Les traductions dans français:

  • évitement   
     
    De handeling van vermijden of wegblijven van.

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (2)

vermijdbaar
évitable
vermijden
fuir; s'abstenir de; éviter; parer; s’abstenir de; esquiver

Exemple de phrases avec "vermijding", mémoire de traduction

add example
nl Daarom wil ik de aandacht van de Commissie vestigen op het vraagstuk van de immigratie en het werk, om te vermijden dat het werk in plaats van een element van vereniging een element wordt van nieuwe conflicten tussen de immigranten in onze landen en degenen die moeten omscholen. Denkt u, voorzitter Prodi, eens aan de crisis in de industrie van ons land.
fr En ce sens, je me permets donc d'attirer l'attention de la Commission sur les thèmes de l'immigration et du travail, afin d'éviter que ce dernier ne devienne, plus qu'un élément d'union, un facteur de conflit entre les immigrés présents dans nos pays et ceux qui doivent procéder à une reconversion de leur activité.
nl Ter bevordering van de convergentie mag de Commissie uitvoeringsmaatregelen aannemen waarin nadere invulling wordt gegeven aan het in artikel ‧, lid ‧, bedoelde saneringsplan, het in artikel ‧, lid ‧ bedoelde financieel plan, alsmede aan artikel ‧, waarbij ernaar gestreefd wordt procyclische effecten te vermijden
fr Si cela s'avère nécessaire afin de renforcer la convergence, la Commission peut arrêter des mesures d'exécution énonçant des spécifications supplémentaires pour le programme de rétablissement visé à l'article ‧, paragraphe ‧, le plan de financement visé à l'article ‧, paragraphe ‧, et en ce qui concerne l'article ‧, en prenant soin d'éviter des effets procycliques
nl ° de door de aanvrager verstrekte gegevens omtrent de maatregelen die worden gepland om de negatieve effecten van het project en van het bouwterrein te vermijden, weg te werken of af te remmen
fr ° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier
nl Mijnheer de commissaris, mijnheer de minister, laten we ten behoeve van de euro en ons Europa vermijden dat dergelijke dingen nog eens gebeuren.
fr Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, pour le bien de l'euro et de notre Europe, évitons de répéter de telles régressions.
nl Onze twee rapporteurs hebben geprobeerd deze valstrik te vermijden, maar zijn daar niet helemaal in geslaagd, moet ik zeggen.
fr Nos deux rapporteurs ont essayé d' éviter ce piège sans y avoir tout à fait réussi, je dois le dire.
nl Indien deze methode niettemin tot een dubbele belasting van dezelfde winst leidt, plegen de bevoegde autoriteiten van beide Staten overleg om die dubbele belasting te vermijden
fr Toutefois, si cette méthode entraîne une double imposition des mêmes bénéfices, les autorités compétentes des deux Etats se concertent en vue d'éviter cette double imposition
nl De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot de bevordering van de economische betrekkingen en het Protocol, ondertekend te Koeweit op ‧ maart ‧, zullen volkomen gevolg hebben
fr La Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le ‧ mars ‧, sortiront leur plein et entier effet
nl Zij zijn gericht op het vermijden van kruissubsidiëring tussen de netgebruikers en houden geen belemmering in voor het betreden van de markt door nieuwkomers
fr Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n'empêchent pas l'accès des nouveaux entrants sur le marché
nl Bij een door het gewest gegrond geacht verzoek houdende vermijding van dubbele belasting treedt dit gewest in overleg met de andere betrokken overheden teneinde de belastingheffing die strijdig is met het in het eerste lid vermelde principe ongedaan te maken. »
fr En cas de demande visant à prévenir la double imposition, jugée fondée par la région, cette région se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa ‧er. »
nl Het is dus voornamelijk om de onzalige inflatie van een blanco cheque te vermijden dat ik voorstel dat de nationale parlementen deelnemende partij worden van het rechtssysteem van de Europese Unie, net zoals de nationale regeringen en de instellingen van de Unie.
fr C'est donc essentiellement pour éviter l'inflation fâcheuse d'un chèque en blanc que je propose que les parlements nationaux deviennent partie prenante du système juridictionnel de l'Union européenne, au même titre que les gouvernements nationaux et les institutions de l'Union.
nl Als voorzorgsmaatregel heeft het de voorkeur het gebruik van NovoSeven tijdens de zwangerschap te vermijden
fr Par mesure de précaution, il est préférable d éviter l utilisation de NovoSeven durant la grossesse
nl Mocht er toch sprake zijn van een ongelijke behandeling, dan is de Ministerraad van oordeel dat zij door een legitiem doel is gerechtvaardigd, namelijk de werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te verbeteren en de blokkering ervan te vermijden
fr S'il devait malgré tout être question d'un traitement inégal, le Conseil des Ministres estime qu'il est justifié à la lumière d'un objectif légitime, à savoir améliorer le fonctionnement de la Commission communautaire flamande et éviter son blocage
nl Wij zullen zo vermijden dat we overvallen worden op het ogenblik dat wij de bestaande kerninstallaties moeten moderniseren.
fr Nous éviterons ainsi d'être pris au dépourvu au moment où nous serons appelés à moderniser les installations nucléaires existantes.
nl Daarom moeten er, om negatieve effecten te vermijden, overgangsregelingen komen zodat werkgevers hun voorzieningenstelsels geleidelijk kunnen aanpassen
fr Pour éviter des retombées négatives, il faut en conséquence prévoir des dispositions transitoires qui permettent aux employeurs d'adapter progressivement les régimes de pension
nl Hij verzocht mij er bij de Europese Unie voor te pleiten dat zij er bij Turkije op zou aandringen nauwgezet de criteria van Kopenhagen na te leven om een nieuwe oorlog in het zuid-oosten van het land te vermijden
fr Il avait évoqué aussi le risque d'une nouvelle insurrection populaire et m'avait demandé d'intervenir en son nom pour obtenir de l'Union européenne qu'elle prenne des mesures radicales au sujet de la Turquie et repousse le spectre d'un nouveau conflit au Kurdistan turc en soulignant la nécessité de respecter scrupuleusement les critères de Copenhague
nl Bovendien moet onverwijld gezorgd worden voor de overgang tussen de nieuwe werkwijze en de daardoor vervangen werkwijze van tegemoetkomingen aan de alleenstaande uitvinders, om de onzekerheid te vermijden waartoe een te lange overgangsperiode kan leiden zowel voor particulieren als voor diensten van het bestuur
fr Il convient également d'assurer sans délai la transition entre le nouveau mécanisme et celui des aides aux inventeurs isolés qu'il remplace, pour éviter l'incertitude qu'une situation intermédiaire trop longue est susceptible de causer, tant au niveau des particuliers que des services de l'administration
nl De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Hanoi op ‧ februari ‧, zullen volledig gevolg hebben
fr La Convention entre le Royaume de Belgique et la République socialiste du Vietnam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Hanoi le ‧ février ‧, sortiront leur plein et entier effet
nl De controles langs de weg worden op verschillende plaatsen en op wisselende tijdstippen georganiseerd, waarbij een voldoende uitgebreid gedeelte van het wegennet wordt bestreken om vermijding van controlepunten moeilijk te maken
fr Les contrôles sur route doivent être organisés à des endroits différents, à n
nl Iedereen die in Europa eindelijk verlost wil worden van een beleid gebaseerd op tegenover elkaar staande partijen, moet proberen om nieuwe confrontaties via een nieuwe geostrategie te vermijden en dient Rusland de hand te reiken om tot een waarlijk praktisch partnerschap te komen.
fr Pour en finir avec une politique d'antagonisme dans l'ensemble de l'Europe, il est capital de ne pas créer de nouvelles confrontations avec une nouvelle géostratégie, mais de tendre la main à la Russie pour un véritable partenariat concret.
nl Deze beslissing is niet vereist indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap
fr Cette décision n'est pas requise lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent
nl Informatiecampagnes op dit gebied zijn noodzakelijk omdat ze misverstanden en onduidelijke situaties helpen vermijden.
fr Cela nécessitera des campagnes d'information.
nl Deze richtlijn zal deze initiatieven niet alleen aanvullen middels het verschaffen van een kader om ze interoperabel te maken, maar zal om doublures te vermijden, ook voortbouwen op de opgedane ervaring en de reeds bestaande initiatieven
fr Non seulement la présente directive complètera ces initiatives en établissant un cadre qui permettra leur interopérabilité, mais elle tirera également parti de l'expérience et des initiatives existantes, sans faire double emploi avec les travaux déjà menés à bien
nl Uit eerdere ervaringen is duidelijk gebleken dat het noodzakelijk is de basisbeginselen vast te leggen voor verdere samenwerking en coördinatie tussen UNOCHA (met inbegrip van zijn systeem voor snelle interventie in noodsituaties en zijn coördinatie-instrumenten) en de Commissie van de Europese Gemeenschappen (in het kader van de activiteiten van het bij Beschikking ‧/‧/EG, Euratom ingestelde communautaire civielebeschermingsmechanisme en de activiteiten van ECHO, het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap) wanneer beide partijen tegelijkertijd bijstand verlenen of bijstandsverlening ondersteunen in een land dat door een natuurramp of een door menselijk toedoen veroorzaakte ramp wordt getroffen, teneinde te streven naar doeltreffende samenwerking, maximale benutting van de beschikbare middelen en vermijding van nodeloze overlappingen
fr L'expérience acquise a mis en évidence la nécessité de fixer les principes de base sur lesquels devraient s'appuyer à l'avenir la coopération et la coordination entre l'UNOCHA (y compris son dispositif d'intervention d'urgence et ses outils de coordination) et la Commission européenne [dans le cadre des activités du mécanisme communautaire de protection civile établi par la décision ‧/‧/CE, Euratom du Conseil du ‧ octobre ‧ et des activités d'ECHO, l'Office humanitaire de la Communauté européenne lorsque les deux partenaires facilitent ou fournissent simultanément une assistance à un pays frappé par une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, dans le but de coopérer avec efficacité, d'utiliser au mieux les ressources disponibles et d'éviter tout double emploi
nl Met het oog op een correcte werking van de Unie met haar 25 lidstaten is meer transparantie en samenhang nodig om te vermijden dat er steeds meer verschillende agentschappen komen en om overlapping van bevoegdheden en werkzaamheden met die van de desbetreffende diensten van de Europese Commissie te vermijden.
fr Pour garantir que l’UE à 25 États membres fonctionne correctement, il faut plus de transparence et de cohésion pour éviter l’établissement d’agences de plus en plus diverses, dont de nombreuses feraient double emploi avec les services correspondants de la Commission.
Afficher la page 1. Trouvé 8157 phrase phrases correspondant à vermijding.Trouvé dans 2,732 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.