prononciation: IPA: /ˈplɵkə(n)/  

Les traductions dans français:

 • cueillir     
  (Verb  ) (verb   )
   
  ''(bloemen)'' afbreken of oogsten
 • ramasser     
  (verb   )
 • collectionner     
  (verb   )
 • rassembler     
  (verb   )
 • cuellir   
 • plumer   
  (Verb  ) (verb   )
 • recueillir     
  (verb   )
 • pincer     
  (Verb  ) (verb   )
 • tirer     
  (Verb  ) (verb   )
 • assembler     
  (verb   )
 • attraper     
  (verb   )
 • choisir     
  (verb   )
 • collecter   
  (verb   )
 • médiator   
  (noun   )
 • pioche       
  (noun   )
 • piquer     
  (verb   )
 • rammasser   
 • regrouper   
 • réunir     
  (verb   )

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (3)

pluk
touffe; cueillette; récolte
pluk de dag
cueillir le jour; carpe diem
Pluk de Strot
Carpe Jugulum

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "plukken", mémoire de traduction

add example
nl Vera wil dat ik appels pluk van bomen die nog maar net in de grond staan
fr Vera veut cueillir les pommes des arbres trop jeunes
nl Vanuit dat oogpunt kan Kroatië de eerste vruchten plukken van de samenwerking met de Europese Unie voor de verwezenlijking van de onderdelen van de TEN-T, TEN-E en de e-TEN die ook over Kroatisch grondgebied lopen en die in de vorm van een PPP en in volledige samenwerking met de EU ontwikkeld zouden kunnen worden.
fr Dans cette optique, sa coopération avec l'Union européenne pour la réalisation des sections RTE-T, RTE-E et e-TEN, qui couvrent également le territoire croate et pourraient être développées sous la forme d'un partenariat public-privé en étroite collaboration avec l'UE, s'avère réellement fructueuse.
nl ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde nationale instanties vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in bijlage ‧ genoemde soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben
fr pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d
nl Nu plukken de ondernemingen in de landen die de anti-apartheid hoog in het vaandel droegen, de economische vruchten van de nieuwe situatie.
fr Les entreprises des pays qui étaient au premier plan de la lutte anti-apartheid profitent désormais de la nouvelle situation.
nl Mogen we kruisbessen plukken?
fr Cueillir des groseilles?
nl De praktische naleving van de bij het Verdrag vastgelegde vrijheden vraagt om een volledige invoering van zulke systemen, zodat niet alleen overheidsdiensten en-instanties, maar ook de burgers, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in het algemeen daar de vruchten van kunnen plukken
fr Le CESE juge essentielle, pour garantir l’exercice concret des libertés prévues par le traité, la mise en œuvre intégrale de mécanismes d’interopérabilité, au bénéfice des administrations et des institutions, mais également des citoyens, des entreprises, et, de manière générale, de la société civile organisée
nl Kijk maar naar Aziatische landen die nog geen democratieën zijn. Omdat zij in staat waren zich open te stellen, hebben ze kunnen deelnemen aan de wereldeconomie en heeft hun bevolking daarvan de vruchten kunnen plukken.
fr Il suffit de regarder l'Asie, où certains pays ne sont pas encore des démocraties. C'est en s'ouvrant qu'ils ont pu participer à l'économie mondiale et en faire profiter leur population.
nl Het zal voor iedereen duidelijk zijn waarom particuliere bedrijven dat doen. Ze verwachten immers dat ze er de vruchten van zullen kunnen plukken.
fr On sait très bien ce que cela veut dire également : quand une société finance un parti, elle espère des avantages en retour.
nl Systemen voor grensoverschrijdende kleine betalingen Efficiënte systemen voor grensoverschrijdende kleine betalingen zijn essentieel voor de goede werking van de Interne Markt zodat zowel burgers als bedrijven daar de vruchten van kunnen plukken
fr Services de paiement de masse transfrontière L' efficacité des services de paiement de masse transfrontière est essentielle pour assurer un bon fonctionnement du Marché unique et pour permettre aux particuliers et aux entreprises de tirer pleinement profit de ses avantages
nl Universiteiten en onderzoekscentra dienen de vruchten te kunnen plukken van de resultaten van het netwerk
fr Les universités et centres de recherche devront avoir la possibilité d'utiliser les résultats de ce réseau thématique
nl We kijken uit naar volgend jaar, wanneer we hier allemaal de vruchten van zullen plukken.
fr Nous en attendons des avantages généraux pour l'année prochaine.
nl Terwijl de Tories zich terugtrekken om de scheuren in hun partij te dichten, doet Labour in Brussel haar best om Groot-Brittannië de vruchten van de EU te laten plukken.
fr Tandis que les conservateurs perdent leur temps à essayer de régler leurs dissensions, les travaillistes ne ménagent pas leurs efforts pour que Bruxelles uvre en faveur de la Grande-Bretagne.
nl plukken van tabak
fr la cueillette du tabac
nl Ik ben dan ook bijzonder ingenomen met de tenuitvoerlegging van het Europees Handvest voor kleine bedrijven, aangezien dit initiatief de lidstaten in de gelegenheid zal stellen de voordelen te plukken van het uitwisselen van goede praktijken.
fr Je salue par conséquent la mise en œuvre d’une charte européenne des petites entreprises, qui permettra aux États membres de l’UE de tirer les bénéfices d’un échange des meilleures pratiques.
nl Het plukken gebeurt manueel in verschillende plukbeurten, naargelang van de ontwikkelingsfase van de vrucht
fr Elle est effectuée à la main et en plusieurs étapes, en autant de passages que nécessaire, et lorsque le fruit est à maturité optimale
nl Ik wil verder nog zeggen dat ik hoop dat nu de onderhandelingen over bananen succesvol zijn afgerond tevens gekeken zal worden naar verlaging van de douanetarieven voor andere tropische fruitsoorten, opdat de prijs ervan daalt en de burgers in de hele EU daarvan de vruchten kunnen plukken.
fr Les négociations sur le commerce des bananes s'étant conclues avec succès, j'émets l'espoir, enfin, que nous dirigions notre attention sur celui des autres fruits tropicaux dans la perspective de réduire les droits à l'importation de ces produits, ce qui aura pour effet de réduire leur prix, au grand bénéfice des citoyens européens.
nl is van mening dat de communautaire programma’s die momenteel in de cultuursector beschikbaar zijn de implicaties van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed van de Europeanen niet volledig reflecteren; verzoekt de Commissie derhalve de opzet voor te stellen van specifieke programma’s die artistieke creativiteit bevorderen en waarmee een bredere en diepgaandere band behouden blijft met de materiële en immateriële goederen en waarden, die het Europees cultureel erfgoed vormen, en deze goederen en waarden op elkaar in te laten werken volgens het humanistische concept van identiteiten en verschillen en in moderne culturele productie zodat het mogelijk wordt de vruchten daarvan te plukken en te delen volgens het humanisme en de huidige culturele productie makkelijker wordt en die ervoor zorgen dat hiervan kan worden geprofiteerd en deze kunnen worden gedeeld
fr estime que les programmes communautaires actuellement disponibles dans le secteur de la culture ne répondent pas complètement à la situation liée au patrimoine culturel commun des Européens, et invite de ce fait la Commission à proposer la création de programmes spécifiques qui stimuleront la créativité des artistes et permettront, de manière plus vaste et plus profonde, d'entretenir le contact avec les biens et les valeurs, matériels et immatériels, qui constituent le patrimoine culturel européen, de faciliter leur interaction dans la compréhension humaniste des identités et des différences ainsi que dans la production culturelle actuelle, permettant ainsi d'en profiter et de les partager
nl Je moeder was eerder opgestaan, zoals ze altijd deed, om paddestoelen te plukken, die op de Evaporators groeien
fr Ta mère à été capturée
nl planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen
fr de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des plantes ou d'endommager et détruire, de quelque manière que soit, la végétation ou les plantes
nl Het feit dat in het verslag wordt benadrukt dat met deze verwijzing andere mensen in vergelijkbare sociaaleconomische omstandigheden niet mogen worden uitgesloten, biedt geen garantie dat andere gemeenschappen die 'sociaal gemarginaliseerd' zijn als gevolg van bijzonder moeilijke economische, arbeids- en familiaire omstandigheden, ook de vruchten kunnen plukken van het voor huisvestingsprojecten bestemde deel van het EFRO.
fr Le rapport demande que la référence aux Roms n'exclue pas des interventions visant à aider d'autres groupes sociaux marginalisés, mais cette demande n'offre aucune garantie selon laquelle d'autres personnes, "socialement marginalisées" car confrontées à des situations économiques, professionnelles ou familiales particulièrement difficiles, pourront bénéficier des fonds offerts par le FEDER en faveur du logement.
nl Bij de droge bonen verloopt de oogst in drie fasen: het plukken, het drogen ter plekke en het dorsen
fr Pour le haricot sec, elle se passe en trois temps: arrachage, séchage sur le terrain et battage
nl Juist die concurrentiedruk zal de consument beschermen, niet logge wetgeving, die e-commerce in zijn ontwikkeling zou kunnen remmen en anderen de vruchten laat plukken van een revolutie in onze economie, die sinds de industriële revolutie van de 19de eeuw haar weerga niet kent.
fr C'est précisément cette compétitivité qui va garantir la protection des consommateurs, et non pas une législation maladroite qui risque de freiner le développement du commerce électronique, laissant à d'autres dans le monde le soin de récolter les fruits d'un bouleversement de notre économie sans précédent depuis la révolution industrielle du dix-neuvième siècle.
nl is van oordeel dat de financiële instrumenten in de context van de nieuwe generatie van programma's subtieler moeten zijn en over passende financiële middelen moeten kunnen beschikken, wat van vitaal belang is om in de hele EU welvaart en een op concurrentie gericht industrieel beleid te ondersteunen, onder andere voor de KMO's, dat de vruchten kan plukken van onderzoeksresultaten in industriële toepassingen (te weten technologie-overdracht van universiteiten en onderzoekscentra naar industriële toepassingen
fr considère que, dans le contexte de la nouvelle génération de programmes, les instruments financiers doivent être repensés d'une manière plus minutieusement réglée et doivent être dotés de ressources financières suffisantes, ce qui est essentiel pour soutenir une politique industrielle qui soit axée sur la prospérité et la compétitivité pour l'ensemble de l'UE, notamment les PME, et qui tirerait avantageusement parti des résultats de la recherche via les applications industrielles (telles que le transfert de technologie des universités et des centres de recherche vers les applications industrielles
nl Bij de volwassen bomen moet na de pluk krachtige meststof worden gebruikt
fr Pour les arbres adultes, des engrais plus concentrés doivent être appliqués après la récolte
nl Even belangrijk is dat wij onmiddellijk maatregelen nemen om de vruchten te kunnen plukken die in uitzicht worden gesteld in de verslagen van de heren Cecchini en Delors, die zeggen dat de dynamiek van de Europese economische integratie werkgelegenheid zal creëren.
fr Cela ne doit pas nous empêcher de nous activer à présent afin d'engranger les bénéfices identifiés par les rapports Cecchini et Delors pour la création d'emplois via la dynamique d'intégration européenne.
Afficher la page 1. Trouvé 623 phrase phrases correspondant à plukken.Trouvé dans 0,562 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.