Les traductions dans français:

 • Argentine   
  (Proper noun  f) (name   )
   
  Pays d’Amérique du Sud
   
  Pays d'Amérique du Sud, dont la capitale est Buenos Aires.
 • argentine   

Picture dictionary

Argentine
Argentine

Expressions similaires dans le dictionnaire thaï français. (68)

ติรานา
tirana; Tirana
ทะเลบอลติก
mer Baltique; Baltique; Mer Baltique; Mé Baltique; mer baltique
นครรัฐวาติกัน
Saint-Siège; État de la Cité du Vatican; Vatican; Cité du Vatican
ประเทศติมอร์ตะวันออก
Timor oriental; timor oriental; Timor Oriental
ประเทศนามิเบีย
namibie; République de Namibie; Namibie
ประเทศเฮติ
haïti; Haïti; République d'Haïti
ภาษาละติน
Latin; latine; latin
ละติน
latin; Latin
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
République Argentine; argentine; république argentine
สาธารณรัฐเฮติ
république de haïti; haïti
สารเพกติก
substance pectique
อาร์เจนตินา
république argentine; Argentine; argentine
อิลลูมินาติ
illuminés de bavière

Exemple de phrases avec "ประเทศอาร์เจนตินา", mémoire de traduction

add example
th อักษรละตินเพิ่มเติม CKCharselect unicode block name
fr Latin étendu-CKCharselect unicode block name
th เลือกชื่อประเทศต้นกําเนิดของเนื้อหาได้ที่นี่
fr Sélectionnez le nom du pays d' origine du contenu
th อเมริกา/อินเดียนา/วินาแม็ก
fr Amérique/Indiana/Winamac
th ต่างประเทศAddress for delivering letters
fr InternationalAddress for delivering letters
th การเปลี่ยนกลูโคสเป็นกรดแลกติกในเนื้อเยื่อ
fr Conversion du glucose en acide lactique dans les tissus
th อเมริกา/ริไจนา
fr Amérique/Regina
th คุณหวังมาจากประเทศจีน
fr M. Wang vient de Chine.
th เกรนาดาName
fr GrenadeName
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติ
fr Vous pouvez sélectionner ici une variante de votre disposition de clavier. Ces variantes diffèrent en général, pour une même langue, par l' emplacement des touches. Par exemple, la disposition ukrainienne a quatre variantes & ‧‧;: basique, avec touches Windows, de type machine à écrire, et phonétique (chaque lettre ukrainienne est placée sur son équivalent latin
th ภาษาละตินเซอร์เบียName
fr Serbe latinName
th เลือกประเทศหรือเขตพื้นที่อยู่ของคุณ เพื่อสลับไปใช้ค่าภาษาที่ใช้ รูปแบบตัวเลข ที่สัมพันธ์กับภาษาที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ
fr Vous pouvez sélectionner ici votre pays ou votre région. Les paramètres de langue, nombres, etc. s' adapteront automatiquement aux valeurs correspondantes
th ศูนย์ปศุสัตว์ระหว่างประเทศแห่งแอฟริกา
fr Centre international pour l'élevage en Afrique
th อเมริกา/อินเดียนา/เทลล์ซิตี้
fr Amérique/Indiana/Tell_City
th ด้วยความปราถนาดี
fr Meilleurs voeux
th สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆ
fr État de l'économie d'un pays ou d'une région à un moment donne
th แปซิฟิก/คิริติมาติ
fr Pacifique/Kiritimati
th ประเทศหรือเขตพื้นที่
fr Pays ou région &
th โอเมอร์ เซติน จาก บันเดรอมา ยินดีรับใช้ครับ!!
fr Omer CETIN de Bandirma.A vos ordres mon Commandant
th อเมริกา/อาร์เจนตินา/คาตามาร์คา
fr Amérique/Argentine/Catamarca
th ใช้เช่นเดียวกันกับก่อน พ.ศ. ‧, ประกอบด้วยสมาชิกจากสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ‧ ประเทศ และจากสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ‧ ประเทศ, ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นSerbia และ Montenegro เมื่อวันที่ ‧ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงภายในภูมิภาค หลัง
fr Utilisé à la fois pour la République fédérale socialiste de Yougoslavie, antérieure à ‧ et composée de six membres, et pour la République fédérale de Yougoslavie, composée de deux membres, qui lui a succédée. Cette dernière a changé son nom en Serbie et Monténégro le ‧ février ‧; pour les documents traitant de cette région après le changement utiliser
th ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่กําหนด
fr Quantité de biens ou de services produits par un pays en une période donnée
th ภาษาไทยเป็นภาษาราชการในประเทศไทย
fr La langue officielle de la Thaïlande est le thaï.
th ตัวเพิ่มเติมส่วนขยายละตินKCharselect unicode block name
fr Latin étendu additionnelKCharselect unicode block name
th ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
fr Mince couche de cutine ou de matériel cireux sur la surface externe des plantes
th การบริโภคอาหารเฉพาะแหล่ง ภูมิภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่รับประทานของแต่ละบุคคลใช้
fr Au niveau local, régional ou national; pour la quantité d'aliment ingéré par un individu utiliser
Afficher la page 1. Trouvé 126 phrase phrases correspondant à ประเทศอาร์เจนตินา.Trouvé dans 1,03 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.