Les traductions dans français:

  • pulvérisateur   
    (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire thaï français. (89)

การพ่น
pulvérisation
เคมีบําบัด
chimiothérapie; chimiothérapie anticancereuse
สารกึ่งเคมี
substance sémiochimique
สารเคมี
produit chimique; chimiques

Exemple de phrases avec "เครื่องพ่นสารเคมี", mémoire de traduction

add example
th พักเครื่องโดยใช้หน่วยความจํา
fr Mise en veille en & mémoire vive
th สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
fr Animal qui, par sa présence ou sa vigueur, indique les conditions particulières physiques ou chimiques d'un lieu donné
th บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
fr Sur cet ordinateur
th ย้ายไปยังเครื่องพิมพ์
fr Déplacer vers l' imprimante
th สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
fr Produit industriel; à n'utiliser que lorsqu'un descripteur plus spécifique n'est pas disponible
th เครื่องคิดเลขของ KDE
fr Calculatrice pour KDE
th คิวเครื่องพิมพ์ระยะไกลบน %
fr File d' impression distante sur %
th เครื่องพิมพ์แบบต่อตรง
fr Imprimante locale
th เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (TCP
fr Imprimante réseau (TCP
th เลือกเครื่องพิมพ์ระยะไกลแบบ IPP
fr Choix de l' imprimante IPP distante
th เครื่องพิมพ์แบบอนุกรม โทรสาร/โมเด็ม
fr Imprimante modem/fax série
th เครื่องพิมพ์แบบต่อตรง (พอร์ตขนาน, อนุกรม, USB
fr Imprimante locale (parallèle, série, USB
th เครื่องพิมพ์เครือข่าย (ผ่านซ็อกเกต
fr Imprimante réseau (socket
th ตัวกรองการนําเข้า The Bat! เลือกไดเร็คทอรีหลักของโฟลเดอร์เก็บอีเมลของ ' The Bat! ' ที่คุณต้องการจะนําเข้า ข้อสังเกต: ตัวกรองนี้จะทําการนําเข้าแฟ้ม *. tbb-files จากโฟลเดอร์ ' The Bat! ' ต. ย. เช่น จากบัญชี POP, และไม่ใช่จากบัญชี IMAP/DIMAP เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ใหม่ โฟลเดอร์ต่างๆ จะถูกเก็บเอาไว้ที่: " TheBat-Import " ในบัญชีบนเครื่องของคุณ
fr Filtre d' importation pour The Bat! Sélectionnez le dossier de base de votre boîte électronique The Bat! à importer. Remarque & ‧‧;: Ce filtre importe les fichiers « & ‧‧; *. tbb & ‧‧; » du dossier local de The Bat!, comme les comptes POP. Cependant, les comptes IMAP & ‧‧;/DIMAP ne sont pas inclus. La structure des dossiers est en mesure d' être recréée, et sera contenue dans « & ‧‧; TheBat-Import & ‧‧; » de votre compte local
th ไม่มีเครื่องพิมพ์
fr Aucune imprimante
th ล้มเหลวในการหาเครื่องพิมพ์แบบอักษร
fr Impossible de trouver l' imprimante de police
th เพิ่มเครื่องพิมพ์พิเศษ
fr Ajouter une (pseudo) imprimante spéciale
th นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %
fr Ceci est « & ‧‧; l' en-tête & ‧‧; » de la fenêtre de connexion de KDM. Vous pouvez y afficher des messages de bienvenue ou des informations sur le système d' exploitation. KDM remplacera les caractères suivants par leur valeurs respectives & ‧‧;: %d & ‧‧;: l' affichage actuel %h & ‧‧;: le nom d' hôte, avec éventuellement le nom du domaine %n & ‧‧;: le nom du noeud, la plupart du temps le nom d' hôte sans le domaine %s & ‧‧;: le système d' exploitation %r & ‧‧;: la version du système d' exploitation %m & ‧‧;: le type de la machine (matériel) % % & ‧‧;: un simple « & ‧‧; % & ‧‧; »
th เลือกแบนเนอร์โดยปริยายที่กําหนดให้ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้ แบนเนอร์นี้ จะถูกแทรกก่อน และ/หรือ หลังจากแต่ละงานพิมพ์ ถูกส่งให้เครื่องพิมพ์แล้ว ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แบนเนอร์ ให้เลือก ไม่มีแบนเนอร์
fr Choisissez les bannières associées par défaut à cette imprimante. Elles seront insérées avant et/ou après chaque tâche d' impression envoyée à l' imprimante. Si vous ne voulez utiliser aucune bannière, choisissez Aucune
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
fr Pour la lutte contre les nématodes des plantes et du sol; pour les médicaments utilises contre les nématodes des animaux utiliser
th พบเอกสาร share/kdeprint/specials. desktop ในไดเรกทอรี KDE ภายในของคุณ ซึ่งเอกสารนี้อาจจะมาจาก KDE รุ่นก่อน และควรจะถูกลบ เพื่อจัดการโดยชุดเครื่องพิมพ์ทั่วไปแทน
fr Un fichier « & ‧‧; share/kdeprint/specials. desktop & ‧‧; » a été trouvé dans votre dossier KDE local. Il provient probablement d' une version précédente de KDE et doit être supprimé pour permettre la gestion globale des pseudo-imprimantes
th ตําแหน่ง URI เครื่องพิมพ์
fr URI de l' imprimante &
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
fr Des pesticides, médicaments, et autres substances chimiques
th เซิร์ฟเวอร์ SMB และ NFS ไม่ได้ถูกติดตั้งบนเครื่องนี้ ในการที่จะทําการเปิดใช้โมดูล ต้องทําการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ก่อน
fr Les serveurs SMB et NFS ne sont pas installés sur cette machine. Pour pouvoir utiliser ce module, vous devez les installer
th ผลกระทบของสารเคมี ยา หรือรังสี ที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากการใช้เริ่มต้น
fr Effet de produit chimique, de médicament ou de radiation après leur usage initial
Afficher la page 1. Trouvé 419 phrase phrases correspondant à เครื่องพ่นสารเคมี.Trouvé dans 1,41 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.