
Afficher la page 1. Trouvé 2838014 phrase phrases correspondant à R- en S-zinnen.Trouvé dans 225,102 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.