prononciation:  

Les traductions dans français:

 • âge                   
  (Noun  m) (noun   )
   
  de tijd dat iemand leeft of geleefd heeft, het totaal aantal levensjaren
   
  Période de temps qu'une personne, un animal ou une plante a vécu, qu'on s'attend à ce qu'elle vive.
   
  De periode van tijd die een persoon, dier of plant heeft geleefd of verwacht wordt te leven.

Picture dictionary

âge
âge

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (7)

bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
population en âge de travailler
de derde leeftijd
troisième âge
discriminatie op grond van leeftijd
discrimination fondée sur l'âge

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "leeftijd", mémoire de traduction

add example
nl In afwijking van artikel ‧ van het koninklijk besluit van ‧ juni ‧ houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de ministeries, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van ‧ juli ‧, ‧ september ‧ en ‧ maart ‧, komen de diensten bepaald in artikel ‧ van hetzelfde besluit, voor de ambtenaren in dienst op ‧ december ‧ en voor alle vóór ‧ januari ‧ gepresteerde diensten, in aanmerking vanaf de leeftijd van ‧ jaar, voor de ambtenaar die gerechtigd was op een schaal behorend én tot niveau ‧ én tot de klasse « ‧ jaar » en die vanaf ‧ september ‧ gerechtigd is op een schaal behorend tot niveau
fr Par dérogation à l'article ‧ de l'arrêté royal du ‧ juin ‧ portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des ‧ juillet ‧, ‧ septembre ‧ et ‧ mars ‧, les services prévus à l'article ‧ du même arrêté, pour les agents en service le ‧ décembre ‧ et pour tous les services prestés avant le ‧er janvier ‧, sont admissibles à partir de l'âge de ‧ ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau ‧ et de la classe « ‧ ans » et qui à partir du ‧er septembre ‧ devient titulaire d'une échelle relevant du niveau
nl Daarom is het nodig om ze vanaf zeer jonge leeftijd bewust te maken van de macht van reclame en de mogelijk nadelige effecten ervan.
fr C'est pourquoi il est nécessaire de leur faire prendre conscience, dès le plus jeune âge, du pouvoir de la publicité et de ses effets négatifs potentiels.
nl de schedel, inclusief de hersenen en de ogen, de amandelen en het ruggenmerg van schapen en geiten van meer dan twaalf maanden of waarbij een van de blijvende snijtanden door het tandvlees is gebroken, en de milt van schapen en geiten ongeacht de leeftijd
fr le crâne, y compris l
nl De rozen hebben drie verschillende leeftijden
fr Il y a ‧ sections de roses.Les hauteurs et degrés de maturité sont différents
nl Als ouderen namelijk schade oplopen bij een verkeersongeluk, krijgen zij geen vergoeding omdat zij vanwege hun hoge leeftijd niet in staat zijn zich een inkomen te verschaffen.
fr Lorsque ces dernières sont blessées dans un accident de la route, elles ne reçoivent aucune indemnisation, faute de pouvoir percevoir un revenu en raison de leur âge.
nl ° vanaf ‧ augustus ‧ heeft het voltijds werkend verpleegkundig en verzorgend personeel dat effectief verpleegkundige en verzorgende taken uitoefent, evenals het verpleegkundig en verzorgend personeel dat hen omkadert, dat de leeftijd van ‧ jaar heeft bereikt, recht op ‧ betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar of op een premie, gelijk aan ‧ % berekend op zijn voltijds loon (‧ uur per week
fr ° à partir du ‧er août ‧, le personnel infirmier et le personnel soignant qui travaille à temps plein et qui exerce effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadre, qui a atteint l'âge de ‧ ans, a droit à ‧ heures de dispense de prestations payées par an ou à une prime égale à ‧ % calculée sur leur salaire à temps plein (‧ heures par semaine
nl Een GVE-weidedag komt overeen met een weidedag van een melkkoe (ongeacht de leeftijd) of van een ander rund of een eenhoevige van twee jaar en ouder
fr Une journée de pâture-UGB est une unité correspondant à une journée de pâture d’une vache laitière ou d’un bovin ou d’un équin de plus de deux ans
nl Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ mei ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van ‧ jaar, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van ‧ december ‧, inzonderheid op artikel
fr Vu la convention collective de travail du ‧ mai ‧, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de ‧ ans, rendue obligatoire par arrêté royal du ‧ décembre ‧, notamment l'article
nl Artikel 13 geeft de mogelijkheid voor passende actie om discriminatie op grond van sekse, ras, etnische oorsprong, religie, mening, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid te bestrijden.
fr L'article 13 offre la base qui convient pour des actions visant à combattre les discriminations fondées sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion, les croyances, l'âge et l'orientation sexuelle.
nl In toepassing van het koninklijk besluit van ‧ januari ‧ houdende maatregelen met betrekking tot het halftijds brugpensioen in toepassing van artikel ‧ § ‧ van de wet van ‧ juli ‧ tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van ‧ augustus ‧) en in toepassing van de artikelen ‧ en ‧ van deze wet en het koninklijk besluit van ‧ april ‧ tot wijziging van het koninklijk besluit van ‧ juli ‧ (Belgisch Staatsblad van ‧ augustus ‧) betreffende het halftijds brugpensioen wordt voor ‧ en ‧ een stelsel van halftijds brugpensioen ingevoerd vanaf de leeftijd van ‧ jaar
fr En exécution de l'arrêté royal du ‧ janvier ‧ contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article ‧ § ‧ de la loi du ‧ juillet ‧ relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du ‧er août ‧) et en exécution des articles ‧ et ‧ de cette loi et de l'arrêté royal du ‧ avril ‧ modifiant l'arrêté royal du ‧ juillet ‧ relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du ‧ août ‧), un régime de prépension à mi-temps est instauré pour les années ‧ et ‧ à partir de l'âge de ‧ ans
nl Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van ‧ december ‧ betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, wordt het principe van de toepassing van een regeling van conventioneel brugpensioen in de sector van het groefbedrijf van het Doornikse aanvaard voor het werkend personeel (met uitsluiting van de werknemers die langdurig ziek zijn) dat voor deze formule opteert en tussen ‧ januari ‧ en ‧ december ‧ de leeftijd van ‧ jaar bereikt
fr Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du ‧ décembre ‧ relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans le secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de ‧ ans entre le ‧er janvier ‧ et le ‧ décembre
nl Ze zijn niet op jonge leeftijd geïndoctrineerd door de nazi- leer
fr Ils n' ont pas été corrompus par les doctrines nazies dans leur jeunesse
nl Door deze overeenkomst wordt de leeftijd onder de ‧ jaar teruggebracht tot ‧ jaar door naleving van de wettelijke bepalingen terzake
fr Par cette convention, l'âge inférieur à ‧ ans est ramené à ‧ ans en respectant les dispositions légales en la matière
nl (RO) Ik wil in het debat van vandaag uw aandacht vragen voor het geval van de Israëlische soldaat Ghilad Shalit die in juni 2006 werd ontvoerd in Kerem Shalom, op slechts negentienjarige leeftijd.
fr (RO) Je voudrais attirer votre attention, dans le cadre du débat d'aujourd'hui, sur la situation de Ghilad Shalit, soldat israélien enlevé à Kerem Shalom en juin 2006 alors qu'il était tout juste âgé de 19 ans.
nl Met de leeftijd en het gewicht neemt de onverzadigdheid van het varkensvet namelijk af
fr Les graisses du porc perdent en effet en insaturation des lipides avec l’âge et le poids
nl Overwegende dat, derhalve, de ontslagen werknemer geen aanvullende uitkering kan genieten als geen enkele voornoemde collectieve arbeidsovereenkomsten werd gesloten voor de periode tijdens dewelke hij de vereiste leeftijd bereikt
fr Considérant, dès lors, que le travailleur licencié peut ne pas bénéficier des allocations complémentaires si aucune convention collective de travail précitée n'a été conclue pour la période au cours de laquelle il atteint l'âge requis
nl ° de leeftijd van vijfenvijftig jaar hebben bereikt
fr ° ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans
nl Wat de medische situatie betreft, zijn er slechts twee gevallen waarin het koninklijk besluit van ‧ uitdrukkelijk bepaalt dat er geen medische beoordeling mag gebeuren, namelijk bij de vijfjaarlijkse ambtshalve herzieningen (artikel ‧) en bij de ambtshalve herzieningen na de leeftijd van ‧ jaar (artikel
fr Pour ce qui est de la situation médicale, l'arrêté royal de ‧ interdit dans deux cas seulement, de manière formelle, de procéder à une appréciation médicale, à savoir lors des révisions quinquennales d'office (article ‧) et à l'occasion des révisions d'office à partir de l'âge de ‧ ans (article
nl Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten ter verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van ‧ juni ‧ en van ‧ juni ‧ betreffende de instelling van het stelsel van halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van ‧ jaar
fr La présente convention collective de travail est conclue en prorogation des conventions collectives de travail du ‧ juin ‧ et du ‧ juin ‧ instaurant le régime de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de ‧ ans
nl In het kalenderjaar dat de werknemer de leeftijd van respectievelijk ‧, ‧ of ‧ jaar heeft bereikt, wordt het compensatieverlof met behoud van loon in verhouding toegepast vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer voornoemde leeftijd bereikt
fr Au cours de l'année civile où le travailleur atteint l'âge respectif de ‧, ‧ ou ‧ ans, le congé de compensation avec maintien du salaire est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois où le travailleur atteint l'âge précité
nl Voor de periode van ‧ januari ‧ tot ‧ december ‧ wordt binnen de wettelijke en reglementaire mogelijkheden de leeftijd van toegang tot het brugpensioen, zoals voorzien in de hoger vermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. ‧ van ‧ december ‧, verlaagd tot ‧ jaar, voor zover de werkman in toepassing van de brugpensioenreglementering ‧ jaar beroepsverleden als loontrekkende kan rechtvaardigen en ‧ jaar gewerkt heeft in een nachtregeling zoals bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. ‧ van ‧ maart ‧, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van ‧ mei ‧, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van ‧ juni
fr Pour la période du ‧er janvier ‧ au ‧ décembre ‧, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° ‧ du ‧ décembre ‧, précitée, est ramené à ‧ ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver ‧ ans de travail salarié et ‧ ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° ‧ du ‧ mars ‧, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du ‧ mai ‧, publié au Moniteur belge du ‧ juin
nl In de sector edele metalen wordt een recht op halftijds brugpensioen ingevoerd en overeenkomstig artikel ‧ van de wet van ‧ maart ‧ betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid ‧ en houdende diverse bepalingen wordt de leeftijd voor de werklieden bepaald op ‧ jaar
fr Dans le secteur métaux précieux est instauré une prépension à mi-temps et conformément à l'article ‧ de la loi du ‧ mars ‧ relative au plan d'action belge pour l'emploi ‧ et portant des dispositions diverses, l'âge pour les ouvriers est fixé à ‧ ans
nl De verzekeringstegemoetkoming van volledige tandprothesen voorzien in artikel ‧, B, van de nomenclatuur, vanaf de leeftijd van ‧ jaar is enkel verschuldigd op voorlegging van het getuigschrift voor verstrekte hulp waarbij het behoorlijk ingevuld formulier is gevoegd waarvan het model als bijlage ‧ gaat
fr L'intervention de l'assurance pour prothèses dentaires totales visées à l'article ‧, B de la nomenclature, à partir de l'âge de ‧ ans n'est due que sur présentation de l'attestation de soins donnés accompagnée du formulaire dûment complété dont le modèle figure à l'annexe
Afficher la page 1. Trouvé 9319 phrase phrases correspondant à leeftijd.Trouvé dans 1,475 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.