Les traductions dans français:

  • substitution de polices   

Exemple de phrases avec "lettertype vervangen", mémoire de traduction

add example
Met behulp van de zoekfunctie kunt u tekst zoeken in uw document. U kunt gerichter zoeken door lettertype, opmaak, tekengrootte of andere kenmerken in de tekst te specificeren. Door jokertekens toe te voegen aan uw zoekterm, zijn de functies om te zoeken en te vervangen nog verder uit te breidenRechercher du texte à travers tout le document. Vous pouvez affiner votre recherche en spécifiant la police, le format, la taille de police et beaucoup d' autres caractéristiques du texte. En ajoutant des caractères spéciaux à votre recherche, les fonctions rechercher et remplacer peuvent devenir très puissantes
Gebruik dezelfde familie voor alle tekst. Selecteer deze optie om alle aangepaste lettertypen te vervangen door het basislettertypeUtiliser la même famille dans tous les textes Cochez cette option pour outrepasser les polices de caractères de tous les documents et les remplacer par la famille de base
Leer-lettertype vervangenÉcraser la police de la dictée
& Vast lettertypePolice & à chasse fixe &
Schreefloos-lettertypePolice sans serif &
De bepalingen van deze richtlijn laten onverlet de bepalingen van Gemeenschapsrecht en het recht van de betrokken lidstaat inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededingingLa présente directive s
Lettertype wijzigenModifier la police &
Het opschrift is uitgevoerd in hoofdletters, in het lettertype Arial Bold en is ongeveer ‧ millimeter breedLes caractères de l'inscription sont du type Arial Bold et mesure environ ‧ mm de large
LETTERTYPETYPOGRAPHIE
Kiezen van een ander lettertype voor & klettresOuvre la boîte de dialogue Récupérer des nouveautés de & klettres; pour télécharger une nouvelle langue
Op het etiket moeten de vermelding Appellation d’Origine Contrôlée en de beschermde benaming zijn aangebracht in een lettertype dat minstens even groot is als twee derde van het grootste op het etiket voorkomende lettertypeObligation de porter la mention Appellation d’Origine Contrôlée et le nom de l'appellation inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage
Wijzigt het lettertype voor de titelChange la police du titre
De bovengenoemde aanduiding mag niet worden aangebracht in een opvallender kleur, lettergrootte of lettertype dan de verkoopbenaming van het productL'indication UE ou non UE susmentionnée ne doit pas apparaître dans une couleur, un format et un style de caractères qui soient plus apparents que la dénomination de vente du produit
In het onderste gedeelte van dit venster kunt u het uiterlijk van de sessie instellen. Voor iedere sessie kunt u bijvoorbeeld een ander lettertype, kleurschema en $ TERM-type instellenDans les autres onglets de la boîte de dialogue, configurez l' apparence de la session. Vous pouvez configurer une police, un thème de couleurs, un type de terminal ($ TERM) et beaucoup d' autres réglages pour chaque session
In deze module kunt u opties die te maken hebben met & konqueror; als webbrowser instellen. U vindt hier de gebruikelijke opties voor een webbrowser, zoals cookie-instellingen, cache en geschiedenis, evenals secties voor het wijzigen van de sneltoetsen, plugins en lettertypenCe module regroupe les options de configuration de & konqueror; en tant que navigateur Web. Les options habituelles que vous vous attendriez à trouver dans un navigateur comme la configuration des cookies, du cache et de l' historique se trouvent bien là, tout comme les sections permettant la modification des raccourcis clavier, des modules externes (plugins) et les polices
De hoofdletters en cijfers van het merkteken moeten minimaal ‧ mm groot en van een schreefloos, niet-proportioneel lettertype zijnLes majuscules et les chiffres qui constituent les inscriptions du marquage doivent avoir une hauteur minimale de ‧ mm, en caractères sans empattement (linéales) de qualité courrier
Er wordt een bijzonder lettertype gebruiktUn caractère spécial est utilisé
Kleur-en lettertype-instellingenNameConfiguration des polices et des couleursName
Ander lettertype kiezenChoisir une autre police
Aangepast Selecteer deze optie om een aangepaste kleur op te geven voor het standaard lettertypePersonnalisée Cochez cette option pour choisir une couleur personnalisée pour la police par défaut
Deze voetnoot wordt afgedrukt in een lettertype dat ten minste hetzelfde formaat heeft als dat van de lijst van diervoedersElle est imprimée dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste des aliments
om het lettertype, de lettertypegrootte en de stijl aan te geven voor de tijdbalkCliquez sur le bouton Vue mensuelle pour choisir le nom, le style et la taille de la police de l' affichage du mois
Dialoogvenster " Lettertype selecteren " openenPolices de format
De ontwerpverordening bepaalt dat alle pluimvee-, varkens- en schapenvlees, evenals levensmiddelen die ten minste ‧ % in gewicht van deze vleessoorten bevatten, moeten worden voorzien van een etiket waarop het land van oorsprong in een duidelijk leesbaar lettertype in de Ierse en/of de Engelse taal wordt vermeldLe projet de règlement d’application rend obligatoire la mention du pays d’origine sur l’étiquette de toute viande de volaille, viande porcine ou ovine et des denrées alimentaires contenant au moins ‧ % de ces viandes en poids, en caractères clairement lisibles en langue irlandaise et/ou anglaise
Gebruik geen ander lettertype in het merkde ne pas remplacer la police de caractères utilisée dans le label par une autre
Afficher la page 1. Trouvé 81943 phrase phrases correspondant à lettertype vervangen.Trouvé dans 6,344 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.