Les traductions dans français:

 • excellent     
  (Adjective  ) (adjv   )
 • de premier ordre   
 • ordre       
  (Adjective  ) (noun   )
 • premier       
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
 • très bien     

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (1)

prima donna
prima donna

Exemple de phrases avec "prima", mémoire de traduction

add example
nl Oke.-` Love me tender ' is prima
fr Pas de problèmes.-Love me tender, ce sera super
nl Dit laat steun onverlet die overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de aanmeldingsverplichting is vrijgesteld en waarvoor prima facie wordt aangenomen dat deze gericht is op de bevordering van de economische ontwikkeling
fr Cela ne concerne pas les aides exemptées de l’obligation de notification en vertu du règlement (CE) no ‧/‧, dont il convient de considérer, à première vue, qu’elles sont destinées à faciliter le développement économique
nl Ik wil niet verhullen en er enkel nog eens op wijzen dat de EU de afgelopen drie of vier jaar ook prima heeft gefunctioneerd zonder dit verdrag.
fr Je me contenterai de souligner une fois de plus qu'au cours des trois ou quatre dernières années, l'Union européenne a continué de fonctionner parfaitement sans le traité de Lisbonne.
nl ' t Loopt nu toch prima zo?
fr Les choses sont très bien comme elles sont
nl Je zult ' n prima officier zijn
fr Vous ferez un excellent officier
nl Het is natuurlijk prima dat er maatregelen worden getroffen ter bescherming van de landelijke omgeving en bevordering van extensieve landbouwmethoden, maar ik zou de aandacht willen vestigen op de mate waarin de lidstaten daarbij hun eigen prioriteiten kunnen stellen, de zogenaamde nationale budgetten voor de rundvlees- en melksector, de toepassing van wederzijdse nalevingsvereisten en de criteria inzake de arbeidskrachten.
fr L'introduction de mesures destinées à sauvegarder notre milieu rural et à encourager le développement de formes de production agricole extensives est la bienvenue, mais j'attire l'attention sur le degré de flexibilité offert aux États membres pour déterminer leurs propres priorités, à savoir les enveloppes nationales pour les secteurs de la viande bovine et laitier, l'application des exigences obligatoires et les critères de la main-d'uvre.
nl Zeker, het totaalbedrag is zeer aanzienlijk, maar in verhouding tot het bruto nationaal product is het een bedrag dat prima uit de nationale begroting kan worden vrijgemaakt.
fr La somme totale est très significative, mais par rapport au PIB, c'est une somme qui peut être débloquée dans le contexte de budgets nationaux.
nl Ten tweede wil ik mevrouw Roth-Behrendt feliciteren met haar prima werk.
fr Je voudrais ensuite féliciter Mme Roth-Behrendt pour son excellent travail.
nl Ja hoor, dat is prima
fr Certainement, ce serait parfait
nl Mevrouw de Voorzitter, ik dank de heer Lannoye voor zijn prima verslag en de daarin geschetste problemen met betrekking tot de niet-conventionele geneeskunde.
fr Madame le Président, je remercie M. Lannoye pour son excellent rapport et pour la manière dont il abordé les problèmes liés aux médecines non conventionnelles.
nl Het past u prima, meneer
fr Que cela tombe à merveille
nl Ik vind het prima dat hij het initiatief heeft genomen door te zeggen dat de Commissie voor administratieve uitgaven de nullijn hanteert.
fr Je pense que c'est une bonne chose qu'il ait commencé en disant que la Commission réduit ses dépenses administratives à presque rien.
nl Bettes zegt dat ' t prima gaat
fr Bettes m' a dit qu' il allait mieux
nl Ik ben een voorstander van alles wat onze parlementaire besprekingen hier kan verlevendigen, dus deze mogelijkheid voor de parlementsleden om elkaar op een beschaafde manier te interrumperen en op deze wijze het woord te nemen, is een prima idee.
fr Je suis favorable à tout ce qui animera nos discussions parlementaires en plénière et cette possibilité de s'interrompre mutuellement de manière civilisée et de s'exprimer spontanément est donc une bonne idée.
nl - Prima, daar wordt voor gezorgd.
fr - D’accord, il en sera ainsi fait.
nl De wijzigingen die aangebracht zijn om het Commissievoorstel minder vrijblijvend te maken en daarmede de oneigenlijke concurrentie eruit te halen, zijn prima.
fr Les modifications qui ont été apportées afin de rendre la proposition de la Commission plus contraignante et, par là, d'éliminer la concurrence impropre, sont très bonnes.
nl Wanneer het secretariaat van de Commissie voor regularisatie vaststelt dat het bij de aanvraag gevoegde dossier volledig is, maar dat prima facie blijkt dat de aanvraag toch niet kan leiden tot een gunstig advies, wordt ze bij een kamer van de Commissie voor regularisatie aanhangig gemaakt
fr Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, mais que prima facie il apparaît que celle-ci ne peut donner lieu à un avis favorable, une chambre de la Commission de régularisation est saisie
nl Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, mevrouw Korhola heeft prima werk geleverd.
fr Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mme Korhola a fait du très bon travail.
nl Hij is daar een prima kandidaat voor
fr C' est un candidat parfait
nl Ik vind zjijn ogen prima
fr J' aime bien ses yeux
Afficher la page 1. Trouvé 2303 phrase phrases correspondant à prima.Trouvé dans 1,326 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.