Les traductions dans français:

  • pulvérisateur   
    (noun   )
  • Atomiseur de pesticides   
  • Nébuliseur de pesticides   
  • Vaporisateur de pesticides   

Expressions similaires dans le dictionnaire thaï français. (46)

การควบคุมด้วยสารเคมี
application des pesticides; lutte chimique
การฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมี
stérilisation chimique; stérilisation de matériel; stérilisation
การฉีดพ่นโดยลดปริมาณ
pulvérisation à dose réduite; pulvérisation à bas volume
การฉีดพ่นปริมาณน้อย
pulvérisation à dose réduite; pulvérisation à bas volume
การตรวจหาสารเคมี
méthode analytique; technique analytique; détermination chimique; analyse chimique
การตอบสนองต่อสารเคมี
phototropisme; thigmotropisme; tropisme; chimiotropisme; géotropisme; hydrotropisme
การพ่น
pulvérisation électrostatique; pulvérisation pneumatique; pulvérisation centrifuge; pulvérisation; pulvérisation par pression; pulvérisation thermique; pulvérisation mécanique; pulvérisation par vibrations; pulvérisation par jet; dispersion
การพ่นฝอยโดยใช้ประจุไฟฟ้า
pulvérisation par vibrations; pulvérisation par jet; pulvérisation pneumatique; pulvérisation par pression; pulvérisation thermique; pulvérisation; pulvérisation centrifuge; pulvérisation mécanique; dispersion; pulvérisation électrostatique
การย่อยสลายด้วยสารเคมี
dégradation; décomposition thermique; décomposition; altération; dégradation thermique; dépolymérisation; dégradation chimique
การวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันทางเคมี
immuno-essai; méthode immunocytochimique; technique immunologique; test sérologique; technique sérologique; analyse immunochimique
ขวดฉีดพ่น
vaporisateur; atomiseur
ความเข้มข้นทางเคมี
analyse chimique; composition chimique
ความต้านทานต่อสารเคมี
chimiosensibilité; résistance aux produits chimiques; chimiorésistance
ความไวต่อสารเคมี
résistance aux produits chimiques; chimiorésistance; chimiosensibilité
คุณสมบัติทางเคมี
propriété physicochimique; propriété physique; propriété chimique
พันธะเคมี
liaison chimique; liaison

Exemple de phrases avec "เครื่องพ่นสารเคมี", mémoire de traduction

add example
th เครื่องจําลอง
fr Machine virtuelle
th ไม่พบเครื่องพิมพ์ที่ตําแหน่งและพอร์ตนี้Unknown host-‧ is the IP
fr Aucune imprimante n' a été trouvée à cette adresse et à ce port. Unknown host-‧ is the IP
th เลือกใช้นี่ หากคุณเคยเลือกใช้ ' อย่าแสดงการเลือกเครื่องสแกน เมื่อเริ่มทํางาน ', แต่คุณต้องการเห็นมันอีกครั้ง
fr Cochez cette option si vous avez coché l' option « & ‧‧; Ne pas afficher le sélecteur de périphérique de numérisation au démarrage & ‧‧; » et que vous voulez revoir ce sélecteur
th จะสร้างแผ่นซีดีบันทึกเสียง ซึ่งเหมาะกับเครื่องเล่นซีดีทั่วไป หรือสร้างแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ซึ่งเหมาะสม กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล?
fr Voulez-vous créer un CD audio, lisible par les lecteurs de CD, ou un CD de données, lisible par les ordinateurs et d' autres lecteurs numériques & ‧‧;?
th คุณต้องเลือกเครื่องพิมพ์ก่อน
fr Vous devez choisir une imprimante
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
fr Système d'exploitation visant à limiter la pollution du milieu par une utilisation contrôlée des produits chimiques tout en maintenant un niveau de production rentable et efficace
th เปิด/ปิดการใช้งานตัวกรองเครื่องพิมพ์
fr Dés)Activer le filtre des imprimantes
th เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่
fr Imprimantes disponibles &
th คุณสามารถใช้เสียงออดมาตรฐานของระบบ (ทางลําโพงเครื่อง) หรือการแจ้งให้ทราบของระบบ ดูที่มอดูลควบคุม " การแจ้งให้ทราบของระบบ " สําหรับเหตุการณ์ " ส่วนพิเศษบางอย่างในโปรแกรม "
fr Vous pouvez utiliser la cloche standard du système (haut-parleur du PC) ou une notification du système plus sophistiquée, voir le module de configuration « & ‧‧; Notifications du système & ‧‧; » pour l' événement « & ‧‧; Quelque chose de spécial s' est passé dans le programme & ‧‧; »
th ชื่อเครื่องเดิม
fr Ancien nom d' hôte
th เครื่อง (ชื่อเครื่อง
fr & Machine (nom d' hôte) &
th เปิดหรือปิดระบบเครือข่ายบนเครื่องนี้
fr Active ou désactive le réseau sur ce système
th เพิ่มเครื่องพิมพ์พิเศษ
fr Ajouter une (pseudo) imprimante spéciale
th เพิ่มเครื่องโฮสต์
fr Ajouter un hôte
th ไม่พบเครื่องพิมพ์
fr Imprimante introuvable
th สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
fr Produit industriel; à n'utiliser que lorsqu'un descripteur plus spécifique n'est pas disponible
th เพิ่มเครื่องพิมพ์พิเศษ
fr Ajouter une imprimante spéciale
th ไม่สามารถลบเครื่องพิมพ์พิเศษ % ‧ ได้
fr Impossible de supprimer l' imprimante spéciale « & ‧‧; %‧ & ‧‧; »
th ไม่มีชื่อเครื่องพิมพ์
fr Nom d' imprimante vide
th ไม่สามารถแก้ไขสถานะเครื่องพิมพ์ % ‧ ได้
fr Impossible de modifier l' état de l' imprimante « & ‧‧; %‧ & ‧‧; »
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติน
fr Vous pouvez sélectionner ici une variante de votre disposition de clavier. Ces variantes diffèrent en général, pour une même langue, par l' emplacement des touches. Par exemple, la disposition ukrainienne a quatre variantes & ‧‧;: basique, avec touches Windows, de type machine à écrire, et phonétique (chaque lettre ukrainienne est placée sur son équivalent latin
th เครื่องพิมพ์โพสต์สคริปต์
fr Imprimante & PostScript
th ตัวกรองการนําเข้าอีเมลข้อความในโครงสร้างของ Lotus Notes ตัวกรองนี้จะทําการนําเข้าแฟ้มข้อความที่มีโครงสร้างแบบที่ถูกส่งออกมาจาก Lotus Notes เข้ามาใน KMail ใช้ตัวกรองนี้หากคุณต้องการที่จะนําเข้าอีเมลจาก Lotus หรือโปรแกรมอีเมลอื่นที่ใช้รูปแบบข้อความโครงสร้างแบบ Lotus Notes ข้อสังเกต: เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ ข้อความที่ถูกนําเข้ามาจะถูกเก็บเอาไว้ที่โฟลเดอร์ย่อย: " LNotes-Import " ในโฟลเดอร์บนเครื่องของคุณโดยใช้ชื่อของแฟ้มที่ข้อความนั้นมาจาก
fr Filtre d' importation des courriers en texte structuré de Lotus Notes Ce filtre va importer les fichiers en texte structuré d' un client Lotus Notes dans KMail. Utilisez ce filtre si vous souhaitez importer votre courrier depuis Lotus ou tout autre logiciel utilisant le format de texte structuré de Lotus Notes. Remarque & ‧‧;: La structure des dossiers est en mesure d' être recréée, et sera contenue dans le dossier « & ‧‧; LNotes-Import & ‧‧; » de votre compte local. Les messages seront nommés selon les fichiers dont ils proviennent
th ปิดเครื่องอัตโนมัติ
fr Éteindre automatiquement
th ค่าปริยายของเครื่องพิมพ์
fr Réglages de défaut de l' imprimante
Afficher la page 1. Trouvé 419 phrase phrases correspondant à เครื่องพ่นสารเคมี.Trouvé dans 0,524 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.