Les traductions dans français:

  • pulvérisateur   
    (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire thaï français. (89)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีcatalyse
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีพ่นหมอกmultiplication avec brouillard
การควบคุมด้วยสารเคมีlutte chimique
การเคลื่อนไหวต่อสารเคมีmécanisme chimiotactique
การฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมีstérilisation chimique
การฆ่าเชื้อในดินด้วยสารเคมีstérilisation chimique du sol
การฉีดพ่นโดยลดปริมาณpulvérisation à dose réduite
การฉีดพ่นปริมาณน้อยpulvérisation à bas volume
การฉีดพ่นสารเคมีหลังเก็บเกี่ยวpulvérisation après récolte
การใช้ยาเคมีบําบัดchimiothérapie
การตกตะกอนด้วยวิธีทางเคมีprécipitation chimique
การตรวจหาสารเคมีdétermination chimique
การตอบสนองต่อสารเคมีchimiotropisme
การตัดแต่งกิ่งโดยใช้สารเคมีtaille chimique
การทดสอบภูมิคุ้มกันโดยการเรืองแสงทางเคมีtechnique immunochimioluminescente
การปนเปื้อนของเคมีเกษตรในระบบนิเวศeutrophisation
การปนเปื้อนของสารเคมีcontamination chimique
การป้องกันโรคด้วยสารเคมีchimioprévention
การพ่นpulvérisation
การพ่นแบบผงpoudrage
การพ่นฝอยโดยใช้ประจุไฟฟ้าpulvérisation électrostatique
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulvérisation à ultra bas volume
การย่อยสลายด้วยสารเคมีdégradation chimique
การลอกเปลือกด้วยสารเคมีpelage chimique
การวัดค่าการเรืองแสงทางเคมีdétection par chimiluminescence
การวิเคราะห์ทางเคมี (ผล)analyse chimique (résultats)
การวิเคราะห์ทางเคมี (วิธีการ)analyse chimique (méthode)
การวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันทางเคมีanalyse immunochimique
การสังเคราะห์ทางเคมีsynthèse chimique
การหมุนเวียนทางธรณีเคมีcycle biogéochimique
การให้น้ําแบบพ่นฝอยirrigation en hauteur
การให้น้ําแบบพ่นหมอกnébulisation
แขนพ่นยาrampe
ความต้องการออกซิเจนทางเคมีdemande chimique en oxygène
ความต้านทานต่อสารเคมีrésistance aux produits chimiques
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงrésistance aux insecticides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดวัชพืชrésistance aux herbicides
ความต้านทานต่อสารเคมีกําจัดไส้เดือนฝอยrésistance aux nematicides
ความไวต่อสารเคมีchimiosensibilité
คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินpropriété physicochimique du sol
คุณสมบัติทางเคมีpropriété chimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพpropriété physicochimique
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดินpropriété physicochimique du sol
เคมีของดินchimie du sol
เคมีชีวภาพchimie biologique
เคมีเชิงฟิสิกส์chimie physique
เคมีเซลล์ภูมิคุ้มกันimmunocytochimie
เคมีบําบัดchimiothérapie; chimiothérapie anticancereuse
เคมีวิเคราะห์chimie analytique
เคมีแสงphotochimie
เคมีอนุกรมวิธานchimiotaxonomie
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้injecteur d'arbre
เครื่องฉีดสารลงดินinjecteur du sol
เครื่องพ่นควันผึ้งenfumoir
เครื่องพ่นยาpulvérisateur
เครื่องพ่นยาแบบผงpoudreuse
โครงสร้างทางเคมีstructure chimique
ชนิดดินแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีtype de sol chimique
ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี)dco (demande chimique en oxygène)
ตัวรับการกระตุ้นจากสารเคมีchimiorécepteur
ธรณีเคมีวิทยาgéochimie
นักเคมีchimiste
นิเวศวิทยาทางเคมีÉcologie chimique
ปฏิกิริยาเคมีréaction chimique
ปฏิกิริยาทางเคมีréaction chimique
พันธะเคมีliaison chimique
ไฟฟ้าเคมีélectrochimie
มิญชเคมีcytochimie
เยื่อกระดาษที่ได้จากกรรมวิธีกึ่งเคมีpâte semi-chimique
เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีpâte chimique
รางวัลโนเบลสาขาเคมีPrix Nobel de chimie
ละอองพ่นฝอยbouillie
วิธีการเปล่งแสงทางเคมีméthode par chimiluminescence
วิศวกรรมเคมีgénie chimique
สมบัติทางเคมีความร้อนpropriété thermochimique
สมุทรศาสตร์เคมีocéanographie chimique
สารกึ่งเคมีsubstance sémiochimique
สารเคมีproduit chimique; chimiques
สารเคมีกําจัดเชื้อราantifongique; fongicide
สารเคมีกําจัดเชื้อราประเภทเลือกทําลายsélectivité fongicide
สารเคมีกําจัดแมลงจากจุลินทรีย์insecticide microbien
สารเคมีกําจัดแมลงจากแบคทีเรียinsecticide bactérien
สารเคมีกําจัดไรacaricide
สารเคมีเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีทางการเกษตรproduit agrochimique
สารเคมีที่ทําให้เป็นหมันchimiostérilisant
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราfongicide; antifongique
องค์ประกอบทางเคมีcomposition chimique
อุตสาหกรรมเคมีindustrie chimique

Exemple de phrases avec "เครื่องพ่นสารเคมี", mémoire de traduction

add example
ไม่พบเครื่องอ่าน โปรดตรวจสอบว่า ' pcscd ' กําลังทํางานอยู่Aucun lecteur n' a été trouvé. Assurez-vous que le programme « & ‧‧; pcscd & ‧‧; » est actif
ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ เครื่องจําลองÀ propos de Machine virtuelle
สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดินLiquide percole au travers des déchets solides entraînant avec lui des substances sissoutes ou en dispersion
สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตAgent provoquant l'augmentation de l'activité physiologique d'un organisme ou d'un organe
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดทางฝั่งของเครื่องแม่ข่ายIl peut s' agir d' un problème côté serveur
สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้นAnimal qui, par sa présence ou sa vigueur, indique les conditions particulières physiques ou chimiques d'un lieu donné
พิมพ์ข้อความอย่างรวดเร็ว (เฉพาะที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ PSImpression rapide de texte (imprimantes non PostScript uniquement
เครื่องปลายทาง (สั้นHôte distant (court
ไม่สามารถสร้างเครื่องพิมพ์ชั่วคราวได้Impossible de créer l' imprimante temporaire
เป็นความคิดที่ไม่ดีนักที่จะให้ชื่อเครื่องพิมพ์มีช่องว่างอยู่ด้วย เพราะอาจจะทําให้เครื่องพิมพ์ของคุณทํางานได้ไม่ถูกต้อง ตัวช่วยเหลือนี้สามารถช่วยลบช่องว่างที่มีอยู่ ออกไปจากชื่อที่คุณเติมไว้ได้ โดยผลลัพธ์จะเป็น % ‧ คุณต้องการจะทําอะไร?Il n' est en général pas souhaitable d' inclure des espaces dans le nom d' une imprimante. Cela peut empêcher votre imprimante de fonctionner correctement. L' assistant peut enlever les espaces du nom que vous avez saisi, ce qui donne & ‧‧;: « & ‧‧; %‧ & ‧‧; ». Que décidez-vous & ‧‧;?
คุณสามารถแก้ไขหมายเหตุของภาพที่เปิดใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยเครื่องแก้ไขภาพของ digiKam ได้ โดยใช้แท็บ หมายเหตุและป้ายกํากับ บนแถบข้าง?que vous pouvez modifier les commentaires de l' image courante ouverte dans l' éditeur d' image de DigiKam & ‧‧;?
คุณอาจใส่ทั้ง URI เครื่องพิมพ์โดยตรง หรืออาจใช้การค้นหาจากเครือข่ายก็ได้Saisissez l' URI de l' imprimante directement, ou bien utilisez l' outil d' analyse du réseau
มีเครื่องพิมพ์ % ‧ อยู่แล้ว หากทําต่อไปจะเป็นเขียนทับเครื่องพิมพ์นี้ คุณต้องการทําต่อไปหรือไม่?L' imprimante « & ‧‧; %‧ & ‧‧; » existe déjà. Si vous continuez, vous allez écraser l' ancienne. Voulez-vous continuer & ‧‧;?
สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมProduit industriel; à n'utiliser que lorsqu'un descripteur plus spécifique n'est pas disponible
คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละตินVous pouvez sélectionner ici une variante de votre disposition de clavier. Ces variantes diffèrent en général, pour une même langue, par l' emplacement des touches. Par exemple, la disposition ukrainienne a quatre variantes & ‧‧;: basique, avec touches Windows, de type machine à écrire, et phonétique (chaque lettre ukrainienne est placée sur son équivalent latin
ชื่อเครื่องโฮสต์Nom de l' hôte &
คุณต้องเติมที่อยู่ของเครื่องพิมพ์ก่อนVous devez saisir une adresse d' imprimante
เครื่องของคุณไม่รองรับแอพเพล็ต OpenGLNAME OF TRANSLATORSVotre ordinateur ne prend pas en charge les applets OpenGL. NAME OF TRANSLATORS
หมายเหตุของเครื่องพิมพ์: หมายเหตุ อาจจะใช้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้้ ซึ่งหมายเหตุนี้จะถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบการพิมพ์ หรืออาจจะปล่อยว่างเอาไว้ก็ได้Commentaire sur l' imprimante & ‧‧;: Le commentaire peut décrire l' imprimante sélectionnée. Ce commentaire est créé par l' administrateur du système d' impression (ou peut être laissé vide
ที่อยู่เครื่องพิมพ์Adresse de l' imprimante &
จะมีการสร้างการเชื่อมต่อกับเครื่อง PPP (คอมพิวเตอร์ ที่คุณเชื่อมต่อไปด้วยโมเด็มของคุณ) ให้ทําตัวเป็นเกตเวย์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งทุก ๆ แพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายท้องถิ่น ไปยังคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องนี้ จะทําการค้นหาเส้นทางให้คุณแทน มักเป็นค่าปริยายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ดังนั้น คุณควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้Avec cette option, l' ordinateur auquel vous êtes connecté via PPP agira en tant que passerelle & ‧‧;: votre ordinateur lui enverra les paquets qui ne sont pas à destination d' un ordinateur de votre réseau local. C' est la passerelle qui se chargera alors de les convoyer C' est le mode par défaut chez la plupart des fournisseurs d' accès internet, vous devriez donc probablement laisser cette option cochée
ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตใช้Dans les organismes vivants utiliser
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่ายImprimante réseau
สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้Traitement chimique et/ou thermique de biomasse pour la production de gaz; pour gazéification par fermentation utiliser
ส่วนติดตามสถานะของ Samba และ NFS เป็นโปรแกรมฟร้อนต์เอนด์ของ smbstatus และ showmount Smbstatus จะใช้รายงานถึงสถานะการเชื่อมต่อของ Samba ในปัจจุบัน โดยมันเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของ Samba ที่ถูกประกาศใช้กับโพรโทคอล SMB (Session Message Block) ซึ่งบางทีก็เรียกว่าโพรโทคอล NetBIOS หรือ LanManager โพรโทคอลนี้ สามารถแบ่งปันการใช้เครื่องพิมพ์ หรือพื้นที่ดิสก์ร่วมกันได้ รวมไปถึงเครื่องที่ใช้งานไมโครซอฟต์วินโดว์สรุ่นต่าง ๆ อยู่อีกด้วยLe moniteur d' état Samba et NFS est une interface graphique pour les programmes smbstatus et showmount. Le programme « & ‧‧; smbstatus & ‧‧; » donne des informations sur les connexions Samba et fait partie de la suite d' outils Samba, qui implémente le protocole SMB (« & ‧‧; Session Message Block & ‧‧; »), également appelé NetBIOS ou protocole LanManager. Ce protocole peut être utilisé pour partager des imprimantes ou des disques sur un réseau comportant différentes versions de Microsoft Windows
Afficher la page 1. Trouvé 419 phrase phrases correspondant à เครื่องพ่นสารเคมี.Trouvé dans 0,392 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.