Les traductions dans français:

 • excellent     
  (Adjective  ) (adjv   )
 • de premier ordre   
 • bien       
  (advb, noun, adjv   )
 • d'accord     
 • ok   
 • ordre       
  (Adjective  ) (noun   )
 • premier       
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
 • très bien     

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (3)

Louis Prima
Louis Prima
prima donna
prima donna; première chanteuse

Exemple de phrases avec "prima", mémoire de traduction

add example
nl Mijnheer de Voorzitter, ik heb een heel kort punt van orde. Een discussie zoals u wenst, is prima, maar het Parlement moet zich via een stemming over deze kwestie kunnen uitspreken.
fr Monsieur le Président, pour une très brève motion de procédure, si vous me le permettez. Avoir une discussion, comme vous l'avez souhaité, est excellent, mais un parlement doit exprimer sa position par un vote.
nl Bosnië en Herzegovina neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overnameovereenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, mits wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat zij onderdaan zijn van Bosnië en Herzegovina
fr À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine
nl Hoe jij bent, dat vind ik prima
fr Ce que tu es me va très bien
nl Je instincten zijn goed en je bent een prima supervisor
fr Ton instinct est sûr et, pour autant que je sache, tu es un bon supérieur
nl Mijnheer de Voorzitter, allereerst dank aan mevrouw Pack voor haar prima verslag en voor haar onvermoeibare inzet bij onze parlementaire werkzaamheden voor dit en heel veel andere dringende en moeilijke onderwerpen.
fr Monsieur le Président, avant tout je remercie Mme Pack de son excellent rapport ainsi que de son action infatigable et positive dans nos travaux parlementaires sur ce thème tout comme sur de nombreux autres thèmes difficiles et urgents.
nl Prima wedstrijd
fr Super match
nl Prima ballerina van het Moskou Ballet
fr La danseuse étoile du ballet de Moscou
nl overwegende dat in deze richtlijnen het PRIMA-principe (Place of the Relevant Intermediary Approach- op de plaats van vestiging van de betrokken intermediair gebaseerde benadering) is vastgesteld met het doel de rechtszekerheid van de betalingen en een doeltreffend toezicht op financiële intermediairs te waarborgen
fr considérant que ces directives ont posé un principe dit PRIMA (Place of the Relevant Intermediary Approach ou approche du lieu de l'intermédiaire pertinent) afin d'assurer la sécurité juridique des paiements et une supervision efficace des intermédiaires financiers
nl Prima, Katya
fr C' est très bien Katya
nl En dat vind ik prima
fr Je le conçois très bien
nl Binnen de interne markt die we willen optimaliseren kennen we ook geen grenzen voor onze bedrijven, dus wat dat betreft denk ik dat een minimumharmonisatie een prima uitgangspunt is, dat zowel goed is voor het milieu als voor onze economie.
fr Au sein du marché intérieur que nous entendons optimiser, nous ne connaissons pas de frontières non plus pour nos entreprises, aussi suis-je d’avis, sur ce point, qu’une harmonisation minimale est un excellent point de départ convenant tant à l’environnement qu’à notre économie.
nl Voor ons optreden achteraf hebben we het Solidariteitsfonds, waarover collega Berend een prima verslag opgesteld heeft, maar op dat vlak moet er nog wel veel gebeuren, aangezien het heel lastig zal blijven, gezien de grote variëteit in situaties en financieringsvormen, om voor ieder specifiek geval de ideale oplossing te vinden.
fr Pour ce qui est des actions a posteriori, qui font intervenir notre Fonds de solidarité, là notre collègue Berend a fait un très beau travail, mais il reste beaucoup à faire, car il sera toujours très difficile, compte tenu de la diversité des cas, de la diversité des financements, de trouver des solutions parfaitement adaptées.
nl Een lidstaat neemt, op verzoek van Moldavië en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle onderdanen van derde landen en staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Moldavië, mits overeenkomstig artikel ‧ wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat die personen
fr Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de la Moldova et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Moldova, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article ‧, ou qu’il peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne
nl Zo gaat u al uw wetgevingsvoorstellen rechtstreeks voorleggen aan de nationale parlementen, op hetzelfde moment als aan het Europees Parlement; dat is prima, maar het voegt niets nieuws toe.
fr Ainsi, vous allez transmettre toutes vos propositions législatives directement aux parlements nationaux, en même temps qu’au Parlement européen; c’est bien, mais cela n’apporte rien de nouveau.
nl Dat is prima! Het is echter naar mijn idee van groot belang te benadrukken dat het niet sneller kan gaan dan de lidstaten zelf willen.
fr Ces propositions sont bonnes! Néanmoins, je crois qu'il faut dire très clairement que nous ne pourrons pas aller plus vite que ne le souhaitent les États membres eux-mêmes.
nl Ja, het ging prima
fr Ça s' est très bien passé
nl U hebt het als de Franse president gedaan, en prima gedaan hoor!
fr Vous l'avez fait en tant que président de la République française, et grand bien vous fasse.
nl Hoe is het, Doc?- Prima
fr Vous allez bien, docteur?
nl Lijst van documenten die worden beschouwd als prima facie bewijs dat is voldaan aan de voorwaarden voor overname van gewezen onderdanen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië (artikel ‧, lid ‧, en artikel ‧, lid
fr Liste des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (article ‧, paragraphe ‧, et article ‧, paragraphe
nl Allereerst is de euro technisch gezien volstrekt overbodig en komt hij alleen tegemoet aan de extremistische wensen van sommige federalisten, die tot elke prijs in heel Europa dezelfde munten en biljetten willen zien. In feite kunnen wij alles prima bij het oude laten, dat wil zeggen dat we de euro uitsluitend in het internationale verkeer gebruiken als munt die boven de nationale munteenheden staat.
fr Tout d'abord, elle est parfaitement inutile du point de vue technique, et ne sert qu'à satisfaire l'extrémisme de certains fédéralistes, qui veulent absolument des signes monétaires uniformes dans toute l'Europe.
nl Want ziet u, het is nu eenmaal zo dat dat zeer lastige vraagstukken zijn. Overigens is dit debat een prima bewijs van het nut van de vrijdagzittingen.
fr De plus, nous avons ici la meilleure preuve de ce que cela a un sens de venir aux séances du vendredi.
nl We garanderen vrije mededinging en goederen voor een lage prijs en dat is allemaal prima.
fr Nous garantissons une libre concurrence et des biens peu coûteux, et c'est très bien ainsi.
nl Jullie passen hier prima
fr Vous deux ferez parfaitement l' affaire
Afficher la page 1. Trouvé 2303 phrase phrases correspondant à prima.Trouvé dans 0,941 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.