Les traductions dans français:

  • VIH   
     
    een virus met de volledige naam Human Immunodeficiency Virus (menselijk immuundeficiëntievirus)

Did you mean: Hiv

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (3)

Hiv
Virus de l’immunodéficience humaine
HIV
VIH
User Profile Hive Cleanup Service
service UPHClean (User Profile Hive Cleanup)

Exemple de phrases avec "hiv", mémoire de traduction

add example
nl Besmettelijke ziekten als HIV, aids, tuberculose, malaria en SARS komen wereldwijd steeds meer voor.
fr Les maladies infectieuses comme le VIH, le Sida, la tuberculose, la malaria et le SRAS deviennent de plus en plus courantes dans le monde entier.
nl Herverdeling van vet Antiretrovirale combinatietherapie is in verband gebracht met herverdeling van het lichaamsvet (lipodystrofie) bij patiënten met hiv
fr Redistribution des graisses Chez les patients infectés par le VIH, le traitement par association d antirétroviraux a été associé à une redistribution de la masse grasse corporelle (lipodystrophie
nl Mededeling dat testuitslagen waarbij markers voor virussen zoals HIV, HBV, HCV of andere relevante bloedoverdraagbare microbiologische agentia worden aangetroffen, leiden tot uitsluiting van de donor en vernietiging van de donatie
fr La mention que les résultats des tests de dépistage des marqueurs des virus, tels que le VIH, les virus de l
nl geeft uiting aan zijn volledige solidariteit met de slachtoffers van de HIV/AIDS-infectie in Benghazi en wijst op de maatregelen die de internationale gemeenschap heeft genomen om de getroffen kinderen hulp te bieden
fr dit sa totale solidarité avec les victimes de l'épidémie de VIH/sida à Benghazi et prend acte des mesures prises par la communauté internationale pour fournir une assistance aux enfants touchés
nl onder verwijzing naar zijn resolutie van ‧ juli ‧ over HIV/AIDS: Tijd om beloften in te lossen en zijn resolutie van ‧ december ‧ over de wereldaidsdag
fr vu sa résolution du ‧ juillet ‧ intitulée VIH/sida: Passons aux actes et sa résolution du ‧ décembre ‧ sur la Journée mondiale de lutte contre le sida
nl De in dit besluit bedoelde betalingen dekken de financiering van de NAT-tests HIV‧ en HCV voor de periode ‧ januari ‧ tot en met ‧ december
fr Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des tests NAT HIV‧ et HCV pour la période du ‧er janvier ‧ au ‧ décembre
nl De resolutie beschermt eveneens de rechten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid van hiv-positieve personen.
fr La résolution protège également les droits à la santé sexuelle et génésique des personnes séropositives.
nl verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te verlenen aan programma's om homofobie te bestrijden en om de barrières te slechten die een effectieve aanpak van de ziekte belemmeren, met name in Cambodja, China, India, Nepal, Pakistan, Thailand en Vietnam alsmede heel Latijns-Amerika, waar steeds meer bewijzen worden gevonden van een sterke toename van HIV-besmettingen onder mannen die seks hebben met andere mannen
fr demande à la Commission et aux États membres d'apporter leur soutien à des programmes destinés à lutter contre l'homophobie et à abattre les obstacles qui empêchent de lutter efficacement contre la maladie, en particulier au Cambodge, en Chine, en Inde, au Népal, au Pakistan, en Thaïlande et au Vietnam, ainsi que dans toute l'Amérique latine, où l'on observe des signes de plus en plus nets de flambées épidémiques de VIH parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes
nl Bijgevolg voldoet de hiv-test niet aan punt ‧.‧.‧, eerste zin, en punt ‧.‧.‧ van de gemeenschappelijke technische specificaties
fr Ainsi, le test VIH ne satisfaisait pas aux exigences des paragraphes ‧.‧.‧, première phrase, et ‧.‧.‧ des spécifications techniques communes
nl Hierdoor zullen epidemieën van ernstige ziektes, zoals hiv, tuberculose of dysenterie, worden teruggedrongen.
fr Cela contribuera au recul des épidémies graves, telles que le VIH, la tuberculose ou la dysenterie.
nl onderstreept dat de EU ook steun moet verlenen aan maatregelen ter bestrijding van stigmatisering en discriminatie, aangezien kwetsbare meisjes of jonge vrouwen vaak door hun gemeenschap worden verstoten, bijvoorbeeld de meisjes of vrouwen die HIV-positief zijn, het slachtoffer zijn van verkrachting of seksueel geweld, kinderen hebben gekregen door verkrachting of een abortus hebben ondergaan
fr souligne que l'Union devrait également favoriser les mesures visant à surmonter la réprobation et la discrimination, les filles ou jeunes femmes vulnérables – comme celles qui sont séropositives, victimes de viol ou de violences sexuelles, qui ont eu des enfants à la suite d'un viol ou ont subi un avortement – étant souvent rejetées par leur communauté
nl Patiënten die gelijktijdig behandeld worden met voriconazol en HIV-proteaseremmers, dienen dan ook zorgvuldig gecontroleerd te worden op ieder symptoom van medicamenteuze toxiciteit en/of verlies van effectiviteit
fr Les patients doivent être étroitement surveillés afin de détecter tout signe de toxicité médicamenteuse et/ou de perte d efficacité en cas d administration concomitante de voriconazole et d inhibiteurs de la protéase du VIH
nl Ik ben op HIV getest
fr J' ai fait un test H. I. V
nl In het verslag werd een uiterst belangrijke waarneming gedaan met betrekking tot de complexe relatie van het hiv/aids-vraagstuk met het migratieproces.
fr Une remarque très importante a été formulée dans le rapport à propos du lien complexe entre la question du VIH/sida et les processus de migration.
nl In week ‧ was het aandeel van patiënten met HIV-‧ RNA beneden ‧ kopieën/ml en ‧ kopieën/ml ‧% resp.‧% in de groep die tenofovirdisoproxil ‧ mg (als fumaraat) kreeg, vergeleken met ‧% en ‧% in de groep die stavudine kreeg
fr A ‧ semaines, la proportion de patients avec une charge virale VIH-‧ inférieure à ‧ copies/ml et ‧ copies/ml était respectivement de ‧ % et ‧ % dans le bras ténofovir disoproxil ‧ mg (sous forme de fumarate) comparé à ‧ % et ‧ % dans le bras stavudine
nl gezien de conclusies van de Raad van ‧ juni ‧ over de bestrijding van hiv/aids
fr vu les conclusions du Conseil du ‧ juin ‧ sur la lutte contre le VIH/sida
nl verwelkomt de beleidsvoorstellen van het nieuwe EU-actieprogramma ter bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria en roept tot een doeltreffende uitvoering van het programma en de nodige begrotingstoewijzingen op; herinnert aan de verworven samenwerking met de organisaties die meehelpen aan het behalen van deze doelstellingen, zoals de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), het Vaccine Fund en het Roll Back Malaria Partnership
fr accueille favorablement les propositions stratégiques du nouveau programme d'action de l'UE pour lutter contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme et demande la mise en œuvre efficace de ce programme et l'affectation de ressources budgétaires suffisantes; rappelle la coopération nécessaire avec les organisations qui œuvrent à ces objectifs, tels que l'alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), le Fonds pour les vaccins et le partenariat faire reculer le paludisme
nl Al lange tijd wordt er aandacht gevraagd en gewaarschuwd voor de dramatische en onaanvaardbare situatie die de hantering van "intellectuele-eigendomsrechten” teweeg heeft gebracht op het gebied van de gezondheid, met name in de strijd tegen ziekten als malaria, HIV/AIDS en tuberculose.
fr La situation dramatique et inacceptable engendrée dans ces pays par l'application de "droits de propriété intellectuelle" dans le domaine de la santé, en particulier dans la lutte contre des maladies telles que la malaria, le VIH/SIDA et la tuberculose, est dénoncée et fait l'objet de mises en garde depuis longtemps.
nl Mijnheer de Voorzitter, mijne dames en heren, staat u mij toe dat ik mij hier beperk tot hiv/aids.
fr Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de limiter mon intervention au problème du VIH/sida.
nl In het geval van hiv tonen de resultaten van de afgelopen jaren aan hoe belangrijk het is onderwijs te stimuleren.
fr En ce qui concerne le VIH, les résultats de ces dernières années démontrent à quel point il est important d'encourager la recherche.
nl Betreft: HIV/AIDS
fr Objet: VIH/SIDA
nl Zeg dan niet de hele tijd dat je het zeker weet, want je bent hiv- positief
fr Alors arrête de dire que tu n' es pas juste sûr, tu es " sûropositif "!
nl Oproep nr. ‧.-Aanwerving van een geneesheer, toe te voegen bij het Gemeenschappelijk Programma van de Verenigde Naties inzake HIV/AIDS (UNAIDS) in Genève (Zwitserland
fr Appel n° ‧.-Recrutement d'un médecin à affecter au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) à Genève (Suisse
nl gezien de verklaring van de VN van ‧ juni ‧ waarin deze zich ertoe verbindt zich voor de bestrijding van HIV/AIDS en het lopende UNAIDS programma in te zetten
fr vu la déclaration d'engagement des Nations unies du ‧ juin ‧ sur le VIH/sida et le programme Onusida actuellement en cours
nl stelt vast dat het namaken van geneesmiddelen in Afrika, hoofdzakelijk voor dodelijke ziektes zoals malaria, tuberculose en hiv/aids, een groeiende dreiging is die het leven van miljoenen mensen in gevaar brengt; spoort de Europese Unie en de betrokken landen aan maatregelen te treffen, vooral juridisch en strafrechtelijk, om dit probleem te bestrijden
fr constate que la contrefaçon de médicaments en Afrique, concernant principalement des affections mortelles comme le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida, constitue un fléau croissant mettant en danger la vie de millions de personnes; encourage l'Union européenne et les pays concernés à prendre des mesures, notamment juridiques et pénales, pour lutter contre ce fléau
Afficher la page 1. Trouvé 1978 phrase phrases correspondant à hiv.Trouvé dans 0,865 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.