Les traductions dans français:

  • prix du fermage   

Exemple de phrases avec "cena dzierżawy", mémoire de traduction

add example
pl koszty dzierżawy lub najmu, pod warunkiem że dotyczą wyłącznie okresu współfinansowania danego działania, natomiast dzierżawa lub najem jest najlepszym rozwiązaniem w kategoriach stosunku wartości do ceny
fr les frais de location ou de crédit-bail, pour autant qu'ils soient exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération et qu'ils soit préférables à d'autres solutions en termes de rentabilité économique
pl W przypadku Belliard ‧–‧ umowa podpisana w grudniu ‧ r. (dzierżawa wieczysta z prawem zakupu powyżej ‧ lat) nie podawała ceny zakupu
fr Dans le cas du bâtiment Belliard ‧-‧, le contrat signé en décembre ‧ (emphytéose acquisitive sur ‧ ans) n’indique pas de prix d’achat
pl Jak zaznaczono powyżej, wysokości czynszu za dzierżawę kompleksu oraz cena akcji Ahoy Rotterdam NV były zgodne z warunkami rynkowymi
fr Ainsi qu'il est précisé plus haut, le loyer et le prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV étaient conformes aux conditions du marché
pl Ustęp ‧ nie ma zastosowania w przypadku, gdy rolnik wykaże, zgodnie z wymogami Państwa Członkowskiego, że cena sprzedaży lub dzierżawy odpowiada wartości odnośnego gospodarstwa, lub w przypadku częściowego przeniesienia praw do części gospodarstwa bez uprawnień do płatności
fr Le paragraphe ‧ ne s
pl Jak zaznaczono w decyzji o wszczęciu postępowania, sprzedaż przedsiębiorstwa Ahoy Rotterdam NV i dzierżawa kompleksu Ahoy przyniosłyby nabywcy/najemcy korzyść gospodarczą tylko w przypadku, gdyby cena akcji Ahoy Rotterdam NV lub wysokość czynszu za dzierżawę kompleksu Ahoy zostały ustalone na poziomie niższym niż poziom rynkowy
fr Ainsi qu'il est indiqué dans la décision portant ouverture de la procédure, la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe Ahoy ne devraient conférer un avantage économique à l'acheteur/locataire que si le prix des actions de la société ou le loyer du complexe ont été fixés à des niveaux inférieurs aux cours du marché
pl Ceny muszą uwzględniać opłatę za dzierżawę licznika, opłatę stałą i stawkę eksploatacyjną
fr Les prix comprennent la location du compteur, la prime fixe et le terme proportionnel
pl Twierdzeniu władz szwedzkich, że w Åre zasadniczo nie istnieje rynek nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej/sprzedaży detalicznej, przedstawionemu jako uzasadnienie nieuwzględnienia cen w rzeczywistych transakcjach, przeczy poniekąd fakt, że w ‧ r. firma Ernst & Young była w stanie dokonać pełnej wyceny na podstawie perspektyw rynkowych w odniesieniu do gruntów przeznaczonych do celów konkretnej działalności w zakresie sprzedaży detalicznej żywności oraz rzeczywistych umów dzierżawy i transakcji zakupu dokonanych w tej samej okolicy
fr L’argument des autorités suédoises selon lequel il n’y avait pas à proprement parler de marché à Åre pour les terrains destinés à des activités économiques et commerciales au moment de la vente, argument avancé pour justifier la non-prise en compte des prix des transactions réelles, est quelque peu contredit par le fait que, en ‧, Ernst & Young avait été en mesure de procéder à une évaluation complète fondée entre autres sur les perceptives du marché pour le commerce d’alimentation de détail pour le terrain et sur les contrats de location et les achats effectifs à Åre
pl W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja zaproponowała, że podstawę dla zastosowania metody wartości czynszowej mogłyby stanowić wewnętrzne ceny transferowe między przedsiębiorstwami detalicznymi firmy BT a jej działem hurtowym, a także czynsze pobierane przez firmę BT z tytułu dzierżawy własnej infrastruktury
fr Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission affirmait que le prix du transfert interne entre les activités de gros et de détail de BT ainsi que le loyer perçu par BT pour la location de sa propre infrastructure pouvaient servir de base pour appliquer la méthode du loyer
pl W końcu ustalono również, iż przedsiębiorstwo zawarło umowy dzierżawy gruntów po znacznie zaniżonych cenach, zarówno w wartościach względnych, jak i bezwzględnych
fr Enfin, il a été établi que la société avait obtenu des contrats de location de terrains à des prix anormalement bas, en chiffres tant absolus que relatifs
pl zwraca uwagę na utrzymujące się problemy związane z wysokimi kosztami rozpoczęcia działalności, takimi jak ceny sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych, przy występującej jednocześnie konieczności ciągłego inwestowania w kapitał fizyczny i ludzki w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu innowacyjności technologicznej i logistycznej, zauważa jednak, że podniesienie poziomu innowacyjności technologicznej i logistycznej wymaga nie tylko zakupu urządzeń i maszyn, lecz również prowadzenia badań i udostępniania ich wyników
fr constate la persistance des difficultés liées aux coûts élevés d’installation, dont les prix de vente ou de location du foncier agricole, comme à la nécessité d’investir sans cesse dans les capitaux matériels et les ressources humaines, afin d’atteindre un meilleur niveau d’innovation technique et logistique, mais relève que, pour améliorer le niveau d’innovation technique et logistique, l’achat d’équipements et de machines ne suffit pas, et que la recherche et l’accès aux résultats de la recherche sont essentiels à cette amélioration
pl W przypadku ‧ długoterminowych (‧-letnich) umów dzierżawy z opcją kupna zawartych przez Komisję w Brukseli w latach ‧–‧ w formie dzierżawy wieczystej z prawem zakupu cena zakupu nie została określona w umowach
fr Pour ‧ baux emphytéotiques (‧ ans) assortis d’une option d'achat, établis sous la forme d'emphytéoses acquisitives par la Commission à Bruxelles au cours de la période ‧-‧, le prix d’achat n’était pas précisé dans le bail
pl Nie jest to najodpowiedniejsza metoda ustalania ceny dla dzierżawy długoterminowej
fr Cette méthode de fixation du prix n’est pas celle qui convient le mieux pour une location à long terme
pl Płatności te były niższe niż cena rynkowa za dzierżawę terenu, która w tamtym momencie wynosiła ‧ rocznie (patrz: pkt
fr Ces versements sont inférieurs au loyer calculé au prix du marché, qui s’élève à l’heure actuelle à ‧ EUR par an (voir le point
pl Cena za ‧ kWh energii elektrycznej powinna być wyliczona w taki sposób, żeby obejmowała wszelkie dodatkowe stałe opłaty (za dzierżawę licznika, opłaty stałe, opłaty eksploatacyjne etc.), jak również opłatę za zużyte kWh
fr Le prix par kWh doit être calculé de manière à comprendre tous les frais fixes (par exemple, la location du compteur, les frais fixes ou les coûts liés à la capacité, etc.) ainsi que le prix des kWh consommés
pl Pytania i definicje będą zgodne ze zaktualizowaną/zmienioną metodologią szacowania cen gruntów i kosztów ich dzierżawy
fr Les questions et les définitions seront conformes à la méthodologie mise à jour/révisée relative aux prix des terres et aux fermages
pl W związku z tym sprawozdania Deloitte dostarczyły pewnej podstawy do wyciągnięcia wniosków odnośnie do wysokości ceny dzierżawy i ceny akcji, zgodnych z warunkami rynkowymi
fr En conséquence, les rapports Deloitte permettent de tirer une conclusion fondée quant à la conformité au marché du loyer et du prix des actions
pl W swej decyzji o wszczęciu postępowania Komisja zauważyła, że zarówno cena zapłacona za Ahoy Rotterdam NV, jak i wysokość czynszu za dzierżawę kompleksu Ahoy zostały ustalone bezpośrednio na podstawie sprawozdań dotyczących wyceny sporządzonych przez Deloitte, niezależnego eksperta w tej dziedzinie
fr Dans la décision par laquelle elle a engagé la procédure, la Commission a fait remarquer que tant le prix de la société que le loyer du complexe avaient été directement déterminés sur la base des rapports établis par un évaluateur indépendant, Deloitte
pl jest zdania, że w umowach dzierżawy długoterminowej należy wskazać cenę zakupu oraz odpowiednie gwarancje finansowe udzielone przez wykonawców, tak aby zapewnić pełne wykonanie umowy do czasu ostatecznego odbioru
fr estime que les contrats emphytéotiques à long terme devraient mentionner le prix d'achat et prévoir des garanties financières adéquates de la part du contractant afin d'assurer la pleine exécution du marché jusqu'à la réception définitive
pl Spośród stron trzecich, które przedstawiły swoje uwagi dotyczące decyzji, zespół zadaniowy Altnet zaproponował zapoznanie się z konkretnymi źródłami danych o wartości czynszowej, takimi jak taryfy za hurtową dzierżawę łączy firmy BT lub jej opublikowane ceny uwolnionych pętli lokalnych, które mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia wartości czynszowej kabli miedzianych
fr Parmi les tiers intéressés qui ont formulé des observations concernant cette décision, Altnet Task Force a évoqué des sources spécifiques de preuves du loyer, telles que les tarifs appliqués par BT pour la location de lignes en gros ou les prix publiés pour les boucles locales dégroupées, qui pourraient être utilisées pour déterminer la valeur locative de ses câbles en cuivre
pl Urząd nie ma podstaw, by wątpić w prawdziwość i dokładność informacji przedstawionych przez władze islandzkie, z których wynika, że spółka Sementsverksmiðjan hf. płaci cenę rynkową za dzierżawę wspomnianego majątku
fr L’Autorité n’a pas de raison de douter de la véracité et l’exactitude des informations transmises par les autorités islandaises selon lesquelles Sementsverksmiðjan hf paie le prix du marché pour la location de ces biens
pl Domniemany beneficjent wskazał w tym względzie ograniczenia i warunki zawarte w umowie dzierżawy i sprzedaży, które w dużym stopniu ograniczają wartość dzierżawy i cenę sprzedaży
fr Le bénéficiaire présumé insiste à ce propos sur les restrictions et conditions qui figurent dans les contrats de location et de vente et limitent considérablement la valeur locative et le prix d'achat
pl Podane ceny oznaczone powinny uwzględniać wszelkie opłaty stałe (za dzierżawę licznika, opłaty stałe, opłaty eksploatacyjne itd.), jak też za zużyte kWh
fr Les prix-repères indiqués doivent être calculés de manière à comprendre tous les frais fixes (par exemple, la location du compteur, les frais fixes ou les coûts liés à la capacité, etc.) ainsi que le prix des kWh consommés
pl Ponadto, zgodnie z art. ‧ tego porozumienia, z dniem ‧ stycznia ‧ r. spółka przejmowała wykorzystywany majątek w dzierżawę na czas nieokreślony, w zamian za miesięczny czynsz ustalany zgodnie cenami rynkowymi
fr Par ailleurs, en application de l’article ‧ de cet accord, l’entreprise a pris en crédit-bail les actifs utilisés au ‧er janvier ‧ pour une période indéfinie durant laquelle elle paierait un loyer mensuel défini en fonction des prix du marché
pl Podstawowym działaniem będzie stworzenie kwestionariusza dotyczącego cen gruntów i ich dzierżawy, przy czym lokalni doradcy ds. działalności rolniczej (ok. ‧ ośrodków lokalnych) dostarczą szacunkowych danych dotyczących wysokości cen w określonych obszarach lokalnych (‧ okręgów w Danii
fr L'activité consiste essentiellement à élaborer un questionnaire sur le prix des terres et les fermages, qui permettra aux conseillers agricoles locaux [dans quelque cinquante centres locaux) de fournir des estimations de prix dans des zones déterminées (les quatre-vingt-dix-sept communes (collectivités locales) au Danemark]
pl Jeśli chodzi o cenę akcji Ahoy Rotterdam NV i wysokość czynszu za dzierżawę kompleksu Ahoy, Mojo i Music Dome uważają, że konflikt interesów kierownictwa i potencjalnego nabywcy przy przekazywaniu danych Deloitte spowodował niską wycenę akcji Ahoy Rotterdam NV
fr S'agissant du prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV et du loyer du complexe Ahoy, Mojo et Music Dome prétendent que les actions de la société ont été sous-évaluées en raison de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle la direction se trouvait en sa qualité d'acheteur potentiel lorsqu'elle a communiqué les données nécessaires à Deloitte
Afficher la page 1. Trouvé 42592 phrase phrases correspondant à cena dzierżawy.Trouvé dans 4,778 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.